Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні

1. Слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні:

1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім'ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;

2) якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник;

3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім'ї заінтересовані в результатах провадження;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості;

5) у випадку порушення встановленого частиною третьою статті 35 цього Кодексу порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи.

2. У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть бути особи, які є родичами між собою.

1. Згідно з ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 p., яка закріплює право на справедливий суд, кожна людина має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, який встановить обгрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Важливою процесуальною гарантією реалізації права кожної людини на справедливий судовий розгляд незалежним і безстороннім судом у кримінальному провадженні України є інститут відводів (самовідводів) професійних суддів і присяжних, який являє собою сукупність процесуальних норм, що передбачають ініціювання та вирішення питання про недопущення судді до участі або усунення його від участі в кримінальному провадженні за наявності обставин, що виключають таку участь. При цьому під "судом, встановленим законом" необхідно розуміти суд як орган, який розглядає справу за предметною та інстанційною підсудністю (див. ст.ст. 32, 33 КПК), так і конкретний склад суду, який розглядає справу одноособово, колегією професійних суддів, колегією за участі професійних суддів і присяжних (див. ст. 31 КПК) і, що не менш важливо, професійних суддів і присяжних до такого складу суду визначено автоматизованою системою документообігу суду (див. ст. 35 КПК).

 211

2. Важливу роль у забезпеченні права особи на доступ до справедливого судового розгляду, до правосуддя, відіграє і слідчий суддя, який здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та законних інтересів особи під час досудового розслідування і який також має бути усунутий від участі у кримінальному провадженні за наявності обставин, передбачених ст.ст. 75, 76 КПК.

3. Суддя (професійний суддя чи присяжний) не може брати участь у кримінальному провадженні, по-перше, через неможливість поєднання виконання ним функції судді з іншою процесуальною функцією, яку він вже виконує в цьому провадженні: заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, слідчого, прокурора, захисника або представника; по-друге, через заінтересованість його самого, його близьких родичів чи членів сім'ї у результатах провадження, тобто у відповідному варіанті вироку чи іншого процесуального рішення у цьому провадженні; по-третє, через порушення порядку визначення його кандидатури для конкретного судового провадження автоматизованою системою документообігу суду (див. ст. 35 КПК). Суддя (професійний суддя чи присяжний) не може брати участь у кримінальному провадженні і в тому разі, коли він ще не допитувався, але підлягає допиту як свідок про обставини кримінального правопорушення, оскільки свідки є незамінними.

4. Під "іншими обставинами", які викликають сумнів у неупередженості судді, мають розглядатися, зокрема, наступні: 1) суддя є двоюрідним чи троюрідним братом або сестрою, дядьком чи тіткою, племінником чи племінницею чи іншим родичем, хрещеним батьком чи хрещеною матір'ю, хрещеником чи хрещеницею слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача або членів їх сімей; 2) у результатах судового розгляду зацікавлені родичі дружини чи чоловіка судді; 3) суддя перебуває в дружніх або неприязних стосунках з кимось із учасників кримінального провадження; 4) суддя перебуває в матеріальній, службовій або іншій залежності від когось із учасників кримінапьного провадження; 5) суддя публічно, усно або письмово, у тому числі в з( собах масової інформації, наперед висловив свою думку щодо винуватості аав|інуваченого або з інших питань ще не закінченого відповідним судовим рііиеііням кримінального провадження. Відповідно до Бенгалорських принципів поведінки суддів, схвалених Резолюцією № 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 p., перед розглядом справи (про який відомо, що він відбудеться, або це тільки передбачається) суддя утримується від будь-яких коментарів, що могли б, виходячи з розумної оцінки ситуації, якимось чином вплинути на хід цієї справи чи поставити під сумнів справедливе ведення процесу. Суддя утримується від публічних та інших коментарів, оскільки це може перешкодити не-упередженому розгляду справи щодо певної особи чи питання (п. 2.4).

Порушення заборони щодо наявності у складі суду, який здійснює судове провадження, осіб, які є родичами між собою, також є підставою для відводу (самовідводу) цих суддів.

212 

5. Наявність у складі суду хоча б одного судді, щодо якого існували обставини, що виключали його участь у провадженні, робить такий склад незаконним. Ухвалення судового рішення незаконним складом суду є істотним порушенням кримінального процесуального закону і безумовною підставою для скасування судового рішення (п. 2 ч. 2 ст. 412 КПК).