Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 264. Заміна сторони виконавчого провадження

1. У разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересо-

508

 

ваної особи суд може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником.

  1. Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого  провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з по  відомленням заявника та осіб, які беруть участь у справі. Не  прибуття у судове засідання осіб, які були належним чином по  відомлені, не перешкоджає розгляду.
  2. Ухвала суду за результатами питання про заміну сторони  виконавчого провадження може бути оскаржена у загальному  порядку.
  1. Відповідно до ст. 11 Закону України "Про виконавче прова  дження" сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і  боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь  чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником  може бути фізична або юридична особа, яка зобов'язана за рішен  ням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші обов'язки,  передбачені рішенням) або утриматися від їх вчинення.
  2. У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька  стягувачів або боржників. Кожен з них щодо іншої сторони має  право брати участь у виконавчому провадженні самостійно або  може доручити участь у виконавчому провадженні одному із  співучасників.
  3. У разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з  власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтер  есована сторона мають право звернутися до суду з заявою про  заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі  дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'яз  кові тією мірою, в якій вони були б обов'язковими для сторони,  яку правонаступник замінив.