Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу

Сторінки матеріалу:

 • Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу
 • Сторінка 2

1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду відповідної справи. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в адміністративному суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення.

58

 
 1. Кожен має право знайомитися в установленому законо  давством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розгляну  тій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали закон  ної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в  інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про осо  бу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.
 2. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться від  крито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його  частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої  таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сі  мейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповноліт  ньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.
 3. Розгляд справи в закритому судовому засіданні прово  диться з додержанням усіх правил адміністративного судочин  ства. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні  можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а  в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та  свідки.
 4. Якщо під час закритого судового засідання буде встанов  лено, що інформація з обмеженим доступом є суспільне значи  мою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону,  суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судо  вому засіданні.
 5. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні за  безпечується повне фіксування судового засідання за допомо  гою звукозаписувального технічного засобу.*
 6. Офіційним записом судового засідання є лише технічний  запис, здійснений судом у порядку, встановленому цим Кодек  сом/
 7. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть вико  ристовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в  залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису  із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслю  вання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються  на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть  участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повнова  жень.

* Зміст частин 6 і 7 цієї статті визначається із врахуванням п. 2-1

розділу VII КАС в редакції Закону України від 08.09.2005.

ш' -

59

   

9. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.

І

1. Гласність є формою реалізації контролю суспільства за ро  ботою судових органів. Принцип гласності характеризує демо  кратизм адміністративного судочинства, а відкритий розгляд  адміністративних справ дає можливість громадянам ознайоми  тися з роботою адміністративного суду безпосередньо.

Українське законодавство передбачає чіткі напрямки забезпечення гласності правосуддя і закріплення необхідних винятків при її здійсненні. Так, важливою умовою відкритого судового процесу є суворе поєднання гласності з нормами судової етики при слуханні справи, тому що предметом розгляду суду нерідко стають питання приватного життя громадянина, що торкаються його честі і гідності.

Слід зазначити, що рішення адміністративного суду є важливим не лише для сторін, а і для інших осіб, тому особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду відповідної справи. Приватність тут не порушується, оскільки розгляд справи є відкритим.

Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в адміністративному суді інформації про час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення.

2.  Частина 2 коментованої статті встановлює також поло  ження, згідно з яким кожен має право знайомитися в установ  леному законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-  якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які  набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповід  но до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної ін  формації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороня  ється законом.

В усіх випадках, коли необхідно дотримуватись конфіденційності інформації про особу, а також державної чи іншої таємниці, суд повинен забезпечити її охорону. Саме цим обумовлені передбачені законом винятки з конституційного принципу гласності слухання справ.

60

 

3. Відповідно до ч. З коментованої статті розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Відкритий розгляд справи означає, що кожен громадянин, якому виповнилось 16 років, вправі бути присутнім в залі судового засідання і може робити письмові нотатки. Відкритий судовий розгляд підсилює громадський контроль за діяльністю суду, сприяє підвищенню у суддів та осіб, які беруть участь у справі, почуття відповідальності, забезпечує виховний вплив судового процесу.

Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.

Таким чином, розгляд адміністративних справ у закритому судовому засіданні є винятком із загального правила про відкритість розгляду адміністративних справ. Про розгляд справ у закритому засіданні або одній із його частин виноситься ухвала, розгляд ведеться з дотриманням правил судочинства в адміністративному суді.

Перелік підстав для прийняття ухвали про розгляд справи у закритому засіданні включає в себе нерозголошення державної чи іншої таємниці, захист особистого чи сімейного життя людини, інтереси малолітньої чи неповнолітньої особи і не є вичерпним. Законодавець встановив і "інші випадки, установлені законом".

Поняття державної таємниці міститься у Законі України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р. і визначається як вид таємної інформації, що охоплює відомості в сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України, та які в законодавчому порядку визнані державною таємницею і підлягають охороні державою.

Зміст відомостей, що становлять державну таємницю, формує та публікує в офіційних виданнях Служба безпеки України, отже, на практиці не виникає значних ускладнень з ідентифікацією таких відомостей, і, відповідно, правильним застосуванням цього винятку з принципу гласності

Банківська таємниця визначається у ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 p., згідно

61

8&!

   

з якою інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Визначення комерційної таємниці підприємства міститься у ч. 1 Закону України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. Враховуючи те, що з введенням в дію ЦК і ГК України цей закон втратив силу, втратили силу і його положення щодо комерційної таємниці. Натомість поняття комерційної таємниці дає новий ГК України у ст. 36 "Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею". Відповідно до цієї статті відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею.

4. Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводить  ся з додержанням усіх правил адміністративного судочинства.  Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть  бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі  необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.

Охорона комерційної і державної таємниці не виключає дотримання порядку здійснення провадження в адміністративній справі, застосування принципів змагальності та рівності сторін. Сторони користуються рівними процесуальними правами.

 1. Частиною 5 коментованої статті встановлюються випад  ки, у яких судом постановлюється ухвала про відкрите судове  засідання, навіть якщо до цього були підстави для розгляду ад  міністративної справи у закритому судовому засіданні. Комен  тованою нормою встановлено, що, якщо під час закритого судо  вого засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим  доступом є суспільне значимою або доступ до інформації обме  жено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її до  слідження у відкритому судовому засіданні.
 2. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні за  безпечується повне фіксування судового засідання за допомо  гою звукозаписувального технічного засобу.

Конституція України вперше визначила в якості основної з засад судочинства взаємопов'язані між собою гласність судового

62

 

процесу та його повне фіксування технічними засобами. Повне фіксування судового процесу технічними засобами забезпечує прозорість і об'єктивність судового процесу, підвищує довіру до правосуддя. Разом із тим, Законом України від 08.09.2005 р. до 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. В усіх інших випадках хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання.

7.  Отже, до 1 січня 2008 р. офіційним записом судового засі  дання є протокол судового засідання.

Технічний запис є офіційним записом судового засідання у випадку, коли є вимога особи, яка бере участь у справі, або ініціатива суду щодо повного фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

І лише у цьому випадку технічний запис, здійснений судом у встановленому порядку, повністю заміняє ведення протоколів судових засідань.