Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

Сторінки матеріалу:

  • Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів
  • Сторінка 2
  • Сторінка 3

             Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від мит­ного контролю, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіска­цією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди.

             Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а та­кож якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіс­кацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

             Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психо­тропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років із кон­фіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсо­рів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому розділі, визна­чається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

(Стаття 305 у редакції законів України № 875-У від 5 квітня 2007р., № 3718-УІ від 8 вересня 2011 р., № 5065-УІ від 5 липня 2012р. та № 5460-УІ від 16 жовтня 2012р.)

          Обов’ язковою ознакою складу злочину, що розглядається, є наявність предметів, що становлять підвищену небезпеку для здоров’ я людей. Такими предметами є:

             наркотичні засоби;

             психотропні речовини;

             прекурсори;

             аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин;

             фальсифіковані лікарські засоби.

Поняття та ознаки вказаних предметів визначаються в Законі України «Про нар­котичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22 грудня 2006 р. (ВВРУ. - 2007. - № 10. - Ст. 89) з наступними змінами. При цьому всі ці предмети (крім аналогів) передбачені Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік), який складений відповідно до законодавства і міжна­родних зобов’язань України і затверджений Постановою КМУ від 6 травня 2000 р. № 770 (ОВУ. - 2000. - № 19. - Ст. 789) з наступними змінами. Перелік складається з чотирьох таблиць (Таблиці І, ІІ, ІІІ і ІУ), кожна з яких включає Список № 1 і Список № 2, а Таблиця І - ще й Список № 3. Ці списки містять перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обіг яких в Україні або взагалі заборонений (на­приклад, Списки № 1 і 2 Таблиці І), або обмежений, але щодо якого встановлюються заходи контролю різного ступеня суворості.

Наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні препарати, рослини, вклю­чені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Нарко­тичні засоби природного походження - похідні різних сортів конопель (анаша, мари­хуана, гашиш тощо), опійні препарати, кокаїн; синтетичні наркотики - це наркотики, синтезовані в хімічних лабораторіях (часто в кустарних) з різних хімічних речовин (наприклад, перветин, метадон, фентаніл, фенамін, мелоквалон та ін.).

Психотропні речовини - це речовини природні чи синтетичні препарати, природ­ні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і пре­курсорів. Вони здатні викликати стан залежності та депресивно або стимулюючи впливати на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведінки і становлять небезпеку для здоров’ я населення у разі зловживання ними. До психотропних речовин відносять мескалін, амфетамін, барбі­тал, діазепам, феназепам, ЛСД тощо.

Прекурсори наркотичних засобів та психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини та їх солі, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку. До прекурсорів відносять ацетон, етиловий ефір, соляну кислоту, сірчану кислоту, толуол тощо.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені для обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей нарко­тичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють.

Зазвичай виготовлення наркотиків-аналогів має місце при створенні нового фарма­цевтичного препарату, в ході якого визначається і вивчається низка речовин, які мають порівнянні властивості, але дещо відрізняються своєю молекулярною структурою.

Фальсифіковані лікарські засоби - лікарські засоби, які умисно промарковані не­ідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарські засоби, умисно підроблені в інший спосіб, і не відповідають відо­мостям (одній або декільком з них), у тому числі складу про лікарський засіб з відпо­відною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України (ст. 1 Закону України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР (ВВРУ. - 1996. - № 22. - Ст. 86) з наступними змінами.

Відповідно до цієї ж статті закону лікарський засіб - будь-яка речовина або ком­бінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або про­філактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одно­го або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запо­бігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу. До лікарських засобів належать: АФІ, продукція «in bulk»; готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопа­тичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікар­ські домішки до харчових продуктів. При цьому АФІ - це активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція), будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом. Такі речовини здій­снюють фармакологічну чи іншу безпосередню дію на організм людини, у складі готових форм лікарських засобів їх застосовують для лікування, діагностики чи про­філактики захворювань, для зміни стану, структур або фізіологічних функцій організ­му, для догляду, обробки та полегшення симптомів.

Продукція «in bulk» - це будь-який лікарський засіб, призначений для виробництва готового лікарського засобу, який пройшов усі стадії технологічного процесу, крім стадії фасування та/або кінцевого пакування і маркування.

Ввезення в Україну будь-яких лікарських засобів (крім імунобіологічних) здій­снюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого Постановою КМУ від 14 вересня 2005 р. № 902 у новій редакції Постанови КМУ від 8 серпня 2012 р. № 793 (Уряд. кур ’єр. - 2012. - № 159 (5 верес.)).

Назви (міжнародні незареєстровані і хімічні) особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин подані відповідно у списках № 1 і 2 Таблиці І зазна­ченого Переліку. Так, до особливо небезпечних наркотичних засобів віднесені, напри­клад, героїн, кокаїновий кущ, кокалист, макова соломка (концентрат з макової солом­ки), меткатинон (ефедрон), опій. У свою чергу, особливо небезпечними психотропни­ми речовинами визнані, наприклад, катинон, ЛСД, ЛСД-25, парагексил, МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) тощо.

Згідно з приміткою до ст. 305 КК поняття великий та особливо великий розмір нар­котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також отруйних чи сильноді­ючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, що застосовується у розд. XIII, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор­мування державної політики у сфері охорони здоров’я (МОЗ України), спільно з цен­тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу (Державну службу України з контролю за наркотиками). На сьогоднішній день визначення невеликих, великих і особливо великих розмірів нарко­тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу, проводиться на підставі наказу МОЗ від 1 серпня 2000 р. № 188 (ОВУ. - 2000. - № 34. - Ст. 1468) з наступними змінами, яким затверджені Таблиці (1, 2 і 3). Наприклад, незаконний обіг героїну у великих розмірах визнається, якщо вага його становить від 1,0 до 10 г, в особливо великих - від 10,0 і більше; макової соломки висушеної - у ве­ликих розмірах від 0,5 кг до 5 кг, в особливо великих - від 5 кг і більше; опію екстра­кційного - у великих розмірах від 50 г до 250 г, в особливо великих - від 250 г і більше. Великі та особливо великі розміри отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які перебувають у незаконному обігу, визначаються на підставі наказу МОЗ від 31 серпня 2007 р. № 511 (ОВУ. - 2007. - № 70. - Ст. 2665) з наступними змінами.