Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі

  1. Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здій  снюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні  ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконли  вості.
  2. Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за по  зовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, і не може  виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі по  зовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного за  хисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист  яких вони просять.
  3. Кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпо  ряджається своїми вимогами на свій розсуд, крім випадків,  встановлених цим Кодексом. Таким правом користуються й  особи, в інтересах яких подано адміністративний позов, за ви  нятком тих, які не мають адміністративної процесуальної діє  здатності.
  1. Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для  з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлен  ня та витребування доказів з власної ініціативи.
  2. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у  справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати до  кази, яких, на думку суду, не вистачає.

1. Принцип змагальності є одним з основних принципів судочинства, що являє собою правило, згідно з яким особи, зацікавлені в результаті справи, вправі відстоювати свою правоту в спорі шляхом подання доказів; участі в дослідженні доказів, наданих іншими особами шляхом висловлення своєї думки з усіх питань, що підлягають розгляду в судовому засіданні. Принцип змагальності поширює також свою дію на інших осіб, що беруть участь у справі, і вони зобов'язані доводити обставини, що мають значення для справи, на які посилаються в підтвердження своєї позиції. Змагальність є різновидом активності зацікавленої особи. Особи, що беруть участь у справі, вправі вільно розпоряджатися своїми матеріальними і процесуальними правами й активно впливати на процес з метою захисту прав і охоронюваних законом інтересів. У той же час розпорядження зазначеними правами відбувається під контролем суду.

56

 
  1. Щодо принципу диспозитивності, що відомий також і ци  вільному процесу, слід зазначити, що він означає, що процес з  розгляду адміністративного спору виникає, як правило, з ініці  ативи зацікавлених осіб і суд вирішує тільки ті вимоги по суті  спору, про вирішення яких клопочуть сторони, і суд не може  вийти за межі цих вимог. Отже, принцип диспозитивності в ад  міністративному судочинстві полягає в наступному: дії адміні  стративного суду залежать від вимог позивача і заперечень від  повідача, адміністративний суд вирішує справу в обсязі заявле  них сторонами вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог  тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, сво  бод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони про  сять. Слід зазначити, що чинники диспозитивності пов'язані  не із специфікою суб'єктивних прав, які підлягають захисту, а  із самою природою юрисдикційної діяльності із захисту суб'єк  тивних прав, безвідносно до того, мають вони публічно-право  вий  або  приватно-правовий  характер.  Диспозитивність,  як  юридичне забезпечена властивість вільної реалізації правово-  лодільцем суб'єктивного права, що йому належить, притаман  на, таким чином і сфері публічного права.
  2. Кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, відпо  відно до ч. З коментованої статті, розпоряджається своїми ви  могами на свій розсуд, крім випадків, встановлених КАС Укра  їни. Таким правом користуються й особи, в інтересах яких по  дано адміністративний позов, за винятком тих, які не мають  адміністративної процесуальної дієздатності.

Змагальність у адміністративному процесі ґрунтується на особистій автономії сторін. Від волевиявлення сторін залежать дії суду у доказовій діяльності.

4. Принцип змагальності доповнюється у адміністративному  судочинстві принципом офіційного з'ясування усіх обставин  справи, відповідно до якого адміністративний суд вживає пе  редбачені законом заходи, необхідні для з'ясування усіх обста  вин справи, у тому числі стосовно виявлення та дослідження  доказів з власної ініціативи. Активна роль суду в адміністра  тивному судочинстві зумовлена наявністю публічного інтересу  І необхідна для врівноваження процесуального становища сто  рін. Отже, принцип змагальності в адміністративному судочин  стві гармонійно поєднується з інквізиційним (розшуковим)  процесом.

57

   

5. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази, або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

Коментуючи положення ч. 5 статті, слід зазначити, що у науці процесуального права розрізняють два види процесу: змагальний і розшуковий (інквізиційний). У розшуковому процесі збір і підготовка усього фактичного і доказового матеріалу, необхідного для вирішення справи, закон покладає на суд. Суд зобов'язаний за своєю ініціативою встановлювати всі факти, що підтверджують як позовні вимоги позивача, так і заперечення відповідача. Суд також має зібрати всі докази на підтвердження достовірності цих фактів. Сторони при цьому не є суб'єктами процесу доказування, вони не користуються процесуальними правами, не беруть участі у дослідженні обставин справи.

У процесі, побудованому за змагальним принципом, збір і підготовка усього фактичного матеріалу для вирішення спору між сторонами покладається законом на сторони. Суд при цьому зобов'язаний вирішити спір на підставі і у відповідності з тим матеріалом, який надали сторони. Суд, таким чином, тільки робить оцінку фактичного матеріалу, наданого сторонами, не здійснюючи самостійно збору такого матеріалу. Сторони у такому процесі наділені процесуальними правами і є суб'єктами доказової діяльності.

Аналіз положення ч. 4 коментованої статті дозволяє зробити висновок про те, що в адміністративних судах процес є змагальним з поєднанням елементів розшукового процесу. Цими елементами є право суду з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.