Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства - курсовая работа

Сторінки матеріалу:

Размещено на http:/mego.info

Размещено на http:/mego.info

Зміст

Вступ

Розділ І. Загальна характеристика адміністративної відповідальності як соціально-правового явища

1.1 Поняття, ознаки, принципи та правове регулювання адміністративної відповідальності

1.2 Загальні правила і порядок притягнення до адміністративної відповідальності

Розділ ІІ. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства

2.1 Іноземці та особи без громадянства як спеціальні суб'єкти адміністративної відповідальності

2.2 Види та зміст адміністративних стягнень, які застосовуються до іноземців та осіб без громадянства

Розділ ІІІ. Правове регулювання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства

3.1 Нормативно-правова база, яка визначає правовий статус, регулює перебування та адміністративну відповідальність іноземців та осіб без громадянства

3.2 Проблеми правового регулювання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність. Економічний розвиток України, становлення ринкових відносин, формування демократичної, соціальної, правової держави, зміна суспільних пріоритетів, зовнішньоекономічні та -соціальні зв'язки громадян України з громадянами інших держав, відкритість української економіки для іноземних інвестицій, зняття багатьох адміністративних заборон і обмежень на в'їзд іноземців в Україну та перебування їх в країні, розвиток ділових зв'язків і туризму -- все це сприяло різкому збільшенню кількості іноземних громадян та осіб без громадянства, що приїжджають до нас і проживають у нашій країні тривалий час. У зв'язку з цим постає питання правового регулювання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, адже як миролюбних цілях. А отже, головним і актуальним завданням органів законодавчої влади є належним чином врегулювати питання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства за скоєні ними правопорушення з метою забезпечення безпеки громадян України.

Мета даної роботи полягає у визначенні поняття адміністративної відповідальності та адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, також в аналізі проблеми правового регулювання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні

Об'єкт. Суспільні відносини, пов'язані з порушеннями іноземцями та особами без громадянства адміністративного законодавства України, правове регулювання притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Предмет. Сутність та значення проблем правового регулювання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

- охарактеризувати поняття адміністративної відповідальності;

- проаналізувати ознаки, принципи та правове регулювання адміністративної відповідальності;

- розглянути порядок притягнення до адміністративної відповідальності;

- охарактеризувати іноземців та осіб без громадянства як спеціальних суб'єктів адміністративної відповідальності;

- встановити особливості видів і підстав адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства;

- дослідити нормативно-правові акти, які регулюють адміністративну відповідальність іноземців та осіб без громадянства;

- визначити головні проблеми правового регулювання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

Методи. Для досягнення поставленої мети і завдань дослідження в роботі використовувалися такі методи, як діалектичний, порівняльно-правовий, соціологічний та статистичний метод.

Стан наукової розробки. Проблему адміністративної відповідальності іноземних громадян та осіб без громадянства досліджували провідні вітчизняні теоретики права, вчені адміністративної та інших галузей права. Найбільш вагомий внесок в її розбудову внесли В.Б. Авер'янов, Ю.П.Битяк, М.С. Гончарук, Л.В. Коваль, С.Ф. Константінов, В.К. Колпаков, В.М. Манохін, Н.Р. Нижник, В.І. Олефір, В.Ф. Опришко,.В.О. Шамрай, В.К. Шкарупа та ряд інших вчених.

Структура. Дана курсова робота складається з двох розділів. У першому розділі надається загальна характеристика адміністративної відповідальності як соціально-правового явища, а саме поняття, ознаки, принципи, правове регулювання та підстави притягнення до адміністративної відповідальності.

Другий розділ розкриває сутність адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, визначаючи іноземців та осіб без громадянства спеціальними суб'єктами адміністративної відповідальності, а також аналізується проблема правового регулювання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

Розділ І. Загальна характеристика адміністративної відповідальності як соціально-правового явища

1.1 Поняття, ознаки, принципи та правове регулювання адміністративної відповідальності

Побудова в Україні демократичної, соціальної, правової держави вимагає якнайшвидшого реформування правової системи, запровадження надійних гарантій дотримання прав і свобод громадян, закріплених Конституцією України. Особлива увага приділяється проведенню реформи адміністративного права як права державного управління, владного впливу держави на різноманітні суспільні процеси, в тому числі адміністративно-деліктного права. Велике значення має запровадження, визначення змісту (заходів) адміністративної відповідальності та її реалізації.

Якщо ж говорити про соціальне призначення адміністративної відповідальності, то тут можна виділити дві кардинальні проблеми. З одного боку, ця відповідальність як один із найважливіших методів державної діяльності має забезпечувати належне виконання завдань та функцій держави, надійну охорону відповідних суспільних відносин. З іншого - реалізація її заходів повинна ґрунтуватися на якнайсуворішому додержанні принципів гуманізму, соціальної справедливості, законності тощо.

