Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно

1.  Негайно виконуються постанови суду про:

 1. присудження виплати пенсій, інших періодичних плате  жів з Державного бюджету України або позабюджетних дер  жавних фондів - у межах суми стягнення за один місяць;
 2. присудження виплати заробітної плати, пенсії, іншого  грошового утримання у відносинах публічної служби - у ме  жах суми стягнення за один місяць;
 3. поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
 4. припинення повноважень посадової особи у разі порушен  ня нею вимог щодо несумісності;
 5. уточнення списку виборців.
 6. обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
 7. усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

2.  Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть  участь у справі, або з власної ініціативи може звернути до не  гайного виконання постанови:

494

 
 1. у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні плате  жів, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті;
 2. про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або  всієї діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск  (ліквідацію) об'єднання громадян;
 3. про примусове видворення іноземця чи особи без грома  дянства.
 1. Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайно  го виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідом  ленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове  засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не пере  шкоджає розгляду.
 2. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернен  ня постанови до негайного виконання може бути оскаржена в  загальному порядку.
 1. Коментована стаття передбачає категорію справ, за якими  виконання рішення суду здійснюється негайно. Негайне вико  нання допускається судом за заявою зацікавленої сторони, яка  розглядається в триденний строк в судовому засіданні з повідом  ленням осіб, які беруть участь у справі.
 2. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, державний  виконавець відповідно до Закону України "Про виконавче про  вадження" відкриває виконавче провадження не пізніше на  ступного дня після одержання документів, зазначених у ст. 18  Закону, і того самого дня розпочинає відповідні виконавчі дії.

Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі пропущення встановленого терміну пред' явлення документів до виконання; неподання виконавчого документа про виконання рішення; наявності інших обставин, передбачених законом, що виключають здійснення виконавчого провадження.

Про відмовлення у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яку не пізніше наступного дня направляє заявнику.

Постанова про відмовлення у відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена заявником у начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби або у відповідному суді в 10-денний термін з моменту її одержання.

Державний виконавець у разі невідповідності виконавчого документа вимогам закону повертає його в триденний термін

495

   

органу, який його видав, виносить постанову про відкладення відкриття виконавчого провадження й повідомляє заявника.

У постанові вказується, на якій підставі повертається виконавчий документ і встановлюється термін для усунення порушень. Копія постанови направляється заявнику та органу, який видав документ.

За усунення допущених порушень у встановлений термін виконавчий документ вважається поданим у день першого надходження. Порушення встановленого терміну не перешкоджає повторному направленню документа державному виконавцю в загальному порядку.

Постанова про відкладення відкриття провадження може бути оскаржена в начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби або у відповідному суді заявником у 10-ден-ний термін з моменту її одержання.

Регламентацію порядку та умов здійснення виконавчого провадження закріплено в гл. 4 Закону. При цьому чітке визначення знайшли права й обов'язки сторін та інших осіб у провадженні.