Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 14. Обов'язковість судових рішень

  1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в ад  міністративному суді, ухвалюється іменем України.
  2. Постанови та ухвали суду в адміністративних справах,  що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на  всій території У країни.
  3. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідаль  ність, встановлену законом.

1. Статтею 11 Закону України "Про судоустрій України" закріплено положення, згідно з яким рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України. Судове рішення у справі є найважливішим актом правосуддя, і воно

66

 

ухвалюється іменем України незалежно від того, до якої ланки судової системи належить суд і в якому складі суддів (одноособове чи колегіальне) розглянуто справу.

Ухвалення судового рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, іменем України визначає особливу роль суду серед інших органів державної влади як єдиного органу, що має право здійснювати правосуддя. У рішенні суду реалізується право держави на вирішення правових конфліктів у публічно-правовій сфері.

2.  Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що  набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій  території України. Обов'язковість судових рішень, що набрали  законної сили, надає їм властивості закону в справі, у якій вони  ухвалені, тому вони є обов'язковими для виконання на терито  рії України усіма фізичними і юридичними особами.

В основі даної норми лежить принцип загальнообов'язковості закону, відповідно до якого ухвалене судове рішення. Обов'язковість рішень суду, що набрали законної сили, полягає у тому, що: 1) вони не можуть бути скасовані або змінені будь-якими адміністративними або державними органами, громадськими організаціями тощо та їх посадовими чи службовими особами. Ці органи та особи не можуть винести іншого рішення у цій судовій справі; 2) ці органи та особи не можуть приймати актів, що суперечать рішенню суду, яке набрало чинності, виходячи із припущення про його неправильність; 3) жоден орган, крім вищестоящого суду, не може скасувати рішення суду, що набрало чинності.

Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими також для осіб, які не брали участі у справі, оскільки вони мають рахуватися з рішеннями суду, співвідносити з ними свою поведінку.

3.  Невиконання адміністративних судових рішень тягне за  собою передбачену законом відповідальність, у тому числі вста  новлену ст. 382 КК України, якою передбачена кримінальна  відповідальність за умисне невиконання службовою особою,  яка за своїми повноваженнями повинна вжити заходів по ви  конанню судового рішення, або перешкоджання нею такому  виконанню.

У випадку, коли службова особа не вживає заходів по виконанню рішень суду, передбачених ст. 185-6 КпАП України, вона притягується до адміністративної відповідальності.

3*                                                                                                     67