Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма

 1. Суд приймає постанову іменем України негайно після за  кінчення судового розгляду.
 2. Постанова приймається, складається і підписується в на-  радчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.
 3. У виняткових випадках залежно від складності справи  складення постанови у повному обсязі може бути відкладено

п*                                                                                                 323

   

на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи. При цьому вступна та резолютивна частини постанови підписуються всім складом суду, проголошуються в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи і приєднуються до справи.

4. Окремим документом викладаються ухвали з питань:

 1. залишення позовної заяви без руху;
 2. повернення позовної заяви;
 3. відкриття провадження в адміністративній справі;
 4. об'єднання та роз'єднання справ;
 5. забезпечення доказів;
 6. визначення розміру судових витрат;
 7. продовження та поновлення процесуальних строків;
 8. передачі адміністративної справи до іншого адміністра  тивного суду;
 9. забезпечення адміністративного позову;
 1. призначення експертизи;
 2. виправлення описок і очевидних арифметичних поми  лок;
 3. відмови в ухваленні додаткового судового рішення;
 4. роз'яснення постанови;
 5. зупинення провадження у справі;
 6. закриття провадження у справі;
 7. залишення позовної заяви без розгляду;

17) інших питань, які вирішуються поза судовим розглядом.  Окремим документом можуть викладатися також ухвали з

інших питань, які вирішуються під час судового розгляду.

 1. Ухвали, які викладаються окремим документом, поста  новляються в нарадчій кімнаті та підписуються складом суду,  який розглядає справу.
 2. Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, за  носяться секретарем судового засідання у журнал судового за  сідання.
 3. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, проголошу  ються негайно після їх постановлення.
 4. Виправлення в судовому рішенні мають бути застережені  складом суду, який його ухвалив.

1. Коментована стаття визначає загальне правило, за яким постанови адміністративного суду першої інстанції, тобто про-

324

 

цесуальні документи, якими у відповідності до приписів ст. 158 цього Кодексу вирішується спір по суті, приймаються іменем України та негайно після закінчення судового розгляду. Це повною мірою витікає з приписів ч. 5 ст. 124 Конституції України, норми якої є нормами прямої дії, де зазначено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

 1. Частиною 2 коментованої статті також наводиться загаль  не правило, за яким постанова адміністративного суду прийма  ється, складається і підписується в нарадчій кімнаті складом  суду, що розглянув справу. Цим підтверджується визначений  ч. 1 ст. 129 Конституції України принцип незалежності суддів  (судді) та підкорення їх (його) лише закону. Також законода  вець чітко встановив порядок прийняття, складання і підпи  сання постанови адміністративного суду, що розглянув справу.  Будь-яке порушення адміністративним судом цього порядку  буде підставою для скасування постанови в зв'язку з недодер  жанням норм процесуального права, оскільки це може свідчи  ти саме про упередженість суддів (судді).
 2. Ч. З коментованої статті визначаються, як виняток, ви  падки, коли постанова адміністративного суду може бути скла  дена не у повному обсязі. Але при цьому обов'язково повинна  бути складена саме з дотриманням порядку, визначеному в час  тині другій коментованої статті, вступна і резолютивна части  ни постанови. В такому випадку повний текст постанови пови  нен бути складений протягом п'яти днів з дня закінчення роз  гляду справи. Наведений п'ятиденний термін є присічним та  його порушення є недопустимим. Перебіг згаданого процесу  ального строку у відповідності до приписів ч. 1 ст. 103 КАС  України починається з наступного дня після дати закінчення  розгляду справи.
 3. Законодавець в ч. 4 коментованої статті навів перелік су  дових рішень, які ухвалюються адміністративним судом пер  шої інстанції при вирішенні процесуальних питань, що вини  кають під час руху позову або справи. Перелічені в цій частині  судові рішення викладаються саме у письмовому вигляді окре  мими процесуальними документами. Отже, вирішення наведе  них питань під час руху позову чи справи не може здійснюва  тись в усній формі та лише з занесенням у журнал судового за  сідання (ст. 42 КАС України). Процесуальний порядок ухва-

325

   

лення адміністративним судом згаданих в даній частині коментованої статті судових рішень визначений законодавцем в окремих статтях цього Кодексу. Наприклад, ст. 107 КАС України - відкриття провадження в адміністративній справі; ст. 108 КАС України - залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви і т. д.

Слід зазначити, що наведений у частині четвертій перелік не є вичерпним.

 1. Частиною 5 коментованої статті визначається, що вирі  шення питань, які зазначені в пп. 1-17 частини четвертої даної  статті, здійснюється за правилами частини другої цієї статті.  Тобто, наведені процесуальні питання вирішуються адміністра  тивним судом тільки в нарадчій кімнаті із складенням відпо  відної ухвали, яка підписується складом суду, що розглядає по  зов чи справу, до виходу з нарадчої кімнати. Така ухвала оголо  шується адміністративним судом безпосередньо після виходу з  нарадчої кімнати. Порушення згаданого вище визначеного за  конодавцем процесуального порядку постановки ухвал, що ви  кладаються окремим документом, веде до скасування таких  ухвал, як постановлених з порушенням норм процесуального  законодавства саме під час їх ухвалення.
 2. Частиною 6 коментованої статті встановлюється порядок  вирішення адміністративним судом інших питань, крім визна  чених в пп. 1-17. При цьому зазначається, що таке вирішення  здійснюється судом під час розгляду позову чи справи на місці,  тобто, без виходу до нарадчої кімнати. Розгляд адміністратив  ним судом та вирішення цих питань фіксується лише секрета  рем судового засідання, котрий зазначає про здійснення такої  процесуальної дії безпосередньо в журналі судового засідання,  що ведеться за правилами ст. 42 КАС України.
 3. Законодавець у ч. 7 коментованої статті визначив порядок  оголошення ухвал адміністративного суду, встановивши, що  ухвали, якими закінчується вирішення адміністративним су  дом всіх процесуальних питань, котрі виникають саме в судово  му засідання, проголошуються негайно. Отже, ухвали, що ви  кладаються у вигляді окремого документа, проголошуються  негайно після виходу з нарадчої кімнати (див. коментар до час  тини п'ятої), а ухвали, якими вирішуються процесуальні пи  тання, котрі не потребують виходу адміністративного суду до  нарадчої кімнати, проголошуються в судовому засіданні негай  но після вирішення таких питань.

326

 

8. В частині восьмій коментованої статті законодавець ви  значив загальне правило, згідно з яким будь-які виправлення,  зроблені в усіх, без винятку, судових рішеннях адміністратив  ного суду, тобто, у постановах, ухвалах (див. ст. 158 КАС Укра  їни), мають бути застережені складом суду (стосовно складу  суду дивись приписи ст.ст. 23, 24 КАС України). В даному ви  падку, під поняттям "застережені" слід розуміти відповідний  припис в ухваленому адміністративним судом судовому рішен  ні типу: "Виправленому з______ на_________ вірити" і т. ін.

При цьому, такий припис повинен бути засвідчений підписами всього складу суду. Наведене визначене законодавцем положення дисциплінує склад суду та зобов'язує більш ретельно відноситись до складення судових рішень. Також коментована частина даної статті надає можливість адміністративному суду, у виключних випадках, в разі допущення ним помилки, але лише такої, що не змінює суть судового рішення, здійснити виправлення цієї помилки.