Адміністративну відповідальність разом з відповідальністю кримінальною можна розглядати як універсальний засіб охорони суспільних відносин, які регулюються різними галузями права - конституційним, цивільним, трудовим, природноресурсовим, фінансовим, власне адміністративним. Іншими словами, законодавство про адміністративні проступки - це своєрідний збірник санкцій значної частини галузевих правових норм. Цим обумовлюється значення адміністративної відповідальності не тільки як адміністративно-правового інституту, але і як складової всієї правової системи держави[12, c.256].

Чинне законодавство України не дає визначення поняття адміністративної відповідальності і тому в теорії адміністративного права існує численна кількість точок зору стосовно цього соціально-правового явища.

У науці адміністративного права існує кілька думок щодо визначення адміністративної відповідальності. Так, Лук'янець Д.М. зазначає, що під адміністративною відповідальністю найчастіше розуміється застосування частини заходів адміністративного примусу, а саме - адміністративних стягнень[18,с.65]. Г.П. Бондаренко вважає, що адміністративна відповідальність - це форма реагування держави на правопорушення, яке виявляється в застосуванні уповноваженими державними органами, службовими особами, громадськістю до винної особи адміністративних санкцій у межах і порядку, встановлених законодавством; це обов'язок правопорушника звітувати за свою протиправну поведінку і зазнавати за неї несприятливих наслідків, передбачених санкцією правової норми [3, с. 34]. С.Т. Гончарук зазначає, що адміністративна відповідальність як різновид правової відповідальності - це специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (передусім адміністративних проступків), згідно з якою особи, які скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь перед уповноваженими державними органами за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в установленому законом порядку [6, с. 89].

У багатьох роботах, що певним чином стосуються питань адміністративної відповідальності, деякі автори (Л.В. Коваль [9, с. 107]) взагалі не наводять поняття адміністративної відповідальності, констатуючи той факт, що адміністративна відповідальність є різновидом юридичної, виділяючи тільки характерні ознаки цього виду відповідальності.

Аналіз точок зору з цього приводу дає змогу дійти висновку, що це поняття науковцями розглядається як один з інститутів адміністративного права, як форма забезпечення одного із заходів примусу (стягнення), як різновид юридичної (правової) відповідальності, як ефективний засіб запобігання правопорушень та забезпечення правопорядку, як певний стан суспільних відносин, який виникає внаслідок порушення законодавства.

Інститут адміністративної відповідальності є одним з важливих інститутів адміністративного права, який виступає важливим засобом охорони громадського порядку і якому притаманні всі ознаки юридичної відповідальності. За допомогою цього інституту здійснюється захист не тільки адміністративно-правових відносин, а й відносин врегульованих нормами фінансового, екологічного, трудового, митного, а в деяких випадках цивільного права та процесуальних галузей[6, c. 156].

Адміністративній відповідальності, як різновиду юридичної відповідальності, притаманні такі ознаки: 1) має зовнішній характер; 2) застосовується лише за вчинення правопорушення; 3) пов'язана з державним примусом у формах каральних і правовідновлюючих заходів; 4) визначена у нормах права; 5) притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в певному процесуальному порядку; 6) притягнення до відповідальності здійснюється уповноваженими державними органами та посадовими особами; 7) винна у вчиненні правопорушення особа несе певні втрати матеріального та побутового характеру, які передбачені законом[4, c.48].

Адміністративна відповідальність являє собою регламентовані нормами адміністративного права відносини між порушником адміністративно-правової норми та уповноваженим державним органом з приводу скоєного адміністративного правопорушення. Хоча сутність цих відносин і зводиться до обов'язку порушника перетерпіти обмеження, позбавлення або інші несприятливі наслідки, що визначені санкцією порушеної статті закону, але поняття "адміністративна відповідальність" не слід зводити до поняття "адміністративне стягнення", оскільки адміністративна відповідальність включає такі елементи, як державний осуд діяння і особи, яка його скоїла, і застосування до порушника заходів, визначених санкцією порушеної статті закону, тобто адміністративного стягнення. Адміністративна відповідальність наступає за скоєння адміністративного проступку. До неї притягують уповноважені органи виконавчо-розпорядчої влади (контролери, інспектори, начальники та ін.), в окремих випадках - суди. Її суб'єктами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Адміністративна відповідальність ґрунтується на ряді принципів, основними з яких є законність, відповідальність лише за вчинення протиправного діяння, відповідальність лише за наявності вини, невідворотності відповідальності, індивідуалізації відповідальності[1, c. 234].

Принцип законності адміністративної відповідальності, що ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і у порядку, встановлених законодавством. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законодавством.