Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне судочинство

1.  Адміністративне судочинство здійснюється державною  мовою.

  1. Особи, які беруть участь у справі та не володіють або недо  статньо володіють державною мовою, мають право користува  тися рідною мовою або мовою, якою вони володіють, а також  послугами перекладача в порядку, встановленому цим Кодек  сом.
  2. Судові документи складаються державною мовою.

1. У Конституції України принцип національної мови судочинства не знайшов свого прямого закріплення в главі про судову владу. Однак зі змісту ст.10 Конституції випливає, що державною мовою України є українська мова. Даний принцип одержав своє законодавче закріплення в Законі України "Про судоустрій України". У відповідності зі ст. 10 даного Закону судочинство в Україні провадиться державною мовою. Застосування інших мов у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, визначених законом.

Слід зазначити, що принцип, згідно з яким судочинство здійснюється державною мовою, одержав своє закріплення в законодавстві про судоустрій, в господарському, цивільному і карному процесуальних кодексах України, а відтепер - і у КАС України. Мова судочинства визначається ст. 21 Закону України "Про мови в Україні". Встановлення національної мови судочинства випливає з принципів Загальної декларації прав людини, Декларації про державний суверенітет України, вона затверджує пріоритет загальнолюдських цінностей, так само як і духовних цінностей кожного народу, забезпечує мовний суверенітет кожного народу і кожної особистості незалежно від походження людини, її соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, ставлення до релігії і місця проживання.

Враховуючи вимоги ст. 18 Закону України "Про мови в Україні", у відповідності з якими, крім української мови, якою ведеться судочинство в Україні, воно може здійснюватись національною мовою або мовою, прийнятою для більшості населення даної місцевості, суд вправі, якщо сторони не володіють мовою судочинства цієї місцевості, вести судовий процес іншою мо-

68

 

вою, прийнятою для всіх учасників процесу, постановивши про це відповідну ухвалу. Мовою більшості населення судовий процес може проводитися як виняток із загального правила.

2.  Особам, що беруть участь у справі і не володіють мовою,  якою провадиться судочинство, забезпечується право користу  ватися у судовому процесі рідною мовою, а також послугами  перекладача за правилами статті 68 КАС України. У випадках,  передбачених процесуальним законом, це право забезпечується  державою.

Такою, що не володіє мовою, якою провадиться судочинство, вважається особа, яка не розуміє, або погано розуміє звичайну розмовну мову, не може вільно нею спілкуватися.

3.  Відповідно до ч. З коментованої статті незалежно від того,  якою мовою провадиться судочинство, на суд покладено обов'я  зок всі судові документи складати державною мовою.