Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 170. Роз'яснення судового рішення

  1. Якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухва  лив, за заявою осіб, які беруть участь у справі, а також держав  ного виконавця, ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюю  чи при цьому його змісту,
  2. Подання заяви про роз'яснення судового рішення допус  кається, якщо воно ще не виконано або не закінчився строк,  протягом якого судове рішення може бути подане для примусо  вого виконання.
  1. Заява про роз'яснення судового рішення розглядається  судом протягом десяти днів із повідомленням заявника {особи,  яка бере участь у справі, державного виконавця) та осіб, які бе  руть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які  були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядо  ві заяви про роз'яснення рішення.
  2. Подання заяви про роз'яснення судового рішення зупи  няє перебіг строку, протягом якого судове рішення може бути  подане для примусового виконання.
  3. Копія ухвали про роз'яснення судового рішення не пізні  ше наступного дня після її постановлений, надсилається осо  бам, які беруть участь у справі, а також заявнику, які не були  присутні у судовому засіданні.

339

   

6. Ухвала про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні може бути оскаржена.

1.  Роз'яснення судового рішення є по суті одним із способів  усунення його недоліків. Зокрема, це стосується недотримання  вимоги ясності, визначеності судового рішення, яка означає,  що судове рішення не може містити положень, що викликають  суперечки під час виконання рішення.

Підставою для подання заяви про роз'яснення рішення, є його незрозумілість. Частіше за все звернення щодо роз'яснення судового рішення викликані ускладненнями або взагалі неможливістю його виконання, тому судом роз'яснюється резолютивна частина рішення. Але у деяких випадках (наприклад, потреба у підтвердженні встановленого факту чи правовідносин, визнаних судом такими, що вступили у законну силу) виникає необхідність роз'яснення і мотивувальної частини рішення.

Ініціювати роз'яснення судом винесеного рішення можуть особи, які беруть участь у справі, та державні виконавці шляхом подання відповідної заяви.

Розгляд питання про роз'яснення рішення є прерогативою лише того суду, який це рішення виніс. При цьому суд не вправі вносити будь-які зміни в існуюче рішення так само, як і вирішувати питання, що не були предметом судового розгляду. Суд може лише, змінивши форму викладення, більш повно і ясно навести ті частини рішення, що викликають певні труднощі для розуміння.

2. Заява про роз'яснення рішення суду розглядається лише у  тому випадку, якщо воно ще не виконано і не закінчився термін  його примусового виконання. Часткове виконання рішення не  перешкоджає його роз'ясненню у невиконаній частині за умо  ви, що строк для подання рішення до виконання ще не закін  чився.

Заява про роз'яснення судового рішення, яка подана після закінчення строку для його примусового виконання має бути залишеною без розгляду.

3. Судове засідання щодо розгляду питання про роз'яснення  судового рішення відбувається за участі осіб, які звернулися із  заявою, й інших осіб, які беруть участь у справі. Суд має забез  печити інформування вказаних осіб про день, час і місце про-

340

 

ведення засідання, але їхня неявка не перешкоджає розглядові справи про роз'яснення судового рішення, якщо їм були належним чином повідомлені вказані відомості.

Законом встановлений десятиденний строк розгляду судом справ про роз'яснення судового рішення.

  1. Якщо заявником були дотримані усі вимоги подання зая  ви про роз'яснення судового рішення, сплив строку примусово  го виконання судового рішення зупиняється до надання судом  відповідних роз'яснень.
  2. Після розгляду питання про роз'яснення судового рішен  ня заявнику й іншим особам, зацікавленим у справі, які не були  присутні на засіданні, надсилаються копії винесеної ухвали.  Суд може задовольнити заяву і прийняти рішення про роз'яс  нення судового рішення, або відмовити у його роз'ясненні.

Копії ухвал надсилаються зацікавленим особам не пізніше наступного дня з моменту її постановленая. Це значною мірою запобігає затягуванню процесу і сприяє своєчасному і повному виконанню судових рішень.

6.  Незалежно від того, яке рішення прийнято, воно може  бути оскаржено у встановленому законом порядку.