Стаття 242. Порушення правил охорони вод

  1.  Порушення правил охорони вод (водних об’єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або висна­ження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля, -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

  1.  Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об’єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

  1.  Суспільна небезпечність злочину полягає в тому, що він посягає на водні об’єкти, які складають основу всього живого на землі, шляхом їх забруднення, зміни власти­востей або виснаження, що створює реальну небезпеку для життя та здоров’я людей, а також довкілля.

Правила охорони вод регламентуються рядом нормативних актів України, зокрема Водним кодексом України від 6 червня 1995 р. (ВВРУ. - 1995. - № 24. - Ст. 189); За­коном України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264 (ВВРУ. - 1991. - № 41. - Ст. 546); Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10 січня 2002 р. (ОВУ. - № 6. - С. 1. - Ст. 223); По­становою КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» від 20 липня 1996 р. № 815; Постановою КМУ «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» від 25 березня 1999 р. № 465 та ін.

  1.  Об’єктом злочину виступає науково обґрунтоване раціональне використання й охорона водних об’єктів від забруднення, зміни їх природних властивостей, висна­ження.
  2.  Предметом даного злочину є всі водні об’єкти на території України у твердому, рідкому, газоподібному стані, що беруть участь у кругообігу вод і нерозривно пов’ язані з довкіллям.

Води - усі води (поверхневі, підземні), що входять до складу природних ланок кругообігу води (ст. 1 Водного кодексу України).

Поверхневі води - води різних водних об’єктів, що знаходяться на земній поверх­ні. До поверхневих вод належать природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об’єкти.

Підземні води - води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гір­ських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах.

Водоносний горизонт - однорідна пластова товща гірських порід, де постійно знаходяться води.

Вода питна - вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіо­логічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству України.

Джерело питної, лікувальної води - водний об’єкт, вода якого використовується для питного, лікувального водопостачання після відповідної обробки або без неї (ст. 1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»).

  1. Об’єктивна сторона виражається в дії або бездіяльності, що полягає в пору­шенні правил охорони вод (водних об’ єктів) і спричиненні цим забруднення водних об’ єктів неочищеними і необеззараженими стічними водами, відходами та викидами виробничої діяльності підприємств, установ і організацій, комунальних установ, а також відходів, використаних у невиробничій сфері.

Порушення правил охорони вод - дія або бездіяльність, що являє собою невико­нання вимог спеціальних нормативно-правових актів із питань екологічної безпеки, які регулюють питання охорони вод. Така дія чи бездіяльність на практиці може про­являтися, наприклад, у: порушенні умов розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, що можуть впливати на стан вод; введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, комунальних та інших об’єктів, не забезпечених пристроями й очисними спорудами, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії; ски­данні у водні об’ єкти відходів і сміття; забрудненні вод добривами і хімічними засо­бами захисту рослин тощо.

Кваліфікується забруднення через надходження до водних об’єктів забруднюю­чої речовини, яка привноситься в такі об’єкти в результаті господарської діяльнос­ті людини (відходів і викидів, напівфабрикатів, неочищених стічних вод). Для ква­ліфікації не має значення, чи встановлено щодо таких речовин гранично допустимі концентрації.

Зміна природних властивостей вод - втрата чи значне погіршення їх лікувальної, питної, іншої екологічної цінності внаслідок змін їх фізичних, хімічних, біологічних, лікувальних показників.

Виснаження водних джерел - скорочення запасів, погіршення якості поверхневих і підземних вод. Виснаження вод відбувається в результаті перевищення лімітів водо­забору для промислових, сільськогосподарських, комунальних та інших потреб, не­виконання гідротехнічних заходів зі збереження запасів води і т. д., які мають невід­новний природним шляхом характер. Ліміт забору води - граничний обсяг забору води з водних об’єктів, який встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування. Ліміт скиду забруднюючих речовин - граничний обсяг скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне водокорис­тування.

