Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 278. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна

 1.  Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морсько­го чи річкового судна -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

 1.  Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або поєднані з на­сильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організо­ваною групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

 1.  Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що рух та експлуатація вказаних транспортних засобів суворо регламентуються і контролюються відповід­ними службами і спеціалістами. Управління такими потужними транспортними засо­бами без контролю, без погодження з відповідними службами створює реальну за­грозу настання катастрофи, аварії, в яких гинуть люди, матеріальні цінності. Угон повітряного, водного судна часто вчинюється з метою втекти за кордон або для вчи­нення інших тяжких чи особливо тяжких злочинів.
 2.  Предметом цього злочину є залізничний рухомий склад, повітряні, морські та річкові судна.

Предметом злочину на залізниці є пасажирський або вантажний потяг, локомотив, дрезина та інші механічні транспортні засоби. Повітряне судно - це літальний апарат, який підтримується в атмосфері завдяки його взаємодії з повітрям (літак, вертоліт, дирижабль тощо). До морських та річкових суден належать пасажирські, вантажні, риболовні, рятувальні, допоміжні (буксири) і т. ін., за винятком маломірних суден (човни, байдарки тощо). Для кваліфікації не має значення відомча підпорядкованість транспортних засобів.

 1.  Об’єктивна сторона злочину виражається в угоні або захопленні зазначених транспортних засобів.
 2.  Угон - це протиправне заволодіння транспортним засобом для здійснення по­їздки (польоту) на ньому або самовільне використання транспортного засобу. Угон може здійснюватись як із місця стоянки транспортного засобу, так і під час руху. За­кінченим угон визнається з моменту запуску двигуна і початку руху. Якщо угон вчи­нюють члени екіпажу, то закінченим його слід вважати з моменту відхилення від маршруту або відмови виконувати вказівки осіб, які керують (контролюють) рух транспортного засобу. При вирішенні цього питання потрібно враховувати вид тран­спорту та в якому стані він перебуває. Так, угон повітряного судна, яке знаходиться в аеропорту на стоянці, буде закінченим із моменту запуску двигунів і початку руху літального апарата. Угон морського чи річкового судна буде закінченим, коли запуще­ні двигуни, віддані швартові кінці і судно почало рухатись. Спроба запустити двигун чи розпочати рух повинна кваліфікуватись як замах на цей злочин.
 3.  Захоплення - це протиправне заволодіння транспортним засобом будь-якою особою із застосуванням насильства чи погроз для здійснення поїздки (польоту) на ньому чи зміни напрямку руху тощо. Якщо захоплення здійснюється під час руху транспортного засобу, то з моменту встановлення контролю над транспортним засобом цей злочин вважається закінченим. Насильницьке захоплення транспортного засобу на місці його стоянки з метою подальшої поїздки (польоту) на ньому повинно розці­нюватись як початковий етап для угону. Проте з моменту захоплення транспортного засобу злочин слід вважати закінченим.
 4.  Суб’єктивна сторона злочину виражається у прямому умислі. Винна особа усвідомлює фактичні ознаки вчиненого діяння, розуміє його суспільно небезпечний і протиправний характер та бажає вчинити такі дії. Мотиви та мета угону чи захвату вказаних транспортних засобів можуть бути різними. Вони не впливають на кваліфі­кацію і можуть враховуватись лише при призначенні покарання.
 5.  Суб’єктом злочину є будь-яка особа, в тому числі і працівник транспорту, яка досягла 14 років.
 6.  Частина 2 ст. 278 КК встановлює відповідальність за ті самі дії, вчинені за по­передньою змовою групою осіб або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого. Угон або захоплення транспортного засобу за попере­дньою змовою групою осіб має місце там, де його вчинювали дві і більше особи, які заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, домовились про вчинення його спільними діями, незалежно від того, хто керував транспортним засобом. Крім того, змова між ними повинна бути попередньою, тобто до початку вчинення угону або захоплення транспортного засобу.
 7.  Насилля, про яке говориться, може бути фізичним та психічним. Фізичне на­силля може виражатися в нанесенні ударів, побоїв, викручуванні рук, утриманні, зв’язуванні, закриванні в приміщенні, позбавленні волі іншим способом, спричинен­ні легкого тілесного ушкодження без короткочасного розладу здоров’я або незначної втрати працездатності. Психічне насилля виражається в погрозі застосування такого ж за характером фізичного насилля. Як фізичне, так і психічне насилля є засобом за- володіння транспортним засобом.
 8.  Частина 3 ст. 278 КК встановлює відповідальність за дії, передбачені части­нами 1 або 2 цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’ я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки.
 9.  Організованою групою є стійке об’єднання трьох і більше осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення цього злочину або для зайняття злочинною діяльністю. Ця група об’єднана єдиним планом із розподілом функцій учасників групи. Діяльність організованої групи координується організатором (керівником) із суворим дотриман­ням загальних правил поведінки. Якщо група організувалась з метою нападу на під­приємства, установи, організації чи на окремих осіб і озброїлась вогнепальною чи холодною зброєю, то відповідальність повинна наставати за бандитизм (ст. 257 КК).
 10.  Насильством, небезпечним для життя і здоров’я, визнається спричинення легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров’я або незначною втратою працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, або смерті, а також інші насильницькі дії, які не спричинили вказаних наслідків, але були небезпечними для життя в момент заподіяння. Це насилля, яке викликало втрату сві­домості, стискання шиї, скидання з висоти або з транспортного засобу, який рухаєть­ся, застосування спеціальних засобів, зброї тощо.
 11.  Насиллям визнається також застосування без згоди потерпілого наркотичних засобів, психотропних, отруйних чи сильнодіючих речовин, газів тощо. Це насилля може визнаватися таким, що є небезпечним або не є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, залежно від того, яких тілесних ушкоджень було завдано внаслідок за­стосування цих засобів. Якщо тілесні ушкодження не були спричинені, то питання про характер насилля вирішується залежно від того, чи створювало застосування цих

