Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 175. Особливості провадження у справах

щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу

1. Право оскаржувати дії чи бездіяльність кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єк-

І 2 чКодсде адчшістрлігшіоїчі судочинства Ух|КІіни-                                                                                                           353

   

тів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори чи референдум, мають кандидат, партія (блок), місцева організація партії (блок місцевих організацій партій), які є суб'єктами відповідного виборчого процесу, ініціативна група референдуму, інші суб'єкти ініціювання референдуму.

  1. Виборець (громадянин, який має право голосу у відповід  них виборах або референдумі) може оскаржити дії чи бездіяль  ність суб'єктів, визначених частиною першою цієї статті, якщо  ці дії чи бездіяльність порушують виборчі права або інтереси  щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його  особисто.
  2. Позовна заява щодо оскарження дій чи бездіяльності кан  дидата на пост Президента України, ініціативних груп все  українського референдуму, інших суб'єктів ініціювання все  українського референдуму, що порушують законодавство про  вибори чи референдум, подається до окружного адміністратив  ного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на  місто Київ. Позовна заява щодо оскарження дії чи бездіяльнос  ті кандидата у депутати сільської, селищної, міської ради по  дається до місцевого загального суду за місцем вчинення дії чи  місцем, де ця дія повинна бути вчинена. Позовна заява з інших  питань, передбачених цією статтею, подається до окружного  адміністративного суду за місцем вчинення дії чи місцем, де ця  дія повинна бути вчинена.
  1. Позовну заяву може бути подано до адміністративного  суду у строк, встановлений частинами шостою-сьомою статті  172 цього Кодексу.
  2. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією стат  тею, у строк, встановлений частиною одинадцятою статті 172  цього Кодексу.
  3. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним  чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.

1. Частинами 1-2 коментованої статті встановлене коло осіб, які мають право оскаржувати дії чи бездіяльність кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів

354

 

від суб'єктів виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори чи референдум.

  1. У частині 3 коментованої статті встановлені правила пред  метної та територіальної підсудності щодо цієї категорії справ.  Справи щодо оскарження дій чи бездіяльності кандидата на пост  Президента України, ініціативних груп всеукраїнського рефе  рендуму, інших суб'єктів ініціювання всеукраїнського рефе  рендуму, що порушують законодавство про вибори чи референ  дум, розглядаються в Окружному адміністративному суді міста  Києва. Справи щодо оскарження дії чи бездіяльності кандидата  у депутати сільської, селищної, міської ради розглядаються міс  цевим загальним судом як адміністративним судом за місцем  вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена. Справи  з інших спорів, передбачених статтею, що коментується, роз  глядаються окружними адміністративними судами за місцем  вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена.
  2. Строки звернення до адміністративного суду і строки ви  рішення адміністративних справ щодо оскарження дій або без  діяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), міс  цевої організації партії (блоку місцевих організацій партій),  їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп  референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офі  ційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу аналогіч  ні із строками, що встановлені частинами шостою-сьомою,  одинадцятою статті 172 КАС України.
  3. З огляду на необхідність оперативного усунення порушень  законодавства про вибори та референдум та захисту прав при  розгляді цієї категорії справ неприбуття у судове засідання  осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і міс  це розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.