Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 2

  

1 [489] Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: Методол. аспекти. — К.: Ін Юре, 2002. — С. 206— 207.
 

2 [83] Бойко В. Ф. Становлення незалежного суду в Україні — гарантія демократії в державі // Правова держава. — 1999. — Вип.. 10. — С. 88.
 

3 Див. про це також: [542] Стефанюк В. Становлення судової влади в умовах створення правової держави // Радянське право. — 1991. — № 7. — С. 4; [618] Чеберяк П. Судова система — якою їй бути? // Радянське право. — 1991. — № 2. — С. 12—13; [682] Яковлєв В. Процес формування правового суспільства // Радянське право. — 1991. — № 2. — С. 17.
 

[1] [543] Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. — 2001. — № 1. — С. 16.
 

[2] [133] Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — С. 429.
 

[3] [542] Стефанюк В. Становлення судової влади в умовах створення правової держави // Радянське право. — 1991. — № 7. — С. 4.
 

[4] [445] Рабінович П. М., Панкевич І. М. Здійснення прав людини: Проблеми обмеження (загальнотеоретичні аспекти) // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. — Серія І. — Вип. 3. — Львів: Астрон, 2001. — С. 22.
 

[5] [211] Ершов В. В. Суд в системе органов государственной власти // Государство и право. — 1992. — № 8. — С. 31.
 

[6] [484] Світова класична думка про державу і право: Навч. посіб. / Є. Ф. Бєзродний, Г. К. Ковальчук, О. С. Масний. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — С. 18; [666] Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — С. 30; [667] Шульженко Ф. П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг. ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — С. 19.
 

[7] [169] Глазунова Н. И. Система государственного управления: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — С. 154.
 

[8] [484] Світова класична думка про державу і право: Навч. посіб. / Є.Ф. Бєзродний, Г. К. Ковальчук, О. С. Масний. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — С. 103.
 

[9] [342] Монтескье Ш.-Л. О духе законов // Избр. произв. — М.: Госполитиздат, 1955. — С. 289.
 

[10] [320] Локк Дж. Два трактити про врядування / Пер. з англ.. — К.: Вид-во Соломії Павличко ,Основи", 2001. — С. 177.

 
 

[11] [166] Гегель Г. Философия права / Пер. с нем. — М.: Мысль, 1990. — С. 309.
 

[12] [489] Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: Методол. аспекти. — К.: Ін Юре, 2002. — С. 192.
 

[13] Скрипнюк В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. —2002. — С. 4.

 
 

[14] [573] Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. — М.: Юринформцентр, 2001. — C. 50.
 

[15] [510] Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопорядок у державі // Право України. — 2002. — № 8. — С. 4.
 

[16] [425] Притика Д. Конституційне забезпечення правосуддя у господарських відносинах // Радянське право. — 1991. — № 7. — С. 8.
 

[17] [543] Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. ? 2001. ? № 1. ? С. 15.
 

[18] [178] Государственное управление: основы теории и организации: Учеб. / Под ред. В. А. Козбаненко. — М.: Статут, 2000. — С. 524.
 

[19] [329] Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест комуністичної партії // Твори. — Т. 4. — К.: Держ. вид-во політ. літератури УРСР, 1959.  — С. 430.
 

[20] [178] Государственное управление: основы теории и организации: Учеб. / Под ред. В. А. Козбаненко. — М.: Статут, 2000. — С. 524.
 

2 [188] Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. — К.: Ін Юре, 1997. — С. 6.
 

3 [169] Глазунова Н. И. Система государственного управления: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — C. 209.
 

4 [330] Мартинчик Є. Про судову владу // Право України. — 1992. — № 11. — С. 11.
 

[21] [568] Тацій В., Грошевий Ю. Судові гарантії захисту прав та свобод людини і громадянина у проекті Конституції України // Право України. — 1992. — № 10. — С. 6.
 

[22] [265] Ковалев М. А. Судебная власть — начало пути // Сов. гос. и право. — 1991. — № 10. — С. 141; [291] Коротких М. И. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989, — 185 с.; [292] Коротких М. И. Социальная сущность судебной реформы 1864 года в России (к 125-летию судебных уставов 1864 г.) // Сов. гос. и право. — 1989. — № 5. — С. 128—134.
 

[23] [421] Притика Д. М. Арбітражний суд: проблеми організації та діяльності. — К.: Оріяни, 2000. — С. 51.
 

[24] [502] Скакун О. Ф. Теория государства и права. — Х.: Консум, 2000. — C. 109.
 

[25] [604] Халипов В. Ф. Наука о власти. Кратология: Учеб. пособие. — М.: ОСЬ-89, 2002. —  С. 244.
 

[26] [543] Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. —  2001. — № 1. — С. 17.
 

[27] [628] Чичерин Б. Н. Философия права. — СПб.: Наука, 1998. — С. 491 (Серия ,Русская государственная мысль").
 

[28] [273] Колодій А. М. Принципи права України. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 17.
 

[29] [679] Явич Л. С. Сущность права. — Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. — С. 141— 150.
 

[30] [177] Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. — 2002. — № 4. — С. 125.
 

[31] [103] Василюк  С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. — 2002. — № 5. —  С. 9.
 

[32] [628] Чичерин Б. Н. Философия права. — СПб.: Наука, 1998. — С. 493.
 

[33] [72] Бержель Ж.-Л. Общая теория права: Пер. с фр. / Под общ. ред. В. И. Даниленко. — М.: NOТA BENE, 2000. — С. 537.
 

[34] [655] Шишкін В. І. Судові системи країн світу: У 3 кн. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — Кн. 1. — С. 4—5.
 

[35] Про фактори, що ослаблюють незалежність правосуддя див. детальніше: [487] Северин Ю. Д. Незивисимость правосудия — проблема времени // Сов. гос. и право. — 1991. — № 9. — С. 46—52.
 

[36][61] Барак А. Судейское усмотрение: Пер. с англ. — М.: НОРМА, 1999. — С. 270—271.
 

[37][541] Стефанюк В. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України. — 2002. — № 2. — С. 5.

 
 

[38] [509] Скакун О. Ф. Теория государства и права. — Х.: Консум, 2000. — С. 108.
 

2 [631] Шайо Андраш. Самоограничение власти (Краткий курс конституционализма) / Пер. с венг. — М.: Юристъ, 2001. — С. 218.

 
 

[39] [288] Концепція судово-правової реформи в Україні // Голос України. — 1992; Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 426.
 

[40] [638] Шевчук Ю. Еволюція влади: судова гілка. Спадщина і початок // Голос України. — 2002.— № 131. — С. 8.
 

[41] [638] Шевчук Ю. Еволюція влади: судова гілка. Спадщина і початок // Голос України. — 2002.— № 131. — С. 8.
 

[42] [83] Бойко В. Ф. Становлення незалежного суду в Україні — гарантія демократії в державі // Правова держава. — К., 1999. — Вип. 10. — C. 89—90.
 

[43] [82] Бойко В. Проблеми правосуддя в Україні і шляхи їх вирішення // Право України. —2002. — № 3. — С. 3.
 

[44] [622] Штогун С. Судова реформа — шлях до вдосконалення захисту прав і свобод людини і громадянина // Право України. — 2002. — № 8. — С. 35.
 

[45] [224] Закон України ,Про внесення змін до Закону України ,Про арбітражний суд" // Право України. —2001. — № 9. — С. 106.