Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді

1. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) слідчого судді кримінальне провадження передається на розгляд іншому слідчому судді

2. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) судді, який здійснює судове провадження одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею.

3. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) одного чи кількох суддів із складу суду або всього складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведених суддів із замі шю останніх іншими суддями або іншим складом суддів.

4. Слідчий суддя, суддя (судді), на розгляд яких передається кримінальне провадження або справа, визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу.

5. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду, то вирішується питання про передання кримінального провадження до іншого суду в порядку, передбаченому цим Кодексом.

1. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) слідчого судді він не має права не тільки виконувати функції слідчого судді, а й, виходячи із заборони повторної участі судді у кримінальному провадженні (ст. 76 КПК), здійснювати судовий розгляд одноособово або в колегіальному складі суду на всіх стадіях цього провадження.

220

2. Після задоволення відводу (самовідводу) судді, який одноособово здійснював судовий розгляд, або ж одного, кількох чи всіх суддів із колегіального складу суду, провадження передається на розгляд іншого складу суду або того ж складу із заміною відведених суддів. Всі нові судді мають визначатися з допомогою автоматизованої системи документообігу суду (див. ст. 35 КПК).

3. Якщо кількісний склад конкретного суду після задоволення відводів (самовідводів) не дозволяє сформувати новий склад суду для цього провадження, то необхідно вирішувати питання про передання такого кримінального провадження до іншого суду. Про порядок вирішення питання про передання провадження до іншого суду див. ст. 34 КПК.

Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача

1. У разі задоволення відводу слідчого, прокурора у кримінальному провадженні повинні бути невідкладно призначені відповідно інший слідчий - керівником органу досудового розслідування або інший прокурор -керівником органу прокуратури.

2. У разі задоволення відводу експерта, спеціаліста або перекладача до кримінального провадження повинні бути залучені інші учасники у строк, визначений слідчим суддею, судом.

3. У разі задоволення відводу захисника, представника слідчий суддя, суд роз'яснює підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому, цивільному позивачу, цивільному відповідачу його право запросити іншого захисника, представника та надає йому для цього під час досудового розслідування не менше двадцяти чотирьох годин, а під час судового провадження - не менше сімдесяти двох годин. Якщо підозрюваний, обвинувачений у кримінальному провадженні, коли залучення захисника є обов'язковим, протягом цього часу не запросить іншого захисника, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд самостійно залучають захисника в порядку, передбаченому статтею 49 цього Кодексу.

1. Наслідком відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача є усунення їх від участі в кримінальному провадженні і необхідність заміни іншими особами, щодо яких не існує обставин, які виключають їх участь у провадженні. З дотриманням цієї умови слідчого має замінити на іншого начальник органу досудового розслідування, прокурора - керівник органу прокуратури, а про заміну інших зазначених осіб має подбати під час досудового розслідування слідчий, прокурор, під час судового розгляду - суд.

2. Стаття містить вимогу зробити таку заміну невідкладно у певні строки. При цьому слідчий суддя чи суд, який задовольняв заяву про відвід (самовідвід) захисника чи представника, має роз'яснити відповідно підозрюваному, обвинуваченому чи потерпілому, цивільному позивачу і цивільному відповідачу їх

 221

право запросити іншого захисника чи представника і дає їм для цього не менше 24 годин під час досудового розслідування і не менше 72 годин - під час судового провадження. Якщо у встановлений слідчим суддею чи судом строк захисник чи представник не будуть запрошені, то слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд залучають захисника, участь якого за законом є обов'язковою у цьому кримінальному провадженні, для здійснення захисту за призначенням за правилами ст. 49 КПК.

3. Оскільки закон не передбачає випадків обов'язкової участі представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні, то і наслідків незапрошення представника у встановлені слідчим суддею чи судом строки ним не встановлено.

4. Слідчий суддя чи суд, який задовольнив заяву про відвід експерта, спеціаліста чи перекладача, встановлює строк, протягом якого мають бути залучені інші особи замість усунутих від участі у провадженні.

222