Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах

1.   Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній  справі, має право зобов'язати суб'єкта владних повноважень,  проти якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений  судом строк звіт про виконання судового рішення.

  1. За наслідками розгляду звіту або у разі його ненадходжен-  ня у встановлений строк суд може постановити окрему ухвалу.
  2. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адмі  ністративних справах здійснюється також у порядку, встанов  леному статтею 181 цього Кодексу.

511

   

1.  Ефективність правосуддя залежить від виконання судо  вих рішень.

Статтею, що коментується, встановлено право суду, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, зобов'язати суб'єкта владних повноважень, проти якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення. Ця норма є новелою у процесуальному праві, якою встановлено новий вид контролю за виконанням судового рішення - судовий контроль.

Зміст судового контролю полягає в тому, що суд має право зобов'язати суб'єкта владних повноважень, проти якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Коментованою статтею не встановлено, як має виглядати таке зобов'язання (міститься в тексті судового рішення, ухвали у вигляді окремого документа або ухвали, яка заноситься до журналу судового засідання). З аналізу статей глави 5 КАС України можна дійти висновку, що саме в резолютивній частині постанови можуть бути зазначені інші правові наслідки ухваленого рішення (п.4 ч.І ст. 163), до яких, зокрема, можна віднести звітування суб'єктом владних повноважень, проти якого ухвалене судове рішення про його виконання перед судом.

  1. Частина 2 коментованої статті встановлює наслідки неви  конання або неналежного виконання суб'єктом владних повно  важень, проти якого ухвалене судове рішення судового зобов'я  зання щодо надання звіту про виконання судового рішення.  Так, за наслідками розгляду звіту або у разі його ненадходжен-  ня у встановлений строк суд може постановити окрему ухвалу,  яка може бути оскаржена на загальних підставах (див. ст. 166  КАС України та коментар до неї).
  2. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адмі  ністративних справах здійснюється також у порядку, встанов  леному статтею 181 КАС України (докладніше про це див. ко  ментар до ст. 181 КАС України).

•л