Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут

             Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призна­чених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, -

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавлен­ням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислю­вальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, які є власністю винної особи.

             Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -

караються позбавленням волі на строк до п’яти років з конфіскацією програм­них чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, які є власністю винної особи.

(Кодекс доповнено статтею 3611 згідно із Законом України № 2289-ІУ від 23 грудня 2004 р.)

             Предмет злочину: шкідливі програмні та технічні засоби, призначені для не­санкціонованого втручання в роботу ЕОМ (комп ’ютерів), автоматизованих систем, комп ’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.

Програмні засоби (комп’ютерні програми) - це певний набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів, виражених у формі, придатній для зчитування комп ’ютером, який приводить цю програму у дію для досягнення певної мети.

Як предмет злочину комп’ютерні програми (програмні засоби) повинні бути шкід­ливими, тобто здатними забезпечити несанкціонований доступ до інформації, а також змінити, знищити, пошкодити, заблокувати комп’ютерну інформацію чи ту, яка пере­дається мережами електрозв’ язку. Різновидом шкідливих комп’ ютерних програм є комп ’ютерні віруси. Програма-вірус - це спеціально створена програма, яка здатна приєднуватись до інших програм (тобто «заражати» їх) і при запуску спричиняти різні негативні наслідки: псування файлів і каталогів, перекручування інформації, у тому числі результатів обчислення, засмічення чи спотворення пам’яті ЕОМ та створювати інші перешкоди у роботі ЕОМ чи АС.

Шкідливі технічні засоби - це різного роду прилади, обладнання, устаткування тощо, з допомогою яких вчинюється несанкціонований доступ до ЕОМ чи АС. При­чому ці засоби здатні призвести до витоку, втрати (знищення), підробки (фальсифі­кації), блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, що функ­ціонує в ЕОМ, автоматизованих системах, комп’ ютерних системах чи мережах електрозв’язку або до порушення встановленого порядку її маршрутизації (див. коментар до ст. 361 КК).

Обов’язковою ознакою предметів розглядуваного злочину є те, що своїм призначенням вони мають несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп ’ютерів), автоматизованих систем, комп ’ютерних мереж чи мереж електрозв ’язку (див. коментар до ст. 361 КК) і можуть виступати у разі їх використання в подальшому як засоби вчинення злочину. Відсутність цієї ознаки виключає можливість визнати вказані програмні чи технічні засоби предметом злочину, передбаченого ст. 3611 КК.

             Об’єктивна сторона злочину характеризується наступними альтернативними діями: а) створення шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, АС, комп ’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку; б) розповсюдження таких програмних чи технічних засобів; в) збут вказаних програмних чи технічних засобів.

Створення вказаних програмних і технічних засобів - це виготовлення програмних чи технічних засобів, внаслідок чого виникають нові шкідливі предмети (яких раніше не існувало), здатні до несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, АС, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. До створення даних предметів слід віднести і моди­фікацію (перероблення) програмних чи технічних засобів, які звичайно використову­ються в роботі ЕОМ, АС, комп’ютерних мережах чи мережах електрозв’язку, а вна­слідок перероблення набувають якості шкідливих і здатних до несанкціонованого втручання в ЕОМ, АС, комп’ютерні мережі чи мережі електрозв’язку. Розповсюджен­ня шкідливих програмних чи технічних засобів - це оплатна чи безоплатна передача у будь-який спосіб зазначених засобів відносно широкому і невизначеному колу осіб (фізичних чи юридичних), навіть через систему Інтернет. Збут шкідливих програмних чи технічних засобів полягає в оплатній (як правило) чи безоплатній (наприклад, по­дарунок) передачі вказаних засобів певній особі.

Даний злочин (ч. 1 ст. 3611 КК) є злочином із формальним складом і для наявнос­ті його об’єктивної сторони не потрібно встановлювати настання суспільно небез­печних наслідків.

             Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом. При створенні шкід­ливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручан­ня в роботу електронно-обчислювальних машин (комп ’ютерів), автоматизованих систем чи комп’ютерних мереж необхідно встановити як обов’ язкову ознаку, вказа­ну у диспозиції ст. 3611 спеціальну мету - використання, розповсюдження або збут цих шкідливих програмних чи технічних засобів (поняття «розповсюдження» і «збут» розкриті в коментарі до цієї статті). Використання шкідливих програмних чи технічних засобів як мета злочину означає, що при створенні зазначених засобів особа має на меті застосовувати ці предмети за їх призначенням - тобто для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ ютерів), автоматизо­ваних систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.

             Суб’єкт - фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

             У частині 2 ст. 3611 КК встановлено кримінальну відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду (див. коментар до ст. 361 КК).