• strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 183. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 1. Організатор (організатори) зборів, мітингів, походів, де  монстрацій чи інших мирних зібрань мають право звернутися  до адміністративного суду за місцем проведення цих заходів із  позовною заявою про усунення обмежень у реалізації права  на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування, повідомлених про проведення та  ких заходів.
 2. Про відкриття провадження у справі, дату, час та місце  розгляду справи суд негайно повідомляє позивача та відпові-

367

   

дача (відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування).

 1. Адміністративна справа про усунення обмежень у реалі  зації права на мирні зібрання вирішується судом протягом  трьох днів після відкриття провадження, а в разі відкриття  провадження менш як за три дні до проведення відповідних за  ходів або у день їх проведення - невідкладно.
 2. Постанова суду в адміністративній справі про усунення  обмежень у реалізації права на мирні зібрання набирає закон  ної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в ка  саційному порядку.
 3. Копії судового рішення невідкладно видаються особам,  які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не  були присутні під час його проголошення.
 1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самовряду  вання, що повідомлені про проведення мирних зібрань, мають  здійснити ряд підготовчих заходів, зокрема, для забезпечення  безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингу, по  ходу чи демонстрації, підтримання громадського порядку, охо  рони прав і свобод інших людей (наприклад, залучити певні  сили та засоби правопорядку). Нездійснення, неналежне здій  снення зазначених заходів тощо є обмеженням у реалізації пра  ва на мирні зібрання і може бути оскаржено до адміністратив  ного суду організатором (організаторами) цих зібрань за місцем  їх проведення.
 2. Час розгляду справ цієї категорії повинен буди нетрива  лим, щоб не обмежувати право громадян на мирні зібрання і  слугувати гарантією цього права. Тому про відкриття прова  дження у справі, дату, час та місце розгляду справи суд негайно  повідомляє позивача та відповідача, а адміністративна справа  про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання ви  рішується судом протягом трьох днів після відкриття прова  дження, а в разі відкриття провадження менш як за три дні до  проведення відповідних заходів або у день їх проведення - не  відкладно. Постанова суду в адміністративній справі про усу  нення обмежень у реалізації права на мирні зібрання викону  ється негайно.

"Ч";*. •,.*

368