Стаття 560. Завершення процедури надання міжнародної правової допомоги

1. Орган, якому було доручено виконання запиту, після здійснення необхідних процесуальних дій надсилає всі отримані матеріали уповноваженому (центральному) органу України. У разі неправильного або неповного виконання запиту уповноважений (центральний) орган має право вимагати додаткових заходів для виконання запиту.

2. Документи, отримані внаслідок виконання запиту, засвідчуються гербовою печаткою компетентного органу, який проводив процесуальні дії, та передаються уповноваженому (центральному) органу України для передання запитуючій стороні без перекладу, якщо інше не передбачено міжнародним договором.

3. Уповноважений (центральний) орган України надсилає матеріали, отримані під час виконання запиту, уповноваженому (центральному) органу запитуючої сторони протягом десяти календарних днів після їх отримання від компетентного органу України.

1. Первинну перевірку повноти виконання запиту компетентним органом України здійснює уповноважений (центральний) орган. Уповноважений (центральний) орган оцінює матеріали, одержані від компетентного органу, на предмет їх правильності та повноти, відповідності проведених дій та одержаних матеріалів виконуваному запиту про міжнародну правову допомогу. Закон дозволяє центральному органу в разі виявлення неповноти вимагати проведення додаткових заходів, спрямованих на виконання запиту.

2. Коментованою статтею встановлено особливий порядок оформлення матеріалів, одержаних на виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Зокрема, матеріали засвідчуються компетентним органом відбитком гербової печатки. Обов'язок щодо перекладу матеріалів законом не встановлений, однак такий обов'язок може бути окремо встановлено у міжнародному договорі. Таким чином, "тягар" перекладу одержаних матеріалів лежить на запитуючій стороні.

3. Уповноважений (центральний) орган України зобов'язаний у межах десяти календарних днів з моменту одержання матеріалів від компетентного органу надіслати матеріали уповноваженому (центральному) органу запитуючої сторони. При виявленні недоліків, у межах згаданого строку, уповноважений (центральний) орган України повертає матеріали компетентному органу для вжиття додаткових заходів, спрямованих на виконання запиту про міжнародну правову допомогу.