Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді

  1. Кожен має право користуватися правовою допомогою при  вирішенні справ в адміністративному суді, яка надається в по  рядку, встановленому законом.
  2. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у су  дах в Україні діє адвокатура. У випадках, встановлених зако  ном, правова допомога може надаватися й іншими фахівцями в  галузі права. Порядок і умови надання правової допомоги, пра  ва й обов'язки адвокатів та інших фахівців у галузі права, які  беруть участь в адміністративному процесі і надають правову  допомогу, визначаються цим Кодексом та іншими законами.
  3. Суд повністю або частково звільняє особу від оплати пра  вової допомоги і забезпечує надання правової допомоги у ви  падках та порядку, встановлених законом, якщо відповідний  орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги.

                                                    

1. Сторони судового адміністративного процесу під час розгляду справи в адміністративному суді можуть користуватися правовою допомогою, яку в порядку і на умовах, визначених законом, надає адвокат або особа, яка є срахівцем у галузі права І за законом має право на надання правової допомоги.

Законодавство України закріплює потрійну систему правової допомоги, яка складається з: 1) правової допомоги, що пе-

   

редбачена законами України "Про адвокатуру" та "Про нотаріат" ; 2) системи правових послуг, що ґрунтуються на нормах ЦК України; 3) системи соціально-юридичних послуг, які надаються відповідно до Закону України "Про соціальні послуги". При цьому соціальні послуги є поняттям досить широким і включає комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Розрізняє поняття правової допомоги і правової консультації Резолюція № (78) 8 від 1978 р. Комітету Міністрів Ради Європи про правову допомогу і консультації. Під правовою допомогою розуміється: 1) можливість особи використовувати або захищати свої права у будь-яких судах, компетентних виносити рішення у цивільних, адміністративних тощо справах; 2) усі витрати, понесені особою, якій надається правова допомога, у ході захисту своїх прав і, зокрема, гонорари адвокатів, мита, витрати на експертизу, відшкодування витрат свідків і витрати на переклад; 3) звільнення від внесення застави або депозиту на покриття судових витрат.

Правова консультація передбачає забезпечення особам, які перебувають у економічно несприятливому становищі, можливість одержання необхідної правової консультації з усіх питань, що можуть стосуватися їхніх прав та інтересів.

Отже, стосовно правової допомоги в адміністративних судах, її можна визначити як надання правових (юридичних) послуг особами, які мають спеціальні (юридичні) знання.

2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура. У випадках, встановлених законом, правова допомога може надаватися й іншими фахівцями в галузі права. Порядок і умови надання правової допомоги, права й обов'язки адвокатів та інших фахівців у галузі права, які беруть участь в адміністративному процесі і надають правову допомогу, визначаються КАС України та іншими законами.

Згідно з Законом України від 19 грудня 1992 р. "Про адвокатуру" адвокатура У країни є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

70

 

Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України. Адвокати дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть; здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами; подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям; здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб, виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства.

Адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством.

У випадках, встановлених законом, правова допомога може надаватися й іншими фахівцями в галузі права. Так, Рішенням Конституційного Суду України у справі про право вільного вибору захисника № 1-17/2000 від 16 листопада 2000 р. визначено, що суб'єктами правової допомоги є також: державні органи України, до компетенції яких входить надання правової допомоги (Міністерство юстиції України, Міністерство праці та соціальної політики України, нотаріат тощо); суб'єкти підприємницької діяльності, які надають правову допомогу клієнтам у порядку, визначеному законодавством України; об'єднання громадян для здійснення своїх прав та свобод. Правову допомогу юридичним особам при розгляді справ у суді можуть надавати також юрисконсульти та інші фахівці у галузі права, які діють на підставі договорів про надання правових послуг.

3. Суд повністю або частково звільняє особу від оплати правової допомоги і забезпечує надання правової допомоги у випадках та порядку, встановлених законом, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги.

Надання безоплатної правової допомоги є однією із гарантій реалізації конституційного принципу рівності осіб, незалежно від їх майнового стану.

Чинним законодавством України визначено категорії осіб, яким надається безоплатна правова допомога. До них, зокрема,

72

   

належать: ветерани війни, які мають право на правову допомогу в питаннях, пов'язаних із соціальним забезпеченням (ст. 22 ч. 2 Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту"); особи, які потерпіли від незаконних дій органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, які мають право на правову допомогу у зв'язку з відшкодуванням завданої такими діями шкоди (ст. З п. 4 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, слідства, прокуратури і суду") тощо. Відповідно до ст. 5 ч. 4 Закону України "Про соціальні послуги", право на правову допомогу у вигляді консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій проти них, такими особами є: 1) особи, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 2) особи, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійними лихами, катастрофами; 3) діти та молодь, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї.

Оплата праці захисника у разі його участі у справі за призначенням суду проводиться за рахунок коштів державного бюджету в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.