Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд

 1.  Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи збері­гання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосують­ся безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, -

караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займа­тися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

 1.  Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі на­слідки, -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

(Стаття 275 у редакції Закону України № 4837-УІ від 24 травня 2012 р.) праці» від 21 листопада 2002р.). Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого і соціально-культурного призначення, виготовлення і передання у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування й інших засобів ви­робництва, впровадження нових технологій без дозволу відповідних органів заборо­няється. Тому «виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, тран­спортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструк­ції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці» (ч. 1 ст. 21 зазначеного Закону). Таким же чином захищається безпека, життя і здоров’я споживачів продукції поза виробни­цтвом - осіб, які купують індивідуальні транспортні засоби, побутову техніку, меш­кають у будинках або відвідують об’єкти соціально-культурного призначення тощо. «Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, збері­гання і транспортування була безпечною для його життя, здоров’я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди його майну» (абз. 1 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. (в редакції За­кону України від 1 грудня 2005 р. № 3161-ІУ) // ВВРУ. - 2006. - № 7. - Ст. 84). Якщо буде встановлено, що при дотриманні споживачем правил використання, збереження або транспортування продукції вона заподіює або може заподіяти шкоди його життю або здоров’ ю, виробник зобов’язаний негайно припинити її виготовлення до усунен­ня причин шкоди, а в необхідних випадках відкликати таку продукцію.

 1.  Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 275 КК, є сус­пільні відносини, що забезпечують безпеку використання промислової продукції та безпеку експлуатації будівель і споруд.

Потерпілими від злочину є споживачі промислової продукції: ті, хто працює на даному або інших виробництвах; користувачі нею в побуті; особи, які працюють, проживають або іншим чином використовують будівлі та споруди.

 1.  З об’єктивної сторони злочин може бути спричинений порушенням правил, що убезпечують використання промислової продукції, при розробленні або констру­юванні такої продукції (наприклад, серйозні прорахунки при розробці ракет-носіїв, авіаційних двигунів, турбін та ін.) або у процесі її виготовлення чи зберігання. Так, при виготовленні продукції може бути використано недоброякісні матеріали, а при її зберіганні - порушено, наприклад, вимоги температурних режимів або вологості сховищ. Крім того, з об’ єктивної сторони злочин може полягати у порушенні правил безпеки при проектуванні або зведенні будівель і споруд (наприклад, помилки, до­пущені при проектуванні, або деконструктивні відхилення чи відхилення від встанов­лених технологій будівництва мостів, висотних споруд, складних перекриттів, висту­паючих елементів будівель тощо).
 2.  До правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції, а також безпечної експлуатації будівель і споруд, за порушення яких передбачено кримінальну відповідальність за ст. 275 КК, належать стандарти (державні, галузеві, окремих підприємств), будівельні норми і правила, окремі рішення компетентних органів про заборону використання певних матеріалів, сировини, напівфабрикатів, акти, в яких установлено гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у го­товій продукції, приписи державних інспекторів наглядових органів тощо (див. п. 17 зазначеної Постанови).

 

 

 1.  Наслідками злочину, що передбачений ч. 1 ст. 275 КК, є: створення загрози за­гибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (див. коментар до ст. 271 КК) або заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого (див. коментар до ст. 272 КК). Відповідно до ч. 2 ст. 275 КК - загибель людей (див. коментар до ст. 271 КК) або інші тяжкі на­слідки (див. коментар до ст. 272 КК).
 2.  Заподіяння шкоди у процесі створення промислової продукції внаслідок пору­шення правил охорони праці ст. 275 КК не охоплюється. За наявності відповідних підстав такі дії слід кваліфікувати за ст. 271 КК (див. п. 18 абз. 1 зазначеної Постанови).
 3.  Між порушеннями правил, зазначеними у ст. 275 КК, і наслідками має бути встановлено причинний зв ’язок.
 4.  Із суб’єктивної сторони аналізований злочин може мати змішану або необе­режну форму вини.
 5.  Суб’єктом злочину можуть бути: громадяни - суб’єкти підприємницької ді­яльності, а також службові особи, конструктори, проектувальники, працівники про­мислового або будівельного виробництва, які зобов’язані дотримувати правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуа­тації будівель і споруд.
 6.  Злочин, передбачений ст. 275 КК, слід відмежовувати від злочину, передбаче­ного ст. 227 КК, - випуск або реалізація недоброякісної продукції.

Предметом останнього є недоброякісна і некомплектна продукція чи товари, що випускаються на товарний ринок або реалізуються безпосередньо споживачеві. У той же час предметом злочину, передбаченого ст. 275 КК, є промислова продукція, що не відповідає вимогам, які забезпечують безпеку її використання, тобто коли при вико­ристанні такої продукції (товару) було створено реальну загрозу загибелі людей, на­стання інших тяжких наслідків або заподіяно шкоду здоров’ю потерпілого. У таких випадках особа, яка при розробленні, конструюванні, виготовленні або зберіганні продукції допустила порушення правил, що стосуються безпечного її використання, несе відповідальність за ч. 1 або ч. 2 ст. 275 КК. За відсутності перелічених наслідків дії особи слід кваліфікувати за ст. 227 КК (див. п. 19 зазначеної Постанови).