Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 439. Застосування зброї масового знищення

            Застосування зброї масового знищення, забороненої міжнародними догово­рами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

            Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі на­слідки, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

            Безпосередній об’єкт цього злочину - безпека людства.

            Предмет злочину - зброя масового знищення, заборонена міжнародними до­говорами, згода на обов’ язковість яких надана ВРУ. Це, зокрема, бактеріологічна (біологічна), токсинна і хімічна зброя, щодо якої встановлені заборони в обов’ язкових для України спеціальних конвенціях: Конвенції про заборону розробки, виробництва і нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення від 10 квітня 1972 р. (ратифікована Президією Верховної Ради УРСР 21 лютого 1975 р.); Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 р. (ратифікована ВРУ 16 жовтня 1998 р.).

Ядерна зброя та інші види зброї масового знищення не є предметом цього зло­чину, тому що відсутні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, в яких передбачена спеціальна заборона їх застосування.

             Під бактеріологічною (біологічною) зброєю розуміють бактерійні (біологічні) засоби (бактерії, віруси, інші живі організми та речовини, які виробляються ними), а також засоби їх доставки (застосування), створені з метою спричинити загибель, за­хворювання чи інше неповноцінне функціонування людей, тварин, рослин або заражен­ня довкілля. Наприклад, такими бактерійними засобами є збудники тифу, холери, чуми, віспи, сибірки та інших хвороб. Токсинна зброя базується на використанні токсинів - сполук бактерійного, рослинного чи тваринного походження, які здатні спричинити смерть чи тяжку хворобу людини або тварин. Наприклад, такі токсини є в отруті змій, павуків, скорпіонів; до токсинів також належать: конотоксин, рицин, сакситоксин, ток­син Шига, тетродотоксин, афлатоксин та інші. Переліки патогенів, небезпечних для людини, тварин та рослин, а також токсинів, зокрема, наведені у Списку товарів подвій­ного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біоло­гічної) та токсинної зброї (див. Додаток 5 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого по­становою КМУ від 28 січня 2004 р. № 86 // ОВУ. - 2004. - № 4, ч. 1. - Ст. 167).

             Хімічна зброя - це високотоксичні отруйні речовини (нервово-паралітичної, шкірно-наривної, задушливої, дратівливої та іншої дії), а також засоби їх доставки (застосування), створені для масового ураження живої сили противника.

Більш детально хімічна зброя визначена в указаній Конвенції 1993 р. Хімічна зброя означає у сукупності чи зокрема таке: 1) токсичні хімікати та їх прекурсори, за ви­нятком тих випадків, коли вони мають призначення для цілей, які не забороняються цією Конвенцією, за умов, що їх види та кількості відповідають таким цілям; 2) боє­припаси та пристрої, спеціально призначені для смертельного ураження або заподі­яння іншої шкоди за рахунок токсичних властивостей зазначених токсичних хімікатів, які вивільняються у результаті використання таких боєприпасів та пристроїв; 3) будь- яке обладнання, спеціально призначене для використання безпосередньо у зв’язку із застосуванням зазначених боєприпасів та пристроїв. Токсичний хімікат означає будь- який хімікат, який за рахунок свого хімічного впливу на життєві процеси може при­звести до смертельного наслідку, тимчасової недієздатності або заподіяти довготри­валу шкоду людині чи тваринам. До них належать усі такі хімікати, незалежно від їх походження чи способу їх виробництва і незалежно від того, чи вироблені вони на об’єктах, у боєприпасах чи десь в іншому місці. Прекурсор означає будь-який хімічний реагент, задіяний у будь-якій стадії виробництва токсичного хімікату будь-яким чином. Сюди входить будь-який ключовий компонент бінарної чи багатокомпонентної хіміч­ної системи. Переліки заборонених токсичних хімікатів і прекурсорів містяться у До­датку з хімікатів до Конвенції 1993 р. Список товарів подвійного використання (ток­сичних хімікатів і прекурсорів), що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, наведений у Додатку 4 до «Порядку...», затвердженого постановою КМУ від 28 січня 2004 р. № 86. Перелік бойових отруйних речовин, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, наведений у постанові КМУ від 20 листопада 2003 р. № 1807 (ОВУ. - 2003. - № 48. - Ст. 2506).

             Об’єктивну сторону цього злочину характеризує застосування зброї масового знищення, забороненої міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких на­дана ВРУ.

             Під застосуванням слід розуміти використання вражаючих властивостей зброї відповідно до її цільового призначення як зброї масового знищення. Час і обстановка її застосування не мають значення для кваліфікації цього злочину.

Застосування зброї масового знищення, щодо якої немає спеціальної заборони у міжнародному договорі України, може кваліфікуватися за ст. 438 КК як порушення законів та звичаїв війни (застосування зброї з невибірковим характером дії або такої, що завдає зайвих ушкоджень або страждань тощо).

             Злочин вважається закінченим, коли особа вчинила діяння, передбачене ст. 439 КК.

             Суб’єктивна сторона злочину - умисел. Мотив і мета можуть бути різними.

             Суб’єктом злочину може бути особа, яка досягла 16-річного віку.

             У частині 2 ст. 439 КК встановлена відповідальність за те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей (хоча б однієї людини) або інші тяжкі наслідки. Тяжкість наслідків визначається виходячи з конкретних обставин злочину (кількості потерпілих, характеру і розміру шкоди, заподіяної людям, тваринам, рослинам, до­вкіллю). Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 2 ст. 439 КК, характеризуєть­ся умислом на вчинення зазначених у ч. 1 цієї статті діянь та умислом або необереж­ністю щодо тяжких наслідків.

             До осіб, які вчинили злочин, передбачений ст. 439 КК, не застосовуються:

           амністія (відповідно до ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» в редакції від 2 червня 2011 р. № 3465-УІ (ОВУ. - 2011. - № 48. - Ст. 1958)); 2) дав­ність притягнення до кримінальної відповідальності та виконання обвинувального вироку (відповідно до ч. 5 ст. 49 та ч. 6 ст. 80 КК).