Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 178. Особливості здійснення представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

  1. Особа, яка відповідно до закону про вибори зареєстрована  як уповноважений представник або довірена особа кандидата,  діє як представник відповідного кандидата у справах, пов'яза  них з виборчим процесом, без додаткового уповноваження.
  2. Особа, яка відповідно до закону про вибори чи референдум  зареєстрована  як уповноважена  особа (представник) партії  (блоку), місцевої організації партій (блоку місцевих організа  цій партій), ініціативної групи референдуму, діє як представ  ник відповідної партії (блоку), місцевої організації партій (бло  ку місцевих організацій партій), ініціативної групи референду  му у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом ре  ферендуму, без додаткового уповноваження.

359

ЯК

   

3. Документом, що підтверджує повноваження представників, визначених частинами першою-другою цієї статті, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому законом про вибори чи референдум.

  1. Коментованою статтею встановлені особливості здійснен  ня представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом  чи процесом референдуму, які полягають у тому, що у таких  справах не потребують додаткового уповноваження на пред  ставництво інтересів кандидата, партії (блоку), місцевої органі  зації партії {блоку місцевих організацій партій), ініціативної  групи референдуму, особи, які, відповідно до закону цро вибо  ри, зареєстровані як уповноважені представники або довірені  особи відповідного кандидата, чи зареєстровані відповідно до  закону про вибори чи референдум як уповноважені особи (пред  ставники) відповідної партії (блоку), місцевої організації пар  тій (блоку місцевих організацій партій), ініціативної групи ре  ферендуму.
  2. Відповідно, у справах даної категорії повноваження пред  ставників підтверджуються відповідними посвідченнями, що  видані в порядку, встановленому законом про вибори чи рефе  рендум.