Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 15. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень

Сторінки матеріалу:

 1. Державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку:
  1. прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви;
  2. встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень;
  3. прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації;
  4. внесення записів до Державного реєстру прав;
  5. видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 18 цього Закону;
  6. надання витягів з Державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження.
 2. Орган державної реєстрації прав, державні реєстратори зобов´язані надати до відома заявників інформацію про необхідний перелік документів для здійснення державної реєстрації прав.

(абзац перший частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

Перелік документів для здійснення державної реєстрації прав визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 1. У випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об´єкта нерухомого майна, права стосовно якого підлягають державній реєстрації.
 2. Державній реєстрації підлягають виключно заявлені права та їх обтяження за умови їх відповідності законодавству і поданим документам.

(частина четверта статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться в строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів (крім випадків, встановлених у частині сьомій цієї статті) з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію та передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.

Державна реєстрація іпотек, надання відмови в ній проводиться в строк, що не перевищує одного робочого дня.

(з 01.01.2014 р. частина п´ята статті 15 буде викладена у редакції згідно з абзацами четвертим - шостим підпункту 12 пункту 4 розділу І Закону України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. У разі якщо під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав державним реєстратором встановлено, що подані інші заяви про державну реєстрацію прав на те саме майно, заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження. При цьому заява розглядається тільки після прийняття рішення державним реєстратором щодо попередньо розглянутої заяви і внесення ним відповідного запису до Державного реєстру прав.

(частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Розгляд заяви про державну реєстрацію обтяжень і прийняття рішення про таку реєстрацію, відмову у державній реєстрації обтяжень або її зупинення проводиться в день надходження заяви та документів, необхідних для державної реєстрації обтяжень.

(частина сьома статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. У разі надходження заяви про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки на майно, щодо якого вже зареєстровано заяву про державну реєстрацію права на це майно, державний реєстратор спочатку розглядає заяву про державну реєстрацію прав, а після цього - заяву про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки. При цьому строк державної реєстрації прав та їх обтяжень становить десять днів з дня державної реєстрації заяви про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки.

(частина восьма статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії.

(статтю 15 доповнено новою частиною дев´ятою згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI, у зв´язку з цим частини дев´яту - дванадцяту вважати відповідно частинами десятою - тринадцятою)

 1. Державна реєстрація обтяжень прав на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване у Державному реєстрі прав, іпотеки майнових прав на об´єкт незавершеного будівництва, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав. При державній реєстрації права власності на таке майно записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.

(частина десята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Облік безхазяйного нерухомого майна проводиться органом державної реєстрації прав за заявою органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

(частина одинадцята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Датою і часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважається дата і час реєстрації відповідної заяви.

(частина дванадцята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також порядок надання інформації з Державного реєстру прав встановлює Кабінет Міністрів України.

(частина тринадцята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)

 1. Форма і вимоги до заповнення заяв та запитів, що подаються до органу державної реєстрації прав, а також форма і вимоги до оформлення рішень, що приймаються у зв´язку з проведенням державної реєстрації прав, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна та наданням інформації з Державного реєстру прав, установлюються відповідно до законодавства.

(статтю 15 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5037-VI)
 

 

 
Перша частина коментованої статті визначає процедуру державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Державна реєстрація речових прав здійснюється у формі стадій, тобто у вигляді певної послідовності дій, які відбуваються з метою надання факту виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно або їх обтяженням юридичної сили. Стадію як складову частину процесуальної діяльності структурно формують певні етапи - сукупність дій, що переслідують певну внутрішньостадійну проміжну мету.

При проведенні державної реєстрації як речових прав на нерухоме майно, так і їх обтяжень стадії позначені пунктами 1-4 та 6 часини 1 коментованої статті є обов´язковими. П´ята стадія реєстраційного провадження - видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно - носить факультативних характер та може мати місце лише у випадках, встановлених ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (надалі - Закон). Процедурні особливості реєстраційного провадження конкретизовані у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703 (надалі - Порядок).

Всі наведені стадії мають взаємодоповнюючий характер у зв´язку з чим не допускається пропуск стадії при проведенні державної реєстрації. При цьому, вчинення окремих процесуальних дій, наприклад, зупинення державної реєстрації прав, відкликання заяв, отримання інформації з Державного реєстру прав, знаходяться поза процесом державної реєстрації прав та є лише окремим процедурними діями.

Реєстраційне провадження починається з прийняттям і перевіркою документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень. Орган державної реєстрації прав приймає заяви про державну реєстрацію в порядку черговості їх надходження шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати та часу їх реєстрації. Моментом прийняття заяви про державну реєстрацію вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. За наслідком прийняття заяви орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, встановленої форми.

Під час подання заяви про державну реєстрацію заявник пред´являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу. Таким документом є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

У разі подання заяви про державну реєстрацію особисто заінтересованою особою така особа також має пред´явити органові державної реєстрації прав реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, у зв´язку з чим має відмітку в паспорті громадянина України.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою така особа також має пред´явити органові державної реєстрації документ, що підтверджує її повноваження.

Разом із заявою про державну реєстрацію заявник подає органові державної реєстрації прав необхідні для такої реєстрації документи, їх копії, а також документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита. Документ про сплату державного мита не подається у разі коли заінтересована особа відповідно до законодавства звільнена від сплати державного мита.

Необхідно підкреслити, що орган державної реєстрації прав не вправі прийняти заяву про державну реєстрацію у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадку, якщо особа звільнена від сплати державного мита.

На другій стадії реєстраційного процесу - встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень - державний реєстратор здійснює розгляд заяви про державну реєстрацію і документів, що додаються до неї, та встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями. Підлягають перевірці, зокрема, наступні обставини:

1) обов´язкове дотримання письмової форми правочину та у встановлених законом випадках його нотаріальне посвідчення;