Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 445. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала

Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, крім випадків, передбачених цим Кодексом, -

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або арештом на строк до шести місяців.

(Стаття 445 в редакції Закону України № 1675-УІ від 22 жовтня 2009 р.)

             Безпосередній об’єкт цього злочину - міжнародний правопорядок у сфері ви­користання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала.

             Предметом злочину може виступати символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця або Червоного Кристала (у тому числі Міжнародного руху Червоного Хрес­та та Червоного Півмісяця).

Такою символікою визнаються: 1) емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмі­сяця, Червоного Кристала - зображення відповідно: а) червоного хреста на білому тлі; б) червоного півмісяця на білому тлі; в) червоної рамки у формі квадрата на біло­му тлі, що стоїть на одній із своїх вершин; 2) назви - слова «Червоний Хрест», «Чер­воний Півмісяць», «Червоний Кристал» і 3) розпізнавальні сигнали - спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні). Зазначені емб­леми, назви і сигнали використовуються як захисні та розпізнавальні знаки для по­значення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р., Додаткових протоколів до них та За­кону України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» від 8 липня 1999 р. № 862-ХІУ (ВВР. - 1999. - № 36. - Ст. 316).

             Об’єктивну сторону цього злочину характеризує незаконне використання сим­воліки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, крім випадків, передбачених КК.

             Для встановлення незаконності використання символіки у конкретному випад­ку необхідно звертатися до інших нормативно-правових актів, зокрема, до Закону України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Крис­тала в Україні» від 8 липня 1999 р., Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 р. та Додаткових протоколів до них (Протокол І та Протокол ІІ - від 8 червня 1977 р., Протокол ІІІ - від 8 грудня 2005 р.), Правил по використанню емблем Червоного Хреста або Червоного Півмісяця національними Товариствами, ухвалених XX Віденською Міжнародною конференцією Червоного Хреста 1965 року та пере­глянутих Радою делегатів у Будапешті у 1991 р., і Резолюції І, прийнятої на XXIX Міжнародній конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 2006 р.

Зазначена символіка виконує захисну і розпізнавальну функції. Захисна функ­ція означає, що під час війни або збройного конфлікту зображення Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала як захисного знака є видимим позначенням захисту, передбаченого Женевськими конвенціями та Додатковими протоколами до них для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно- транспортних засобів. Розпізнавальна функція передбачає використання символі­ки як розпізнавального знака для позначення належності людини або об’єкта до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Сам порядок ви­користання символіки залежить від того, захисну чи розпізнавальну функції вона виконує в конкретному випадку, виду символіки (емблеми, назви чи сигнали), часу та інших факторів.

Забороняється використання зазначених емблем або слів на вивісках, плакатах, оголошеннях, листівках, розміщення їх на товарах чи упаковках, продаж цих товарів, використання назв у найменуваннях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності або зображень емблем на знаках для товарів і послуг, промислових зразках тощо (див. ст. 15зазначеного Закону). У мирний час емблеми Червоного Пів­місяця, Червоного Кристала, назви «Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал» ви­користовуються виключно для позначення медичного, духовного персоналу іноземних організацій, що входять до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Пів­місяця, під час їх перебування в офіційному відрядженні в Україні, а також майна таких організацій і не можуть бути використані для жодних інших цілей та в інших випадках.

Незаконне використання символіки може полягати у носінні її особами, які не мають на це права, незаконному позначенні транспортних засобів, іншого майна або певних зон і територій на місцевості, використанні майна з незаконно нанесеною символікою тощо.

             Злочин вважається закінченим, коли особа вчинила дії, передбачені ст. 445 КК.

             Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом.

             Суб’єкт злочину - особа, яка досягла 16-річного віку.

             Стаття 445 КК передбачає загальну норму про незаконне використання симво­ліки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала. Вона не застосо­вується, якщо дії можна кваліфікувати за статтями, що передбачають спеціальні норми, зокрема, як військовий злочин за ст. 435 КК або як порушення законів і звича­їв війни за ст. 438 КК. У статті 435 КК в основі виділення спеціальної норми є поєд­нання ознак спеціального суб’єкта, яким визнається військовослужбовець, із озна­ками місця або обстановки вчинення злочину - в районі воєнних дій або в умовах воєнного стану. Під статтю 438 КК підпадають ті види незаконного використання зазначеної символіки, які характеризуються більш високим ступенем суспільної не­безпечності злочинних діянь та тяжкості спричинених ними наслідків. Зокрема, не­законне використання зазначеної символіки може бути кваліфіковане за ст. 438 КК як порушення законів і звичаїв війни, якщо таким чином особа симулює володіння ста­тусом, що надає захист, при вчиненні вбивств, завданні поранень, захопленні в полон противника (див. ст. 37 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій 1949р.). Стаття 438 КК передбачає відповідальність за особливо тяжкий злочин і тому має перевагу і у випадках її конкуренції зі ст. 435 КК.