Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 166. Окремі ухвали суду

  1. Суд, виявивши під час розгляду справи порушення зако  ну, може постановити окрему ухвалу і направити її відповід  ним суб'єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо  усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. Про  вжиті заходи суд повідомляється не пізніше одного місяця піс  ля надходження окремої ухвали.
  2. У разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу  про наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення  до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких ви  знаються протиправними.
  3. Окрема ухвала може бути оскаржена особами, інтересів  яких вона стосується.
  1. Частина 1 коментованої статті закріпляє право адміні  стративного суду на здійснення загального нагляду за дотри  манням законності суб'єктами владних повноважень. Так, суд,  виявивши під час розгляду конкретної справи порушення за  кону, має право постановити окрему ухвалу, яка не стосується  даної справи, та направити її відповідному суб'єкту владних  повноважень з метою припинення порушення закону шляхом  вжиття заходів останнім щодо усунення причин та умов, які  сприяли такому порушенню. Окрім того, не пізніше одного мі  сяця, суб'єкт владних повноважень зобов'язаний вжити усіх  необхідних заходів для усунення порушення закону та повідо  мити про це адміністративний суд, який постановив окрему  ухвалу.
  2. Частина коментованої статті надає повноваження адміні  стративному суду щодо постановлення окремої ухвали про на  явність підстав щодо притягнення до відповідальності осіб, рі  шення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними.  Така окрема ухвала направляється на адресу правоохоронних  органів з метою вжиття необхідних заходів останніми в рамках  їх повноважень для припинення протиправних дій, проведення  дізнання та досудового слідства та притягнення до відповідаль  ності, відповідно до чинного законодавства.
  3. Стаття 166 КАС України в частині третій передбачає пра  во осіб, інтересів яких стосується окрема ухвала, оскаржити  останню відповідно до порядку, передбаченого ст.  186 КАС  України. Відсутність у коментованій статті спеціальної про-

334

 

цедури оскарження говорить про те, що така окрема ухвала оскаржується в загальному порядку.