Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 47. Обов'язки захисника

1. Захисник зобов'язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення

,ідозри>ваного- обвинуваче-і чи обвинувачення,

дотримання прав, свобод і законних інтересів /. Л,альність підозрюваного та з'ясування обставин, які спростовуют^13

пом'якшують чи виключають кримінальну ' . сконанні процесуального, обвинуваченого.  {неМожливості при-

2. Захисник зобов'язаний прибувати для у / °; ^"асно повідомити про них дій за участю підозрюваного, обвинувачені У*и слідчого суддю, суд, а бути в призначений строк захисник зобов'язав /^^"новаженим законом таку неможливість та її причини слідчого, про/10'' . еИ орган (установу).

у разі, якщо він призначений органом (установ ^0*' , "еного не має права на надання безоплатної правової допомоги,-т*У,НуВа,Язку 3 участю в кри.

3. Захисник без згоди підозрюваною, о<У' У *\0 ІНШу, охоронювану розголошувати відомості, які стали йому від<7

мінальному провадженні і становлять адвокЯ . явитися від виконан-законом таємницю.

4. Захисник після його залучення мас пр* ня своїх обов'язків лише у випадках:

1) якщо є обставини, які згідно з цим , вибраного ним участь у кримінальному провадженні; ,гі ійїисникз:

2) незгоди з підозрюваним, обвинувачем (01J4

виключають його

і сп о-

 rj захисника;

 у собу захисту, за винятком випадків обов'язки,

 у0 ^Г^уваченим умов укла- °

 у систематич-

 захисту, д язки, ^рема, у систематич-

3) умисного невиконання підозрюванні", **c,' ™,Єнні вимог цього Ко-го з захисником доіовору, яке прояв.іяі (' П і й

деного

ному недодержанні законних порад захисний

дексу тощо;

4) коли він свою відмову мотивує йідсу у для надання правової допомоги у конкретно? складним

 у у ?

 "алежної кваліфікації 'щ0 є оео6ливо

 вачеі)0Г0' аДвокат має вико, І Згі/іно 3 Правилами адво-

1. Здійснюючи захист підозрюваного, обв'(Іст^ю коМісією адвокатури при ристовувати лише законні засоби і способи з^/Н , <<ЦЙСність і порядність"), катської етики, схваленими Вищою кваліфікаи1, f' . \ і

 0^

Кабінеті Міністрів України 3 жовтня 1999 р. у адвокат повинен як у своїй професійній діяльні1 бути чесним і порядним: не вдаватися до ома'/

купу, використання тяжких матеріальних чи (' Ін гідність, репутацію та

або інших протизаконних засобів для досягне г.чЄСТ )іах бистих цілей; поважати права, законні інтерес'("ідН0С w-rjK, див., зокрема, ч. 4 і />аЧЄН1

 \ в приватному житті , шантажування, під- обставин інших осіб професійних чи осо-

почуття осіб, з якими він спілкується у різних /

2. Про процесуальні засоби захисту, пере і 5 ст. 4(з мік.

 />аЧЄН1

 и такОж свої професій-

 ' ТО ^*У ^"'

 Kafypy", зокрема, збирати 3. Здійснюючи захист, адвокат міг вИкорі() Т^ д0кази в кримінальному ні права, передбачені ст. 6 Закону України "nf >*н1 відомості про факти, які можуть бути виборні'159

158

провадженні, шляхом запитування і отримання документів або їх копій від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою; ознайомлення на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримання письмових висновків фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитування громадян тощо. Більш широкий обсяг професійних прав має адвокат, зокрема в кримінальному провадженні, за Законом України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" від 5 липня 2012 р.

4. Водночас захисник не має права для досягнення зазначеної у ч. 1 коментованої статті мети використовувати незаконні способи: схиляти свідків, потерпілих або підозрюваних чи обвинувачених, які є співучасниками його підзахисного, до давання завідомо неправдивих показань в інтересах свого підзахисного, фальсифікувати речові і письмові докази, знищувати предмети і документи, які могли бути доказами у цьому провадженні, розголошувати таємницю досудового розслідування тощо.

5. Передбачені статтею випадки відмови захисника від здійснення захисту підозрюваного, обвинуваченого пов'язані із: 1) наявністю обставин, які виключають участь захисника у кримінальному провадженні (див. ст. 78 КПК); 2) наявністю обставин, які унеможливлюють ефективну захисну діяльність адвоката (незгода з підозрюваним, обвинуваченим щодо способу захисту; умисне невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов договору, зокрема, у навмисному систематичному невиконанні підзахисним законних порад захисника; відсутність у адвоката належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному особливо складному провадженні).