Стаття 575. Порядок підготовки документів та направлення запитів

1. Клопотання про видачу особи в Україну готус слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України.

2. Клопотання складається у письмовій формі і повинно містити дані про особу, видача якої вимагається, обставини і кваліфікацію вчиненого нею злочину. До клопотання додаються такі документи:

1) засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності;

2) копія вироку з підтвердженням набуття ним законної сили, якщо видача запитується для приведення вироку до виконання;

3) довідка про відомості, які вказують на вчинення кримінального правопорушення особою, або довідка про докази, якими підтверджується винуватість розшукуваної особи у його вчиненні;

4) положення статті закону України про кримінальну відповідальність, за яким кваліфікується кримінальне правопорушення;

5) висновок компетентних органів України про громадянство особи, видача якої запитується, складений згідно з вимогами закону про громадянство України;

6) довідка про частину невідбутого покарання, якщо йдеться про видачу особи, яка вже відбула частину призначеного судом покарання;

7) інформація про перебіг строків давності;

8) інші відомості, передбачені міжнародним договором України, який також чинний для іноземної держави, на території якої встановлено розшукувану особу.

3. Клопотання та передбачені частиною другою цієї статті документи підписуються слідчим, прокурором або суддею, засвідчуються печаткою відповідного органу та перекладаються мовою, передбаченою міжнародним договором України.

4. Клопотання про видачу особи (екстрадицію) передаються до відповідного центрального органу України через прокуратуру Автономної

 1123

Республіки Крим, області, міст Ки< ва і Севастополя, та прирівняні до них прокуратури у десятиденний строк з дня затримання особи на території іноземної держави. У зазначений строк керівник відповідного органу до-судового розслідування у складі центрального апарату органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснюг контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань України безпосередньо передає Генеральній прокуратурі України клопотання про видачу особи (екстрадицію).

5. Центральний орган України за наявності підстав, передбачених міжнародним договором України, звертається до компетентного органу іноземної держави із запитом про видачу особи в Україну. Запит про видачу направляється керівником центрального органу України або уповноваженою ним особою протягом п'яти днів з дня отримання клопотання.

1. Коментована стаття передбачає два етапи підготовки документів у зв'язку з запитуванням про видачу особи в Україну: підготовка документів про видачу особи і підготовка та направлення запиту про видачу. На момент початку зазначеної процедури стосовно особи, що підлягає видачі, вже вжиті тимчасові заходи із забезпечення видачі - її затримання (див. коментар до ст. 582 КПК) та тимчасовий арешт (див. коментар до ст. 583 КПК).

2. Клопотання про видачу особи в Україну готує слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок.

Приводом для підготовки документів про видачу особи в Україну є надходження офіційної інформації про те, що особа, видача якої запитується і стосовно якої оголошено розшук, знаходиться на території відповідної (запитуваній) держави. Це, зокрема, може бути повідомлення про затримання такої особи.

3. Клопотання складається у письмовій формі. Воно повинно бути скріплено гербовою печаткою органу, який розслідує справу, або суду, який розглядає справу або яким ухвалено вирок, і містити такі відомості: а) детальне найменування органу, що розслідує (розглядає) справу, його адреса, засоби зв'язку, дата складання та реєстраційний номер; б) найменування кримінального провадження, його реєстраційний номер; в) прізвище, ім'я та по батькові особи, видача якої вимагається, відомості про її громадянство, повна дата і місце її народження, проживання, реєстрації або місцеперебування за кордоном та інші відомості; г) опис подій, які є предметом розслідування, їх кваліфікація за Кримінальним кодексом України, вид і міра покарання, що встановлена законом за вчинення відповідних діянь (на вимогу запитуючої сторони може бути вказано, що розслідування, яке проводиться, не переслідує політичної мети); ґ) відомості про міжнародний договір України, на підставі якого запитується видача особи в Україну.

До клопотання додаються такі документи: 1) засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується

1124

для притягнення до кримінальної відповідальності; 2) копія вироку з підтвердженням набуття ним законної сили, якщо видача запитується для приведення вироку до виконання; 3) довідка про відомості, які вказують на вчинення кримінального правопорушення особою, або довідка про докази, якими підтверджується винуватість розшукуваної особи у його вчиненні; 4) положення статті закону України (КК України) про кримінальну відповідальність, за яким кваліфікується кримінальне правопорушення; 5) висновок компетентних органів України про громадянство особи, видача якої запитується, складений згідно з вимогами закону про громадянство України; 6) довідка про частину невідбу-того покарання, якщо йдеться про видачу особи, яка вже відбула частину призначеного судом покарання; 7) інформація про перебіг строків давності; 8) інші відомості, передбачені міжнародним договором України, який також чинний для іноземної держави, на території якої встановлено розшукувану особу.

4. Структура клопотання передбачає: вступну частину, де викладаються дані про запитуючу установу та про назву кримінального провадження; описову частину, де міститься опис фактичних обставин правопорушення, його кваліфікацію та відомості про особу, видача якої запитується; та прохальну частину, де викладається клопотання про видачу. Також надається перелік додатків.

Документи про видачу повинні бути перекладені на мову, яка передбачена міжнародним договором України. Це, як правило, є державна мова запитуваної сторони. Для багатосторонніх міжнародних договорів про екстрадицію можуть встановлюватися додаткові мови (наприклад, відповідно до Європейської конвенції про видачу порушників 1957 р. - одна з офіційних мов Ради Європи, якщо інше не передбачено запитуваною державою, або за Конвенцією СНД 1993 р. - російська мова).

5. Коментована стаття передбачає, що підготовлене за вказаною формою клопотання про видачу особи у 10-денний термін після затримання особи на території іноземній держави передається до Генеральної прокуратури або Міністерства юстиції України через прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міста Києва і Севастополя та прирівняної до них прокуратури. У зазначений строк керівник відповідного органу досудового розслідування у складі МВС України, СБ України, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства або органу Державного бюро розслідувань України безпосередньо передає до Генеральної прокуратури України клопотання про видачу особи.

6. При надходженні запиту до Генеральної прокуратури або Міністерства юстиції України там вивчаються документи з точки зору їх відповідності вимогам міжнародних договорів України та іншим нормативним актам із цих питань і за результатами вивчення складається мотивований висновок щодо обгрунтованості запиту про видачу, який обов'язково повинен містити інформацію щодо: громадянства особи; екстрадиційності злочину за чинним законодавством України; наявності строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та відповідності оформлення запиту вимогам міжнародного

 1125

договору (п. 2.2 Інструкції про порядок розгляду в органах прокуратури України запитів про видачу правопорушників, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 23 травня 2007 p.).

У разі належної підготовки запиту готується відповідне звернення до центрального органу іноземної держави, яке підписується заступником Генерального прокурора України та надсилається за кордон згідно з порядком, встановленим двосторонніми або багатосторонніми договорами, учасницею яких t Україна (дипломатична пошта). Такий запит направляється протягом п'яти днів з дня отримання клопотання.