Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 333. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю

          Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач това­рів, що підлягають державному експортному контролю, -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років або без такого.

          Те саме діяння, вчинене повторно або організованою групою, -

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років.

(Стаття 333 в редакції Закону України № 668-ІУ від 3 квітня 2003 р.)

             Диспозиція ч. 1 ст. 333 КК є бланкетною. Тому для розкриття об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину слід звертатися до певних нормативних актів, осно­вними з яких є Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20 лютого 2003 р. (ОВУ. - 2003. - № 12. - Ст. 518) та Положення про державну службу експортного контролю, затверджене Президентом України 17 квітня 2002 р. (ОВУ. - 2002. - № 16. - Ст. 342).

На підставі цих нормативних актів Державною службою експортного контролю розробляються окремі положення, інструкції щодо порядку здійснення міжнародних передач конкретних товарів, що підлягають державному експортному контролю. На­приклад, «Про порядок державного контролю за передачами товарів військового при­значення» від 20 листопада 2003 р. (ОВУ. - 2003. - № 48. - Ст. 2506).

             Об’єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують національну без­пеку України, її міжнародний авторитет у сфері дотримання міжнародних зобов’ язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів з терористичною та з іншою протиправною метою.

Обов’язковою ознакою злочину є його предмет - товари, що підлягають держав­ному експортному контролю.

Відповідно до ст. 1 розд. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнарод­ними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» такими товарами є: 1) товари військового призначення; 2) товари подвійного використання.

До товарів військового призначення належать:

вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси, військова та спеціаль­на техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів;

послуги військового призначення - надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, де­мілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання зазна­ченим юридичним особам іноземної держави чи її представникам або іноземцям послуг із фінансування таких робіт;

технології військового призначення - спеціальна інформація у будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації), яка необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення та надання послуг військового призначення. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або технічної допомоги:

технічні дані - проекти, плани, креслення, схеми, діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та інструкції, розміщені на папері або інших, у тому числі й електронних, носіях інформації;

технічна допомога - проведення інструктажів, надання консультацій, здійснення за­ходів з метою підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи;

базові технології - технології, які визначають принцип роботи і використання техніки, та елементи технологій, без яких військова техніка не може бути створена й використана.

До товарів подвійного призначення належать: окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також роботи і послуги, пов’язані з ними, які, крім ци­вільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріо­логічних, біологічних та токсичних препаратів.

Списки конкретних видів цих товарів розробляються Державною службою екс­портного контролю та затверджуються КМУ.

Для міжнародної передачі таких предметів необхідний дозвіл Державної служби експортного контролю України.

Державний експортний контроль проводить експертизу документів, що подають­ся суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності, і вирішує питання про надання дозволів (висновків) про здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю. Від­повідно до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» такими документами є: дозвіл - документ на право експорту чи імпорту таких товарів; висновок - документ на право тимчасового ввезення або вивезення товарів, їх транзит, здійснення пере­говорів про передачу таких товарів до держав, стосовно яких встановлено ембарго на їх поставку; документ про гарантію - письмове зобов’язання уповноваженого на це державного органу України або іноземної держави щодо використання товарів у за­явлених цілях та інші документи, перелічені в Законі.

          Об’єктивна сторона злочину виражається в порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Міжнародні передачі товарів можуть виражатися у таких діях, як експорт, імпорт, реекспорт, тимчасове вивезення предметів за межі України або тимчасове ввезення їх на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України, за умови участі в них суб’ єктів здій­снення міжнародних передач товарів. Діяння можуть бути вчиненні як на території України, так і за її межами. Наприклад, відповідно до ст. 1 Закону України «Про дер­
 

 

жавний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» це може бути продаж або передача товарів в Україні по­сольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю або особі без громадянства; розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства на території України чи за її межами; продаж або передача в Україні або за її межами права управління такими товарами юридичній особі іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства.

Спеціальний порядок міжнародної передачі за межі України перелічених матері­алів, сировини, обладнань, технологій розробляються Державною службою експорт­ного контролю та затверджуються КМУ і містять у собі конкретні норми, які закріп­люють особливі правила державного контролю за такою діяльністю.

Порушення цих правил можуть виявлятися в тому, що товари не пройшли держав­ного експортного контролю, або суб’єкти не одержали дозволу цього контролю, виснов­ку або документа про гарантії, або одержали дозвіл незаконно, шляхом представлення підроблених документів, умисно приховали відомості, які мають значення для отриман­ня дозволу, отримали дозвіл шляхом зловживання службовим становищем тощо.

             Суб’єктивна сторона - прямий умисел, за якого особа усвідомлює, що здійснює міжнародну передачу товарів військового або подвійного призначення, які підлягають державному експортному контролю, з порушенням встановленого порядку такої пе­редачі і бажає це зробити.

Мотиви і мета можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають. Частіше вони є корисливими, але можуть бути й іншими: помста, заздрість.

             Суб’єкт злочину - загальний - фізична осудна особа, яка досягла 16 років. Це може бути як особа, яка взагалі не має права здійснювати міжнародні передачі зазна­чених товарів, так і особа, яка має право на заняття такою діяльністю, але порушує встановлений порядок.

Частина 2 ст. 333 КК як кваліфікуючі ознаки передбачає вчинення особою тако­го самого діяння повторно або за попередньою змовою групою осіб (див. коментар до ч. 3 ст. 28 та ст. 32 КК).