У результаті такого забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних го­ризонтів, джерел питних, лікувальних вод, зміни їхніх природних властивостей, ви­снаження водних джерел створюється небезпека для життя і здоров’ я людей чи для довкілля.

Небезпека для життя - реальна можливість загибелі хоча б однієї людини, напри­клад, унаслідок вживання забрудненої води.
 

 

Небезпека для здоров’я людей може виражатися в зараженні однієї або більше осіб епідемічним або інфекційним захворюванням, появі каліцтв або інших відхилень у розвитку дітей, значному зниженні тривалості життя людей, істотному придушенні імунної системи людини тощо.

Небезпека для довкілля - загроза заподіяння шкоди рослинному чи тваринному світу внаслідок забруднення або іншої зміни природних властивостей води.

Злочин вважається закінченим у момент настання вказаних у диспозиції статті наслідків.

  1.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною або необережною виною. При цьому варто врахувати, що вчинене забруднення водних об’єктів із прямим умислом залежно від цілі, мотивів й інших обставин може вказувати на більш небез­печні злочини проти держави, особи, власності.
  2.  Суб’єкт - особа, яка досягла 16 років.

Дії службових осіб, які допустили внаслідок зловживання владою чи посадовим станом, халатності введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, комунальних та інших об’ єктів без очисних споруд, коли при цьому заподіяно істотну шкоду державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб чи спричинено тяжкі наслідки, можна кваліфікувати за відповідними статтями розд. XVII КК «Зло­чини у сфері службової діяльності» і за ст. 242 КК (див. п. 3 ППВСУ «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» від 10 грудня 2004 р. № 17).

  1.  До кваліфікуючих ознак даного складу злочину віднесено вчинення тих самих діянь, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об’ єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки.

Під загибеллю людей треба розуміти заподіяння смерті хоча б одній людині, що сталася внаслідок вчинення цього злочину.

Захворювання людей - захворювання, небезпечні для здоров’я і життя або поєд­нані з нестійкою чи стійкою втратою працездатності, причинно пов’ язані з порушен­ням правил охорони вод; зараження епідемічним чи інфекційним захворюванням, поява видимих відхилень у розвитку дітей та ін.

Масова загибель об’єктів тваринного світу - це падіж тварин від використання зараженої води (наприклад, загибель значної кількості тварин, усієї чи більшості риби у водоймі або на значній її площі, великої кількості цінних порід риб, інших об’єктів тваринного світу). Критеріями тут, на нашу думку, виступають два моменти. Пер­ший - повинна бути встановлена велика кількість загиблих об’ єктів тваринного світу одного чи декількох видів. Другий - вартість загиблої риби повинна оцінюватися у великих чи особливо великих розмірах.

З’ясовуючи питання про те, чи є загибель або захворювання об’ єктів тваринного світу масовими, необхідно досліджувати відомості про чисельність тварин, риби, інших організмів, що загинули чи захворіли, їх поширеність на території України або конкретної адміністративно-територіальної одиниці (див. п. 5 ППВСУ «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» від 10 грудня 2004 р. № 17).

Масова загибель об’єктів рослинного світу означає отруєння або загибель посівів, рослин на значних площах угідь чи загибель лісового масиву.

Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди довкіллю та людині, що характеризується підвищеною небезпекою для всього живого, руйнуван­ням чи істотним ушкодженням значних природних територій (водойм тощо), втратою унікальних і рідкісних об’єктів природи, занесених до Червоної книги України, ма­совими захворюваннями людей чи їх загибеллю, масовою загибеллю чи масовими тяжкими захворюваннями диких тварин на великій території, настанням менш небез­печних наслідків, але на природних територіях, визнаних зоною екологічного лиха, тощо. Інші тяжкі наслідки, пов’язані з людьми або іншою шкодою, необхідно квалі­фікувати лише зі встановленням причинного зв’язку із забрудненням водних джерел і об’єктів.