Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 176. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України

1. Якщо відповідним законом встановлено судовий порядок скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, позовна заява Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України подається До Вищого адміністративного суду України протягом трьох

12*                                                                                                   355

   

днів після виявлення підстав для скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, встановлених законом.

  1. Суд вирішує адміністративну справу щодо скасування ре  єстрації кандидата на пост Президента України у триденний  строк після надходження позовної заяви.
  2. Про розгляд позовної заяви в судовому засіданні повідом  ляються позивач і відповідач (кандидат на пост Президента  України, про скасування реєстрації якого подана заява). Не  прибуття в судове засідання осіб, які були належним чином по  відомлені, не перешкоджає судовому розгляду.
  3. Якщо судом буде встановлено наявність підстав для ска  сування реєстрації кандидата на пост Президента України,  встановлених відповідним законом, суд задовольняє адміні  стративний позов і скасовує реєстрацію кандидата на пост  Президента України.
  1. Підстави скасування судом реєстрації кандидата на пост  Президента України за зверненням Центральної виборчої ко  місії встановлені ч. 1 ст. 56 Закону України "Про вибори Пре  зидента України". Питання про звернення із позовною заявою  про скасування реєстрації кандидата на пост Президента Укра  їни розглядається Центральною виборчою комісією у присут  ності кандидата на пост Президента України або уповноваже  ного представника партії (блоку) (ч. 5 ст. 56 "Закону України  "Про вибори Президента України"), яка висунула цього кан  дидата і протягом трьох днів після виявлення підстав для ска  сування реєстрації кандидата на пост Президента України від  повідна позовна заява подається до Вищого адміністративного  суду
  2. Адміністративна справа щодо скасування реєстрації кан  дидата на пост Президента України вирішується у триденний  строк після надходження позовної заяви. Про судовий розгляд  справи повідомляються позивач і відповідач (кандидат на пост  Президента України, про скасування реєстрації якого подано  заяву). Але з огляду на скорочений строк для розгляду справ  цієї категорії неприбуття у судове засідання осіб, які були на  лежним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду спра  ви, не перешкоджає судовому розгляду.

:

• :   .

356