Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 71. Спеціаліст

1. Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

2. Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду.

3. Сторони кримінального провадження мають право під час судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або використання його пояснень і допомоги.

4. Спеціаліст має право:

1) ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду;

2) користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним обладнанням;

3) звертати увагу сторони кримінального провадження, я^а його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і х'о>іументів;

4) знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і подавати до них зауваження;

5) одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов'язаних із його залученням до кримінального провадження;

6) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом.

5. Спеціаліст зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, суду і мати при собі необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади;

2) виконувати вказівки сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених запитань;

206

3) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв'язку з виконанням його обов'язків;

4) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом.

1. Спеціаліст як один з "інших учасників кримінального провадження" сприяє сторонам, потерпілому, суду у здійсненні завдань кримінального провадження завдяки використанню наявних у нього спеціальних знань та навичок застосування технічних чи інших засобів, а також завдяки наданню ним консультацій під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, з'ясування і вирішення яких потребують спеціальних знань і навичок.

2. Як і для експерта, обов'язковою умовою залучення спеціаліста до участі в кримінальному провадженні є наявність у нього спеціальних знань, які необхідні для вирішення питань. Проте процесуальна форма участі спеціаліста відрізняється від форми участі експерта, який бере участь у провадженні з метою надання висновку з питань, які поставлені сторонами і судом і який є окремим джерелом доказів. Спеціаліст бере участь у слідчих (розшукових) діях, у негласних слідчих (розшукових) діях, а також в інших процесуальних діях для сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні предметів і документів, застосуванні технічних засобів у дослідженні матеріалів провадження, для формулювання запитань експерту, для роз'яснення сторонам і суду питань, які стосуються його спеціальних знань. Він діє лише в межах компетенції того процесуального учасника провадження в сенсі використання спеціальних знань і навичок, який доручив йому виконання певної роботи.

3. Спеціаліст може бути залучений для надання технічної допомоги під час проведення допитів із застосуванням фотозйомки, аудіо- та/або відеозапи-су (див. ч. 5 ст. 224 КПК). При проведенні допиту малолітньої або неповнолітньої особи, а також інших слідчих (розшукових) дій за їх участі КПК передбачає обов'язкову присутність як спеціалістів педагога або психолога, а за необхідності - лікаря. До початку допиту їм роз'яснюється їх обов'язок бути присутніми під час допиту, а також право заперечувати проти запитань та ставити запитання, а під час проведення інших слідчих (розшукових) дій - ставити уточнювальні запитання малолітній чи неповнолітній особі (див. ст.ст. 226, 227 КПК).

4. Згідно з ч. З ст. 237 КПК з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціаліста. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов'язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта (ч. 1 ст. 238 КПК). Освідування особи здійснюється у разі потреби за участі судово-медичного експерта або лікаря (ч. 2 ст. 241 КПК). Якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання

., 207

зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом (ч. 1 ст. 245 КПК).

5. Під час судового розгляду сторони кримінального провадження мають право заявляти клопотання про залучення спеціаліста або використання його пояснень і допомоги. Про консультації та роз'яснення спеціаліста під час дослідження доказів у суді див. ст. 360 КПК.

6. Спеціаліст не має права безпосередньо ставити запитання свідку, експерту та іншим учасникам процесуальної дії, в якій він бере участь, - тільки з дозволу сторони, яка його залучила, чи суду.

7. Формулювання права спеціаліста звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів якраз і наголошує на тому, що пов'язане з можливістю виявити під час проведення процесуальних дій тільки завдяки спеціальним знанням і навичкам спеціаліста - в чому саме полягають характерні обставини чи особливості досліджуваних речей і документів, на що неспеціаліст може і не звернути увагу.

8. Спеціаліст, як і кожний учасник процесуальної дії, має право ознайомитися з протоколом цієї дії і заявити зауваження з приводу повноти і правильності зафіксованої в ньому інформації про процесуальну дію. Про правила оформлення та підписання протоколу процесуальної дії див. ст. 104 КПК.

9. Спеціаліст має право на сплату йому винагороди, якщо це не є його службовим обов'язком. Йому сплачуються також проїзд і добові в разі переїзду до іншого населеного пункту. При цьому витрати, пов'язані із залученням експерта, несе сторона кримінального провадження, яка його залучила (див. ч. 1, 4 ст. 122 КПК).

Витрати, пов'язані з залученням спеціаліста, відшкодовуються в розмірах, передбачених нормативно-правовими актами України для працівників (див. постанову Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та < рганізаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів").

10. Згідно зі ст. 2 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 р. спеціаліст, а також члени його сім'ї та близькі родичі належать до кола осіб, які мають право на забезпечення безпеки, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на спеціаліста у зв'язку з залученням його до участі у кримінальному провадженні.

11. Про виклик спеціаліста слідчим, прокурором і судовий виклик див. ст.ст. 133, 134 КПК. Згідно з ч. 2 ст. 327 КПК прибуття в суд спеціаліста забезпечується стороною кримінального провадження, яка заявила клопотання про його виклик. Суд сприяє сторонам кримінального провадження у забезпеченні явки спеціаліста шляхом здійснення судового виклику.

208

12. Спеціаліст під час кримінального провадження має діяти в межах вказівок сторони кримінального провадження чи суду, які його викликали, і давати пояснення з питань, які йому задаються і потребують для відповіді спеціальних знань.

13. Передбачена ст. 222 КПК заборона розголошення відомостей досудо-вого розслідування стосується також спеціаліста, який брав участь у досудо-вому розслідуванні. Відповідно ст. 387 КК України передбачає кримінальну відповідальність спеціаліста за розголошення без дозволу слідчого, прокурора даних досудового розслідування, якщо його було попереджено в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані. Зі змісту ст. 68 КПК можна дійти висновку, що обов'язок спеціаліста не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження і які стали йому відомі у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків, поширюється не тільки на досудове розслідування, а й на судове провадження.

14. Про підстави для відводу (самовідводу) спеціаліста та порядок його розгляду див. ст.ст. 79-81 КПК.