Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється

в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї

             Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблю­ється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, -

караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоно­вані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи.

             Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблю­ється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здій­снено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи.

          Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повтор­но або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавлен­ням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи.

(Стаття 362 у редакції Закону України № 2289-ІУ від 23 грудня 2004 р.)

            Безпосередній об’єкт злочину - нормальне функціонування електронно-об­числювальних машин (комп ’ютерів), автоматизованих систем чи комп’ютерних мереж, комп ’ютерної інформації.

            Предмет злочину - інформація, яка оброблюється в електронно-обчислюваль­них машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах (про комп ’ютерну інформацію див. коментар до ст. 361 КК).

Ознакою предмета цього злочину є те, що ця інформація оброблюється в електрон­но- обчислювальних машинах (комп ’ютерах), автоматизованих системах чи комп ’ютерних мережах. Оброблювання інформації - це виконання певних дій за до­помогою електронно-обчислювальних машин (комп ’ютерів), автоматизованих систем чи комп ’ютерних мереж, які включають різні види маніпуляцій з такою інформацією згідно з відповідними комп ’ютерними програмами, інструкціями, завданнями, тех­нічними можливостями ЕОМ тощо. Поняття «оброблення комп’ютерної інформації» включає в себе і зберігання такої інформації.

Предметом цього злочину є також інформація, яка зберігається на носіях цієї ін­формації (про поняття «електронні носії комп ’ютерної інформації» див. у комента­рі до ст. 361 КК).

            Об’єктивна сторона злочину полягає у несанкціонованих зміні, знищенні або блокуванні комп ’ютерної інформації.

Обов’язковими ознаками зміни, знищення або блокування комп ’ютерної інформа­ції є те, що ці дії є несанкціонованими, тобто на вчинення таких дій особа, яка має доступ до цієї інформації, не має ні дійсного, ні передбачуваного права.

Зміна інформації полягає у будь-якій модифікації інформації, що призводить до її перекручування, хоча при цьому інформація в цілому зберігається. До зміни ін­формації слід віднести і її доповнення іншими, фальсифікованими даними. При­чому йдеться про модифікацію змісту інформації. Тому не можна розглядати як ознаку розглядуваного злочину зміни, які ЕОМ здійснює автоматично, наприклад, фіксація часу і факту користування ЕОМ, активізація (використання) певних файлів та ін.

Знищення інформації - це такий вплив на комп’ютерну інформацію, внаслідок якого власник позбавляється цієї інформації, тобто втрачає її повністю (див. коментар до 361 КК).

Блокування інформації - див. коментар до ст. 361 КК.

             Суб’єктивна сторона - умисна форма вини. Мотив і мета значення для квалі­фікації не мають, але якщо при цьому мають на меті вчинення іншого злочину, то такі дії підлягають кваліфікації за сукупністю злочинів.

             Суб’єкт злочину - спеціальний; ним може бути осудна фізична особа, яка до­сягла 16-річного віку і має право (на підставі трудових правовідносин чи договору, або інших юридичних підстав) доступу до комп’ютерної інформації чи носіїв такої інформації.

             У частині 2 ст. 362 КК встановлена кримінальна відповідальність за перехо­плення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ ютерах), автоматизованих системах чи комп’ ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку та вчинено особою, яка має право доступу до такої інформації.

             Об’єктивну сторону цього злочину становлять дії, які полягають у несанкціо­нованому перехопленні або копіюванні інформації. Перехоплення інформації - це протиправне заволодіння комп’ютерною інформацією, яка функціонує в ЕОМ (комп’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах. Ці дії можуть знайти вираз у простому ознайомленні з інформацією, блокуванні такої інформації, затриманні передачі і її ненадходженні до адресата на певний час та ін. Копіювання інформації - це її відтворення в електронному вигляді, перенесення на інші носії ін­формації, наприклад, шляхом сканування-випромінювання монітора, спеціальними технічними засобами. При копіюванні комп’ ютерної інформації завжди має місце відтворення інформації на певних носіях (створення копії) суб’єкта злочину, причому інформація як така залишається у розпорядженні власника (користувача). Копії ж са­мої інформації отримує суб’єкт злочину.

Перехоплення або копіювання комп ’ютерної інформації є несанкціонованим, тобто незаконним, коли особа на вчинення вказаних дій не має ні дійсного, ні перед­бачуваного права.

Обов’язковою ознакою цього злочину (ч. 2 ст. 362 КК) є те, що внаслідок несанк­ціонованого перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електрон­но-обчислювальних машинах (комп ’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах, яка зберігається на носіях такої інформації, має місце витік комп ’ютерної інформації як обов’язковий наслідок цього злочину (про зміст понят­тя «витік інформації» див. коментар до ст. 361 КК).

             Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину тотожні ознакам вказаного складу злочину (див. коментар до ч. 1 ст. 362 КК).

             У частині 3 ст. 362 КК встановлена кримінальна відповідальність за дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, які вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду (див. коментар до ст. 361 КК).