Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 262. Примирення сторін у процесі виконання

  1. Мирова угода, укладена між сторонами виконавчого про  вадження, або заява стягувача про відмову від примусового  виконання в процесі виконання рішення подається в письмо  вій формі державному виконавцеві, який не пізніше триденно  го строку передає її до суду за місцем виконання рішення для  визнання. Мирова угода може стосуватися лише прав, свобод,  інтересів та обов'язків сторін і предмета адміністративного  позову.
  2. Суд розглядає мирову угоду або заяву стягувача про від  мову від примусового виконання в десятиденний строк у судо  вому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.  Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином  повідомлені, не перешкоджає розгляду.
  3. За результатами розгляду мирової угоди або заяви стягу  вача про відмову від примусового виконання суд може поста  новити ухвалу про затвердження мирової угоди між стягува-  чем і боржником або про прийняття відмови стягувача від  примусового виконання і про закінчення виконавчого прова  дження.
  4. Суд не визнає мирову угоду або не приймає відмову стягу  вача від примусового виконання, якщо це суперечить закону  або порушує чиї-небудь права, свободи або інтереси.
  5. Ухвала суду за результатами розгляду мирової угоди або  заяви стягувача про відмову від примусового виконання може  бути оскаржена в загальному порядку.

Мирова угода - це добровільна письмова згода сторін спору (позивача і відповідача), якою вони скріплюють свою домовленість про мирне урегулювання спору, без подальшого судового втручання або примусового виконання. Стаття, що коментується передбачає можливість припинення примусового виконання або як наслідок укладення мирової угоди, що була подана державному виконавцю та була затверджена судом або у вигляді

502

 

заяви про відмову від примусового виконання, яке повинно бути прийнято судом.

Згідно зі ст. 11 Закону України "Про виконавче проваджен--ня" сторони мають право укласти мирову угоду, що відповідно до ст. 37 вказаного Закону є підставою для закриття виконавчого провадження. Проте така мирова угода підлягає затвердженню судом (п. 4.9.1. Інструкції "Про проведення виконавчих дій").