Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили

1.           Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не  встановлено цим Кодексом, набирає законної' сили після закін  чення строку подання заяви про апеляційне оскарження, вста  новленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

2.           Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але  апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений цим  Кодексом, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає  законної сили після закінчення цього строку.

3. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо  його не скасовано, набирає законної сили після закінчення  апеляційного розгляду справи.

4. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то  вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної  сили.

5. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної ін  станції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду  України набирають законної сили з моменту проголошення.

6. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають за  конної сили з моменту проголошення.

17*                                                                                                 491

   

1. Властивість судового рішення як акта правосуддя залежить від набрання рішенням законної сили.

Законна сила судового рішення означає набуття ним властивостей акту правосуддя, спрямованого на виконання завдань цивільного судочинства, на охорону політичної та економічної основи України, захист прав і охоронгованих законом інтересів громадян і організацій, на зміцнення законності і правопорядку та виховання громадян, посадових і службових осіб у дусі неухильного виконання Конституції, законів України та поважання правил співжиття, честі \ гідності людини. Властивість судового рішення, що набрало законної сили, виявляється в правових наслідках, які воно викликає. Насамперед, з набранням законної сили, рішення стає ефективним - набуває властивість викликати певні результати. Результативність його ґрунтується на авторитетності і загальнообов'язковості.

Є три види строків набрання рішенням чинності.

  1. Рішення набуває чинності одразу після його оголошення  (доведення до відома учасників). При цьому рішення може ого  лошуватись одразу по закінченні засідання, але оформлятись  воно може протягом декількох днів після цього засідання.
  2. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. Од  нак такий припис не сприяє забезпеченню прав зацікавлених  осіб. Рішення є обов'язковим для всіх суб'єктів, на яких поши  рюється юрисдикція проводу. На підставі даного адміністра  тивного рішення можуть вчинятись інші акти. Однак вони не  набуватимуть юридичної значимості одночасно із набранням  чинності первісного рішення.
  3. Рішення набуває чинності, якщо протягом певного строку  воно не було оскаржене. При цьому немає значення, який шлях  оскарження обирає учасник. Наприклад, адміністративне рі  шення за зверненням не набирає чинності, якщо воно буде  оскаржене до суду. При цьому обов'язок виконання рішення  виникає у сторони тільки після того, як вона ознайомиться із  рішенням. Якщо правові вимоги, стосовно яких прийняте рі  шення, підвідомчі декільком органам, то про рішення повідом  ляє суміжний орган.

Коментована стаття визначає момент набрання законної сили рішення суду. За загальним правом рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно

492

 

яе було скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцієїю.

Рішення Верховного Суду України у випадках, передбачених КАС України, набирають законної сили негайно після їх проголошення.

У випадках, передбачених главою 6 КАС України {розділ III), рішення набуває законної сили негайно після їх проголошення відповідною судовою інстанцією.