Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

             Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, збе­рігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи ви­користання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або пре­курсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речо­вин, -

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

             Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу нарко­тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим стано­вищем, -
 

 

караються штрафом від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обій­мати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

(Стаття 320 у редакції Закону України № 3826-УІ від 6 жовтня 2011 р.)

             Предметом цього злочину виступають наркотичні засоби, психотропні речови­ни, їх аналоги або прекурсори (їх визначення див. у п. 1 коментаря до ст. 305 КК).

             Об’єктивна сторона цього злочину полягає у: 1) порушенні встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, або в 2) порушенні правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів або речовин.

Вирішуючи питання про відповідальність за ст. 320 КК за порушення встановле­них правил, потрібно з’ясовувати, які саме правила були порушені.

Загальні правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів встановлено Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і пре­курсори». Більш детально ці питання регламентовані Порядком провадження діяль­ності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженим Постановою КМУ від 3 червня 2009 р. № 589 (ОВУ. - 2009. - № 44. - Ст. 1477) з наступними змінами та іншими нормативними актами КМУ, Мінагропрому, Мінпромполітики, Держкоммедбіопрому, МОЗ. Пору­шення цих правил тягне за собою відповідальність за ст. 320 КК.

Порушення таких правил може проявлятися як у дії, так і в бездіяльності.

Відповідно до встановленого порядку культивування снотворного маку чи коно­пель може здійснюватися на підставах і в обсягах, передбачених державним замов­ленням. Ці питання вирішуються Мінагропромом, іншими органами, уповноважени­ми КМУ. Дозвіл на заняття такою діяльністю дається на підставі ліцензії чи дозволу, що видаються уповноваженими органами виконавчої влади.

Щодо порядку обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів також встановлені чіткі правила та обмеження. Про зміст операцій з виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгів­лі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів або речовин див. коментар до статей 307, 311 КК.

Від складу злочинів, передбачених статтями 307 і 310 КК, склад злочину, відпо­відальність за який настає за ст. 320 КК, відрізняється тим, що у даному разі виготов­лення, зберігання, розподіл, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, посів або вирощування маку снотворного чи конопель здійснюються на законних підставах, але з порушенням правил обігу цих засобів, речовин або наркотиковмісних рослин.

Відповідальність за злочин, передбачений ч. 1 ст. 320 КК, настає лише в тому разі, коли порушення зазначених правил було істотним, тобто створювало реальну небез­пеку для здоров’ я людей або виходу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів з-під контролю. Малозначне порушення цих правил відпо­відно до ч. 2 ст. 11 КК злочином не визнається.

Злочин вважається закінченим з моменту порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів.

             Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується як умисною, так і не­обережною формами вини. Умисел може бути як прямим, так і непрямим. Ставлення особи до наслідків, передбачених ч. 2 ст. 320 КК, може бути тільки необережним. Якщо ж настання таких наслідків охоплюється умислом винного, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 320 та статтями 27, 308 чи 312 КК.

             Суб’єкт злочину - спеціальний. Ним є особа, уповноважена додержуватися встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, переве­зення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відповідальність за ст. 320 КК несуть як службові, так і інші особи, які у зв’язку з виконанням своїх службових або професійних обов’язків повинні додержуватися зазначених правил (зокрема, працівники аптек, а також баз і складів, де зберігаються лікарські препарати, лікувальних закладів, науково-дослідних установ, лабораторій, підприємств, які вирощують наркотиковмісні рослини або виготовляють наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори).

У випадку вчинення цього злочину службовою особою з використанням нею сво­го службового становища вчинене за наявністю до цього підстав слід кваліфікувати додатково за вчинення відповідного злочину у сфері службової діяльності.

             Обтяжуючі обставини цього злочину передбачені в ч. 2 ст. 320 КК, а саме: вчинення дій, передбачених ч. 1 цієї статті: 1) повторно або 2) якщо дії спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у ве­ликих розмірах, або 3) якщо такі дії призвели до викрадення, привласнення, вимаган­ня, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Про зміст ознак повторності та великого розміру наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів див. коментар до ст. 307 КК. При цьому слід мати на увазі, що спричинення нестачі великого розміру таких засобів чи речовин має від­бутись саме внаслідок незабезпечення належного їх обліку або порушення інших правил поводження з такими засобами чи речовинами. Якщо ж нестача утворилася внаслідок інших причин (наприклад, внаслідок крадіжки тощо), її розмір значення не має.

Щодо визначення ознак викрадення, привласнення, вимагання, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем див. коментар до ст. 308 КК.

Дії, передбачені ч. 1 ст. 320 КК, якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або якщо такі дії призвели до викрадення, привласнення, вимагання, заволодіння ними шляхом шах­райства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вважають­ся закінченими з моменту настання таких наслідків. Обов’язковим у такому випадку є встановлення причинного зв’язку між діями винного та вказаними наслідками.