Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження

 1. Суд, встановивши порушення законодавства про вибори  чи референдум, визначає у постанові спосіб захисту поруше  них прав та інтересів, а також порядок усунення усіх наслідків  цих порушень відповідно до закону. У разі виявлення пору  шень, що можуть бути підставою для притягнення до юридич  ної відповідальності суд постановляє окрему ухвалу з повідом  ленням про наявність таких порушень і надсилає її до органів  чи осіб, уповноважених вжити для цього заходи, встановлені  законом.
 2. Копії судового рішення невідкладно видаються особам,  які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не  були присутні під час його проголошення.
 3. Судові рішення за наслідками розгляду судами першої  інстанції справ, визначених статтями 172-175 цього Кодек  су, (за винятком випадків, визначених частиною четвертою  цієї статті) набирають законної сили після закінчення строку  апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскаржен  ня - з моменту проголошення судового рішення суду апеля  ційної інстанції. Судові рішення Вищого адміністративного  суду України набирають законної сили з моменту проголо  шення і не можуть бути оскаржені.
 4. Судові рішення, які ухвалені за наслідками розгляду су  дами першої інстанції справ, визначених статтями 172, 174,  175 цього Кодексу, у період від двадцять четвертої години дня,  що передує дню голосування, до шостої години дня голосуван  ня набирають законної сили з моменту проголошення і не мо  жуть бути оскаржені.
 5. Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначе  них статтями 172-175 цього Кодексу, можуть бути оскаржені в  апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошен  ня, а судові рішення, що ухвалені до дня голосування, - не піз  ніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосу  вання.

' 6. Судами апеляційної інстанції є відповідні апеляційні адміністративні суди. Судом апеляційної інстанції у справах, розглянутих відповідно до частини третьої статті 172 цього Ко-

І                                                         357

   

дексу окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, є Вищий адміністративний суд України.

 1. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний  строк після закінчення строку апеляційного оскарження з по  відомленням осіб, які беруть участь у справі. Апеляційна скар  га стосовно судового рішення, що було ухвалене до дня голосу  вання, розглядається не пізніше ніж за дві години до початку  голосування.
 2. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним  чином повідомлені, не перешкоджає апеляційному розгляду.
 3. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного  розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове  рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.
 1. Суд, встановивши при розгляді справ, пов'язаних з вибор  чим процесом чи процесом референдуму, порушення законо  давства про вибори чи референдум, зобов'язаний визначити у  постанові спосіб захисту порушених прав та інтересів, а також  порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно до  закону. У разі необхідності судом постановляється окрема ухва  ла з повідомленням про наявність порушень, яка надсилається  до органів чи осіб, уповноважених вжити заходи у зв'язку з  притягненням винної особи до відповідальності.
 2. Частинами 3-4 коментованої статті встановлений порядок  набуття законної сили судового рішення за наслідками розгля  ду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом рефе  рендуму. Такі рішення набирають законної сили після закін  чення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційно  го оскарження - з моменту проголошення судового рішення  суду апеляційної інстанції. Судові рішення Вищого адміністра  тивного суду України набирають законної сили з моменту про  голошення і не можуть бути оскаржені. Якщо судові рішення,  ухвалені за наслідками розгляду судами першої інстанції справ,  визначених статтями 172, 174, 175 КАС України, у період від  двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування,  до шостої години дня голосування - вони набирають законної  сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.
 3. Судові рішення за наслідками розгляду справ, пов'язаних  з виборчим процесом чи процесом референдуму, що підлягають

358

 

оскарженню, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення, а судові рішення, ухвалені до дня голосування, - не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

 1. За правилами інстанційної підсудності, що визначені у ч. 6  коментованої статті, судами апеляційної інстанції є відповідні  апеляційні адміністративні суди. Судом апеляційної інстанції  у справах, розглянутих відповідно до частини третьої статті 172  КАС України окружним адміністративним судом міста Києва,  є Вищий адміністративний суд України.
 2. Для перегляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи  процесом референдуму встановлений дводенний строк після за  кінчення строку апеляційного оскарження з повідомленням  осіб, які беруть участь у справі. При цьому апеляційна скарга  стосовно судового рішення, що було ухвалене до дня голосуван  ня, розглядається не пізніше ніж за дві години до початку голо  сування. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належ  ним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи,  не перешкоджає апеляційному розгляду.

6.   Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного  розгляду рішень у справах даної категорії позбавлений права  повернути справу на новий розгляд. Судове рішення суду апе  ляційної інстанції є остаточним.