ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, КОММЕНТИРУЕМЫХ ИЛИ УПОМИНАЕМЫХ В ЭТОМ ИЗДАНИИ

          Типове положення про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068. — ОВУ. — 2007. — № 66. — Ст. 2541. — Із змін. від 03.08.2008.

          Типове положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068. — ОВУ. — 2007. — № 66. — Ст. 2541.

          Положення про Державний комітет ветеринарної медицини України. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1075. — ОВУ. — 2007. — № 66. — Ст. 2547. — Із змін. від 13.05.2009.

          Порядок проведення конкурсного відбору керівників державних суб´єктів гос­подарювання. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777. — ОВУ. — 2008. — № 68. — Ст. 2266. — Із змін. від 11.03.2009; 07.04.2010.

          Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839. — ОВУ. —

                 — № 72. — Ст. 2423. — Із змін. від 25.03.2009; 03.09.2009.

          Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905. — ОВУ. — 2008. — № 79. — Ст. 2660. — Із змін. від 06.01.2010.

          Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об´єктів. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923. — ОВУ. — 2008. — № 80. — Ст. 2694. — Із змін. від 20.05.2009; 29.12.2009; 27.01.2010.

          Положення про добровільну пожежну дружину (команду). Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 136. — ОВУ. — № 14. — Ст. 432.

          Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов´язаної з транс­портуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами. Затв. постановою Кабінету Міністрів України в ред. від 14.01.2009 № 9. — ОВУ. —

                 — № 3. — Ст. 82.

          Порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на викори­стання праці іноземців та осіб без громадянства. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 322. — ОВУ. — 2009. — № 26. — Ст. 871. — Із змін. від 29.07.2009 № 810.

          Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789. — ОВУ. — 2009. — № 58. — Ст. 2031.

          Питання медико-соціальної експертизи. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317. — ОВУ. — 2009. — № 92. — Ст. 3265.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВ И ДРУГИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

          Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Затв. наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102. — Сборник законодательных и нормативных актов об образовании. — Випуск ІІ. — К., 1994. — С. 204. — Із змін. від 17.02.99; 29.03.2001; 24.02.2005; 26.09.2005; 11.06.2007.

          Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах. Затв. наказом Міністерства освіти України від 11.05.93 № 132. — Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн. / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К: Істина, 1999. — С. 663.

          Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Затв. наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 № 161. — Сборник законода­тельных и нормативных актов об образовании. — Выпуск 1. — К., 1994. — С. 111.

          Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Затв. наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України від 28.06.93 № 43. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — № 11-12. — С. 293.

          Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників. Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України від 29.07.93 № 58. — Інформаційний Бюлетень Міністерства праці України. — 1993. — № 9. — Із змін. від 26.03.96; 08.06.2001; 24.09.2003.

          Положення про порядок проведення атестації керівників та спеціалістів підприємств, організацій, установ споживчої кооперації України. Затв. постановою правління Укоопспілки від 12.08.93 № 146. — Інформаційний Бюлетень Українського державного центру правової інформації. — 1993. — № 19.

          Типове положення про атестацію педагогічних працівників України. Затв. наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310. — Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн. / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К: Істина, 1999, — Кн. 1. — С. 515. — Із змін. від 01.12.98.

          Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці. Затв. головою Державного комітету України по нагляду за охороною праці 12.11.93. — Законодавство України про охо­рону праці. — Том 4. — Київ, 1995. — С. 48.

          Правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку. Затв. наказом Міністерства фінансів, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.93 № 98/118/740.

          Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками. Затв. на­казом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241. — Законодавство України про охорону праці. — К., 1995. — Т. 3. — С. 62.

          Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Затв. наказом Державного комітету по на­гляду за охороною праці від 21.12.93 № 132. — Законодавство України про охорону праці. — К., 1995. — Т. 2. — С. 282.

          Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я від 29.12.93 № 256. — Законодавство про охорону праці. — К., 1995. — Т.

       — С. 32.

          Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Затв. наказом Дер­жавного комітету по нагляду за охороною праці від 16.03.94 № 19. — Законодавство України про охорону праці. — К., 1995. — Т. 2. — С. 245.

          Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних ви­щих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України. Затв. нака­зом Міністерства освіти України від 23.03.94 № 79. — Інформаційний Бюлетень Українського державного центру правової інформації. — 1994. — № 14. — Із змін. від 09.12.96; 10.04.2000.

          Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1999. — № 11. — С. 258.

          Типова форма контракту з працівником. Затв. наказом Міністерства праці України від 15.04.94 № 23. — Інформаційний Бюлетень Міністерства праці України. —

               — № 6. — Із змін. від 12.04.95.

          Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Затв. наказом Держав­ного комітету по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — № 11-12. — С. 729. — Із змін. від 06.06.95.

          Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов’язана з державною таємницею. Затв. наказом Державного комітету України з питань дер­жавних секретів від 08.12.94 № 44. — Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн./ Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 1999. — Т. 1. — С. 389

          Інструкція про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.95 № 64. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. —

               — № 7. — С. 491.

          Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.95 № 66. — Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 2000. — № 7. — С. 485.

          Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства. Затв. постановою колегії Міністерства праці України від 19.04.95 № 2. — Законодавство України про працю. — Т. 3. — С. 473.