 

 

засобів загрозу для життя потерпілого. При цьому винна особа повинна усвідомлю­вати цю обставину.

 1.  Психічне насилля виражається в погрозі застосування фізичного насилля тако­го ж характеру. Погроза вбивством охоплюється складом цього злочину.
 2.  Інші тяжкі наслідки, про які говориться в ч. 3 ст. 278 КК, охоплюють спричи­нення тяжких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, велику матеріальну шкоду. Психічне ставлення до цих наслідків може бути умисним і необережним. Вбивство через необережність також охоплюється складом цього злочину. Умисне вбивство при захопленні транспортного засобу повинно кваліфікуватись за сукупністю злочинів (ч. 3 ст. 278 і ст. 115 КК).
 3.  Якщо угон або захоплення транспортного засобу вчинює особа, яка є праців­ником цього виду транспорту і керує ним, то постає питання, чи може вона відповіда­ти за певних умов і за ст. 276 КК. Думається, що кваліфікація при певних умовах цього злочину і за ст. 276 КК є зайвою, тому що в ч. 3 ст. 278 КК говориться про за­гибель людей або настання інших тяжких наслідків. Безперечно, вказані наслідки можуть наставати і при порушенні правил безпеки руху і експлуатації транспорту. Крім того, угон або захоплення транспортного засобу є більш небезпечним злочином, про що свідчать санкції цих статей.
 4.  Якщо угон або захоплення транспортного засобу поєднаний зі скоєнням інших більш небезпечних злочинів (державна зрада, бандитизм, диверсія тощо), відповідаль­ність повинна наставати і за ці злочини. Сукупність злочинів може мати місце у ви­падках, якщо угон поєднаний із незаконним перетинанням державного кордону (ст. 331 КК), незаконним переправленням осіб через державний кордон України (ст. 332 КК) чи порушенням правил міжнародних польотів (ст. 334 КК).