Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Сторінки матеріалу:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті 163,163 , 163'', частина перша статті 163/7, статті 163 - 163/1,

18830).

Від імені Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають ораво Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени Комісії та уповноважені Комісією посадові особи.

(Доповнено статтею 24417 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 801-УІ; із змінами, внесеними згідно із законами України під 07.07.2011 р. № 36І0-Н від 15.11.2011 р. .№ 4025-VI)

(1)     Стаття 244-17 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно частини першої кочем токами статті. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних папері и і а застосування санкцій, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року № 2272 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 р. за №? 120/14811) (Санкомісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринву цінних паперів (статті 163, 163, 163, частина перша статті 1637, статті 163е- - 163м, 1КН КУАП).

(2)     Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Комісії (далі - уповноважені особи) у межах наданих повноважень.

Адміністративне стягнення на громадянина чи посадову особу може бути накладено не як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Справи про правопорушення розглядаються відповідно до повноважень уповноважених осіб центрального апарату Комісії або територіальних органів Комісії, на підвідомчій території яких було виявлено порушення або перебуває особа, щодо якої порушено справу про правопорушення. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються центральним апаратом Комісії або територіальними органами Комісії відповідно до законодавства.

Якщо правопорушення вчинено спільними діями кількох осіб, то справи про правопорушення щодо цих осіб передаються одній уповноваженій особі, яка розглядає їх одночасно. Якщо правопорушення вчинено відокремленим підрозділом юридичної особи (філією, представництвом тощо), то справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається уповноваженими особами центрального апарату Комісії або територіальних органів Комісії за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

(3)     Справи про правопорушення у відношенні юридичних осіб у межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами:

Головою Комісії;

членами Комісії:

працівниками центрального апарату Комісії за письмовим дорученням Голови або членів Комісії;

працівниками територіальних органів Комісії за письмовим дорученням начальника відповідного територіального органу Комісії.

Справи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами: Головою Комісії; членами Комісії;

начальниками територіальних органів Комісії.

Г олови та члени Комісії можуть розглядати справи про правопорушення і застосовувати до учасників ринку цінних паперів санкції, передбачені в розділі XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій. Начальник територіального органу Комісії розглядає справи про правопорушення та застосовує санкції до учасників ринку цінних паперів, що передбачені в підпунктах 1. 1 - 1.14, 1.18 пункту І розділу XVII цих Правил, в санкції, передбачені підпунктами 1.15 - 1.17 та 1.19 пункту І розділу XVII цих Правил, застосовує у межах повноважень, наданих Комісією. Працівники нейтрального апарату Комісії та територіального органу Комісії розглядають справи про правопорушенні відповідно до письмового доручення і застосовують санкцію до учасників ринку пінних паперів, передбачену у підпункті 1.13 пункту І розділу XVII цих Правил.

  1. Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб.

Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб

1. Справа про правопорушення може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення.

2. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:

за відсутності факту вчинення правопорушення, та відсутності складу правопорушення, якщо справа не підлягає розгляду Комісією:

у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом;

наявність по тому самому факту не скасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду;

у разі скасування державної страті або визнання банкрутом юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення;

у разі скасування законодавчого акта, який відповідальність за правопорушення.

При наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності.

   

3. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення топким, рішення за справою у точній відповідності із законодавством та оцінки докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.

4. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у випадках:

перебування на розгляді в Комісії, в органах судової влади або в інших державних органах іншої справи, рішення за якою матиме значення при вирішенні справи;

необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки або отримання відповідних висновків;

у разі відсутності інформації про місцезнаходженні особи, щодо якої порушено справу. Про зупинення провадження у справі уповноваженою особою постанова про зупинення провадження у справі про правопорушенні на ринку цінних паперів.

5. Провадження у справі про правопорушення після з'ясування обставин, які спричинили його зупиненні, про що уповноважена особа постанову про підновленні провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів.

6. Постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати їх винесенні надсилання юридичній особі, щодо якої порушено справу.

У разі зупинення провадження у справі про правопорушення у зв'язку і відсутністю інформації про місцезнаходження особи, щодо якої порушено справу про правопорушення, постанова про зупинення проваджений у справі про правопорушенні на ринку пінних паперів не надається юридичній особі, щодо якої порушено справу, а постановою про відновленні провадженні у справі про правопорушення на риніту цінних паперів.

7. У разі зупинення провадження у справі про правопорушення на підставі пункту 4 цього розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів.

8. Порушенні вимог законодавства щодо провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття рішення Комісії про направленні справи на новий розгляд.

Уповноважена особа Комісії, яка отримала рішення Комісії про направлення справи на новий розгляд, виносить постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, якою призначає дату розгляду справи про правопорушенні.

9. У вішалку виявлення описок (які не впливають на суть правопорушення) в постанові про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, в акті про правопорушення на ринку цінних паперів, постанові, винесеній за результатами розгляду справи, уповноважена особа, яка склала акт або винесла постанову з власної ініціативи або за клопотанням особи, щодо якої складено цей акт (винесено цю постанову), може прийняти рішення про їх виправлення.

Уповноважена особа виносить постанову про виправлення описок, яка не пізніше трьох робочих днів з дати її винесення направляється особі, у відношенні якої її було винесено.

Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

1. Уповноважена особа при виявленні правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Справа про правопорушення порушується з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Якщо після винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, але до моменту складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів виявлено підстави, передбачені пунктом 2 розділу ІІІ цих Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі.

У випадку виявлення правопорушення під час проведення перевірки справа про правопорушення порушується не пізніше п'яти робочих днів після підписання акта перевірки.

У випадку складання акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів виносяться в день складання акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірю).

У випадку порушення справи про правопорушення щодо відсутності ліцензіата за місцезнаходженням постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів виносяться одночасно.

2. Уповноваженою особою про вчинення правопорушення складається акт про правопорушення на ринку цінних паперів.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів складається та підписується не пізніше 15 робочих днів з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

3. Якщо вчинено декілька правопорушень, то справи про правопорушення порушуються, а акти про правопорушення на ринку цінних паперів складаються уповноваженою особою окремо по кожному учаснику ринку цінних паперів, виду його діяльності на ринку цінних паперів та/або виду санкції, яка передбачена за кожне правопорушення.

4. Акти про правопорушення на ринку цінних паперів у межах наданих повноважень мають право складати:

Голова Комісії, члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії; начальники територіальних органів Комісії, їх заступники, начальники відділів, інші працівники територіальних органів Комісії.

5. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів повинен містити: номер, дату, місце його складання; посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала акт про правопорушення на ринку цінних паперів (у разі надання повноважень за дорученням - реквізити доручення); повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку; виклад обставин правопорушення; посилання на нормативно-правовий акт, норму якого порушено; відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів; інші відомості, необхідні для вирішення справи про правопорушення.