Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 165. Зміст ухвали

1. Ухвала, що викладається окремим документом, складається з:

1)  вступної частини із зазначенням:  дати, часу і місця її постановлення;

найменування адміністративного суду, прізвища та ініціалів судді (суддів);

імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням суті клопотання та імені  (найменування) особи, що його заявила, чи іншого питання,  що вирішується ухвалою;

332

 

3)  мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких  суд дійшов до висновків, і закону, яким керувався суд, поста  новляючи ухвалу;

4) резолютивної частини із зазначенням:  висновків суду;

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

2. Ухвала, яка постановляється судом без виходу до нарад-чої кімнати, повинна містити відомості, визначені пунктами З, 4 частини першої цієї статті.

1. Частина 1 коментованої статті визначає зміст ухвали, що  викладається окремим документом. Раніше в коментарі ст. 163  КАСУ описувався зміст постанови адміністративного суду,  який в багатьох моментах співпадає із змістом ухвали. Так  зміст ухвали також складається із чотирьох частин: вступної,  описової, мотивувальної та резолютивної.

У вступній частині зазначається лише дата і місце її постановлення; найменування адміністративного суду, прізвища та ініціали судді (суддів); імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Описова частина зазначає суть клопотання та імені (найменування) особи, що його заявила, чи іншого питання, що вирішується ухвалою.

Мотиви, з яких суд дійшов до висновків, постановляючи ухвалу, а також закон, яким керувався суд, відображаються у мотивувальній частині.

Резолютивна частина ухвали зазначає висновок суду, а також строк та порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

2. У другій частині коментованої статті зазначається зміст  ухвали, яку суд постановляє без виходу до нарадчої кімнати.  Аналізуючи положення ст. З КАС України, можна дійти виснов  ку, що положення ч.2 ст. 165 КАС України визначають зміст  усної ухвали, яка фіксується в журналі судового засідання від  повідно до положень ст. 42 КАС України. Отже, зміст усної  ухвали повинен включати висновок суду та мотиви, за допомо  гою яких суд дійшов до такого висновку.

333