Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку

          Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, -

карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

          Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, -

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження по­відомлень електрозв’язку, які є власністю винної особи.

(Кодекс доповнено статтею 3631 згідно із Законом України № 2289-ІУ від 23 грудня 2004 р.)

             Безпосередній об’єкт - нормальне функціонування електронно-обчислюваль­них машин (комп’ ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.

             Предмет злочину - електронно-обчислювальні машини (комп’ютери), авто­матизовані системи, комп ’ютерні мережі чи мережі електрозв’язку, комп’ютерна ін­формація, а також інформація, що передається засобами електрозв’ язку (див. коментар до ст. 361 КК).

             Об’єктивна сторона характеризується: а) суспільно небезпечними діями у ви­гляді масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку, здійсненими без попе­редньої згоди адресатів; б) суспільно небезпечними наслідками у вигляді порушення або припинення роботи автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку; в) причинним зв’язком зазначених дій із наслідками.

Масове розповсюдження повідомлень електрозв ’язку - це надання значній кіль­кості адресатів (досить широкому - невизначеному колу осіб) без їх попередньої згоди як однакових, так і різних за змістом повідомлень. Передавання одного чи біль­ше повідомлень одному адресатові або чітко визначеній їх кількості не може розгля­датися як масове розповсюдження і не може становити складу цього злочину.

Повідомлення електрозв’язку - це певна інформація (відомості), що сповіщається комусь і передається мережами електрозв’язку. В цих повідомленнях можуть місти­тися судження, які стверджують певні факти або їх відкидають. Сигнали електрозв’язку, які не містять якихось відомостей, не охоплюються аналізованим поняттям.

Засобами вчинення цього злочину є повідомлення електрозв’язку, які розповсю­джують через систему ЕОМ (комп ’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі електрозв’язку, у тому числі і через систему Інтернет. Як правило, це зайві для адресата, незапитувані ним і небажані йому нав’язливі електронні повідом­лення переважно рекламного характеру. Це інформація (відомості), що стосується конкретних осіб, організацій, політичних діячів, окремих партій тощо.

Отримання адресатами повідомлень електрозв’язку (навіть коли воно має масовий характер) за їх попередньою згодою не містить складу злочину.

Суспільно небезпечними наслідками цього злочину є порушення або припинення роботи ЕОМ (комп ’ютерів), автоматизованих систем, комп ’ютерних мереж чи мереж електрозв ’язку.

Порушення роботи ЕОМ (комп ’ютерів), автоматизованих систем, комп ’ютерних систем чи систем електрозв ’язку - це порушення повне чи часткове процесу функ­ціонування вказаних електронно-обчислювальних машин або повна чи часткова втрата контролю над ними. Унаслідок порушення роботи мережі електрозв’язку втра­чається також і здатність забезпечувати захист інформації, що передається нею, від знищення, перекручення, блокування, несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку маршрутизації.

Припинення роботи ЕОМ (комп’ютерів), автоматизованих систем чи комп ’ютерних мереж має місце у випадках, коли воно взагалі перестає працювати і не може виконувати операції по збереженню, введенню, записуванню, перетворенню, зчитуванню, знищенню, реєстрації інформації, а також обмін по каналу передачі даних.

Припинення роботи мережі електрозв ’язку - це припинення виконання мережами функцій із передавання випромінювання або прийняття знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або інших повідомлень по радіо-, дротових, оптичних або інших електромагнітних системах.

Між суспільно небезпечними діями і суспільно небезпечними наслідками слід встановити необхідний причинний зв’язок.

            Суб’єктивна сторона - умисна форма вини, мотиви і цілі для кваліфікації зло­чину значення не мають.

            Суб’єкт злочину - фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку.

            У частині 2 ст. 361 КК встановлена кримінальна відповідальність за ті самі дії, які вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб (див. коментар до ст. 361 КК). При цьому для наявності вказаних кваліфікованих ознак складу цього злочину слід встановити, що такими діями завдано значної шкоди (див. коментар до 361 КК).