Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 46. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні

1. Захисник не має права взяти на себе захист іншої особи або надавати їй правову допомогу, якщо це суперечить інтересам особи, якій він надає або раніше надавав правову допомогу.

2. Неприбуття захисника для участі у проведенні певної процесуальної дії, якщо захисник був завчасно попереджений про її проведення, і за умови, що підозрюваний, обвинувачений не заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, не може бути підставою для ви-

 

знання цієї процесуальної дії незаконною, крім випадків, коли участь захисника є обов'язковою.

Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, проведення процесуальної дії відкладається або для її проведення залучається захисник у порядку, передбаченому статтею 53 цього Кодексу.

3. Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п'яти захисників одного обвинуваченого.

4. Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, передбачених статтею 50 цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.

5. Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування.

6. Документи, пов'язані з виконанням захисником його обов'язків, без його згоди не підлягають огляду, вилученню чи розголошенню слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом.

7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх службові особи зобов'язані виконувати законні вимоги захисника.

1. Передбачене ч. 1 коментованої статті загальне правило участі захисника у кримінальному судочинстві відповідає за змістом одній з підстав для відводу захисника (див. п. 1 ч. 2 ст. 78 КПК). Суперечність інтересів кількох підозрюваних, обвинувачених, яких захищає один захисник, здійснення ним до цього представництва потерпілого, цивільного позивача у цьому ж провадженні не дозволить адвокату належним чином, ефективно здійснювати захист. Тому слідчим, прокурором чи слідчим суддею, судом має бути відмовлено такому адвокату у допуску до участі в провадженні, а якщо він вже бере участь у ньому, то усунути його від участі шляхом відводу.

2. Про випадки обов'язкової участі захисника див. ст. 52 КПК. Якщо в таких випадках захисник не з'явиться для участі в проведенні процесуальної дії, то таку дію проводити без захисника не можна, навіть якщо на це дає згоду його підзахисний підозрюваний, обвинувачений. Таку процесуальну дію належить відкласти до прибуття захисника, а у випадку невідкладності її проведення залучити іншого захисника за правилами ст. 53 КПК, інакше проведена процесуальна дія буде незаконною, і її результати не матимуть доказового значення.

156

157

3. Положення ч. З ст. 46 про те, що одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п'яти захисників одного обвинуваченого, стосується лише такої форми залучення захисника до участі в провадженні, як його запрошення самим обвинуваченим або іншими особами за його згодою, на підставі договору із захисником (див. ст.ст. 48, 51 КПК).

4. Про документи, які підтверджують повноваження захисника, див. ст. 50 КПК. З моменту надання адвокатом цих документів слідчому, прокурору, слідчому судді, суду і з'ясування ними відсутності обставин, які виключають його участь у провадженні (див. ст. 78 КПК), адвокат вважається допущеним до участі у цьому провадженні.

5. Для здійснення захисту підозрюваного, обвинуваченого захисник користується процесуальними правами, наданими підозрюваному, обвинуваченому, за винятком невід'ємних прав підзахисного, зокрема, права давати показання.

6. Беручи участь у допиті та інших діях, що проводяться за участі підозрюваного, обвинуваченого, захисник має право ставити запитання допитуваному, звертати увагу слідчого, прокурора, слідчого судді на порушення закону під час проведення процесуальної дії, робити зауваження щодо повноти і правильності оформлення процесуальних документів.

7. Важливим для здійснення ефективного захисту є право захисника мати з підозрюваним, обвинуваченим конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду як до першого допиту, так і після нього, з можливим лише візуальним контролем таких зустрічей уповноваженою службовою особою.

8. Крім зазначеної в ч. 6 коментованої статті заборони розголошення слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом без згоди захисника документів, пов'язаних з виконанням ним своїх обов'язків, забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань, відомостей, що можуть становити адвокатську таємницю. З цих питань вони не можуть бути допитані як свідки.

9. Здійснюючи захист, адвокат може використовувати свої професійні права, зокрема, збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в кримінальних справах, шляхом запитування і отримання документів або їх копій від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою; ознайомлення на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом, опитування громадян тощо.

10. Про розширення професійних прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності, зокрема в кримінальному провадженні, див. ст.ст. 20 і 23 нового Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" від 5 липня 2012 р.