Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 257. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах

  1. У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання  можуть бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на  відповідних суб'єктів владних повноважень можуть бути по  кладені обов'язки щодо забезпечення виконання рішення.
  2. Судове рішення, яке набрало законної сили або яке нале  жить виконати негайно, є підставою для його виконання.
  3. У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку  апеляційного оскарження одночасно вирішується питання про  зупинення виконання постанови або ухвали. Виконання поста  нови або ухвали може бути зупинене також в інших випадках,  встановлених цим Кодексом.
  4. Примусове виконання судових рішень в адміністратив  них справах здійснюється в порядку, встановленому Законом  України "Про виконавче провадження".
  5. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових  рішень в адміністративних справах, вирішує суддя адміністра  тивного суду одноособове, якщо інше не встановлено цим Ко  дексом.

496

 

І

1. На відділ примусового виконання рішень Департаменту

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України покладається виконання рішень (ст. 20 Закону України "Про виконавче провадження"): 1) за якими боржниками є Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, вищі чи центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, вищі спеціалізовані суди. Касаційний суд України, апеляційні суди, Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військові прокуратури регіонів і військова прокуратура Військово-Морських Сил України, Вища рада юстиції, Національний банк України, Рахункова палата, Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також інші органи державної влади; 2) за якими стягненню підлягає сума боргу від десяти та більше мільйонів гривень або еквівалентна сума в іноземній валюті.

На підрозділ примусового виконання рішень відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції покладається виконання рішень:

  1. за якими боржниками є територіальні підрозділи цен  тральних органів державної влади, місцеві суди, міські або ра  йонні ради чи районні державні адміністрації, міські, районні,  міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, військові  прокуратури гарнізонів, а також інші територіальні підрозділи  органів державної влади;
  2. за якими підлягає стягненню сума боргу від п'яти до деся  ти мільйонів гривень або еквівалентна сума в іноземній валюті.