Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 329. Втрата документів, що містять державну таємницю

             Втрата документів або інших матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю, а також предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала резуль­татом порушення встановленого законом порядку поводження із зазначеними документами та іншими матеріальними носіями секретної інформації або пред­метами, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

             Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

             Об’ єкт цього злочину збігається з об’єктом розголошення державної таємниці (див. коментар до ст. 328 КК).

             Предметом цього злочину є: 1) документи, тобто письмові з певними реквізи­тами акти, що містять відомості, які становлять державну таємницю (схеми, карти, накази, звіти, наукові висновки й ін.); 2) інші матеріальні носії секретної інформації (дискети, кінофільми й ін.); 3) предмети, відомості про які є державною таємницею (наприклад, нові види зброї, прилади, медичні препарати тощо). Поняття державної таємниці розкрите при аналізі предмета розголошення державної таємниці (див. ко­ментар до ст. 328 КК).

За характером предмета слід відрізняти ст. 329 КК від ст. 328 КК, у якій предметом є відомості, які містять державну таємницю.

             З об’єктивної сторони цей злочин характеризується сукупністю трьох обов’язкових ознак: 1) порушення встановленого законом порядку поводження з до­кументами, матеріальними носіями інформації або предметами; 2) втрата документа або предмета; 3) причинного зв’язку між порушенням правил і втратою документа.

Порушення встановленого порядку поводження з документами або предметами може виражатися як у дії, так і в бездіяльності, що порушують конкретні правила, спеціально встановлені для охорони документів, носіїв інформації, предметів, вна­слідок чого вони втрачаються, тобто виходять із володіння особи, якій вони були довірені (десь забуті, викрадені, випадково викинуті тощо). Порушення правил, на­приклад, може виражатися в роботі з документом у неналежному місці; залишення відкритим сейфа, де зберігаються документи, предмети й ін. Між порушенням правил і втратою повинен бути встановлений необхідний причинний зв’язок.

Обов’язковою умовою втрати є вихід документів, предметів з володіння особи, якій вони були довірені, поза її волею. Якщо ж предмет, переданий, залишений за волею особи, і відомості стали надбанням сторонніх осіб, то це є розголошенням відо­мостей, що становлять державну таємницю і кваліфікується за ст. 328 КК. Тривалість часу, на який були втрачені документи, предмети (назавжди або через якийсь час по­вернуті, знайдені), не має значення. Закінченим цей злочин є з моменту втрати, при якій створена реальна можливість ознайомлення з названими документами, пред­метами сторонніх осіб (тобто фактичне ознайомлення сторонніх осіб зі змістом до­кументів, предметів не є обов’язковим). Якщо втрата такої реальної можливості не містила, то склад злочину, що аналізується, відсутній. Наприклад, якщо внаслідок порушення правил поводження предмет був знищений, то особа не може відповідати за ст. 329 КК. За наявності ознак службового злочину відповідальність у цьому ви­падку може наставати за ст. 367 КК (див. коментар до ст. 367 КК).

             Із суб’єктивної сторони втрата документів, що містять державну таємницю, характеризується складною (змішаною) формою вини: до порушення правил можли­вий як умисел, так і необережність, а до самої втрати - тільки необережність.

             Суб’єктом злочину є особа, якій документи, матеріальні носії секретної інфор­мації, предмети, були довірені (див. коментар до ст. 328 КК). Це може бути обумов­лено або службовими функціями, або виконуваною роботою, або окремим дорученням.

Військовослужбовець за втрату документів, що містять відомості військового характеру, відповідає за ст. 422 КК.

             Частина 2 ст. 329 КК передбачає як кваліфікуючу ознаку спричинення тяжких наслідків, характеристика яких аналогічна тій, що дана при аналізі такої самої ознаки розголошення державної таємниці (див. коментар до ст. 328 КК).