Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 263. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення

Сторінки матеріалу:

 • Стаття 263. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення
 • Сторінка 2
 1. За наявності обставин, що ускладнюють виконання судо  вого рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність при  судженого майна в натурі, стихійне лихо тощо) державний ви  конавець може звернутися до адміністративного суду, який ви  дав виконавчий документ, із поданням, а сторона виконавчого  провадження із заявою про відстрочення або розстрочення ви  конання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання  судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення  виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконан  ня судового рішення може бути розглянуто також за ініціати  вою суду.
 2. Суд розглядає питання про відстрочення або розстрочен  ня виконання, зміну чи встановлення способу і порядку вико  нання судового рішення в десятиденний строк у судовому засі  данні з повідомленням заявника та осіб, які беруть участь у  справі, й у виняткових випадках може відстрочити або роз  строчити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок  виконання рішення. Неприбуття у судове засідання осіб, які  були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду.
 3. Ухвала суду за результатами розгляду питання про від  строчення або розстрочення виконання, зміну чи встановлен  ня способу і порядку виконання судового рішення може бути  оскаржена в загальному порядку.

1. Згідно зі ст. 32 Закону України "Про виконавче проважен-ня" за наявності обставин, що перешкоджають провадженню виконавчих дій або несвоєчасного одержання сторонами доку-

503

   

ментів виконавчого провадження, внаслідок чого вони були позбавлені можливості використати надані їм цим Законом права, державний виконавець може відкласти виконавчі дії за заявою стягувана або за заявою боржника, або з власної ініціативи на строк до 10 днів. Про відкладення провадження виконавчих дій державний виконавець виносить відповідну постанову, про що повідомляє сторони, суд або інший орган, який видав виконавчий документ.

Постанова про відкладення провадження виконавчих дій може бути оскаржена начальнику відповідного відділу державної виконавчої служби або до суду в 3-денний строк.

2. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний виконавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також встановлення чи про зміну способу і порядку виконання.

Рішення про відстрочку або розстрочку виконання, встановлення чи зміну способу і порядку виконання повинно бути прийнято у 10-денний строк і може бути оскаржено у встановленому порядку.

По інших рішеннях відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання не допускаються.

Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не призводить до призупинення нарахування процентів за угодою про іпотечний кредит чи зміни прав та обов'язків сторін щодо основного зобов'язання боржника.

Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не допускається у разі якщо:

іпотеку включено до іпотечного пулу;

відстрочка може призвести до істотного погіршення фінансового стану іпокодержателя;

проти іпотекодавця чи іпотекодержателя порушено справу про визнання його банкрутом;

іпотекодавець раніше мав несплачені зобов'язання чи був неплатоспроможним, є вірогідність, що протягом періоду відстрочки не буде сплачено зобов'язання;

Виконавче провадження підлягає обов'язковому зупиненню у випадках:

504

 
 1. смерті стягувача або боржника, оголошення померлим  чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або  припинення існування сторони  - юридичної особи,  якщо  встановлені судом правовідносини допускають правонаступ-  ництво;
 2. визнання стягувача або боржника недієздатним;
 3. проходження боржником строкової військової служби у  Збройних Силах України, передбачених законом інших вій  ськових формуваннях, що за умовами служби провадження ви  конавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який про  ходить строкову військову службу в Збройних Силах України  або інших військових формуваннях;
 4. оспорювання боржником виконавчого напису нотаріуса у  судовому порядку;
 5. прийняття судом до розгляду скарги на дії органів (поса  дових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністра  тивні правопорушення;
 6. зупинення виконання відповідного рішення або виконавчо  го провадження посадовою особою, якій законом надано таке  право;
 7. подання до суду позову про виключення майна з акта опи  су й арешту;
 1. порушення господарським судом провадження у справі  про банкрутство боржника, крім випадків знаходження вико  навчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника  грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна  боржника);
 2. сплати боржником або іншим гарантом у порядку, перед  баченому законодавством (у тому числі за договорами про від  шкодування ядерної шкоди), коштів на відшкодування ядерної  шкоди, що дорівнюють або перевищують встановлену законом  межу відповідальності оператора ядерної установки. Для об  числення сплачені кошти підлягають перерахуванню у Спеці  альні права запозичення, що встановлюються Міжнародним  валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку  України на день сплати;
 1. внесення касаційного подання прокурора на рішення  суду;
 2. звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони  правонаступником у порядку, встановленому частиною четвер  тою статті 11 цього Закону;

505

   
 1. виїмки виконавчого документа або виконавчого прова  дження в порядку, встановленому Кримінально-процесуаль  ним кодексом України;
 2. надання судом, який видав виконавчий документ, від  строчки виконання рішення.

Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом частини першої цієї статті, зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, щодо якого до суду подано позовну заяву про виключення його з опису.

Згідно із ст. 25 Закону України виконавче провадження може бути зупинено у разі:

 1. звернення державного виконавця до суду, який видав ви  конавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, що під  лягає виконанню про відстрочку або розстрочку виховання, а  також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання;
 2. прохання боржника, який проходить строкову службу у  складі Збройних Сил України чи інших передбачених законом  військових формувань;
 3. перебування боржника у тривалому службовому відря  дженні;
 4. знаходження боржника на лікуванні у стаціонарному лі  кувальному закладі;
 5. подання скарги на дії державного виконавця або відмову в  "

його задоволенні;

 1. оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку  дитини;
 2. знаходженні боржника або стягувача у відпустці за ме  жами населеного пункту, де вони проживають;
 3. призначення експертизи;

9) надати сторонам строку для запрошення перекладача.

Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених у статтях 34 і 35 цього Закону, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 34 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови надсилається у 3-денннй строк сторонами та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ.

506

 

Виконавче провадження зупиняється:

у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 статті 34, - до визначення правонаступників боржника або призначення опікуна недієздатному боржникові;

у випадках, передбачених пунктами 3, 9, 12 і 13 статті 34, пунктами 2, 3, 4, 6, 7, 8 і 9 статті 35, - до закінчення існування названих обставин:

у випадках, передбачених пунктами 4-8, 10 і 11 статті 34, пунктами 1 і 5 статті 35, - до розгляду питання по суті.

2. Постанова про зупинення виконавчого провадження може бути оскаржена до суду в 10-денний строк. Строки зупинення виконавчого провадження можуть бути скорочені судом.

Впродовж строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших фінансових установах, не знімається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому статтями 28, 32, 33, 78,79,80 цього Закону, а також вживати заходів щодо розшуку боржника або його майна.

Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець зобов'язаний своєю постановою поновити виконавче провадження за власною ініціативою або заявою стягувача, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служ-

 

и. Копія постанови у 3-денний строк надсилається сторонам. "

Якщо арештоване майно боржника передано на реалізацію, копії постанов про зупинення виконавчого провадження та про поновлення виконавчого провадження надсилаються до підприємства, установи, організації, які здійснюють реалізацію майна боржника.

Впродовж строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших фінансових установах, не знімається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому статтями 28, 32, 33, 78, 79, 80 цього Закону, а також вживати заходів щодо розшуку боржника або його майна.

507

   

Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець зобов'язаний своєю постановою поновити виконавче провадження за власною ініціативою або заявою стягувача, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Копія постанови у 3-денний строк надсилається сторонам.

Якщо арештоване майно боржника передано на реалізацію, копії постанов про зупинення виконавчого провадження та про поновлення виконавчого провадження надсилаються до підприємства, установи, організації, які здійснюють реалізацію майна боржника.

Відповідно до ст. 37 ЦК України, виконавче провадження підлягає закінченню у випадках: