Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 258.-3 Створення терористичної групи чи терористичної організації

Сторінки матеріалу:

  • Стаття 258.-3 Створення терористичної групи чи терористичної організації
  • Сторінка 2
  1.  Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної ор­ганізації -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

  1.  Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті, особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або роз­криттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину.

(Кодекс доповнено статтею 2583 згідно із Законом України № 170-Увід 21 верес­ня 2006р.; редакція цієї статті змінена Законом України № 2258-УІ від 18 травня

2010 р.)
 

 

  1.  Законом також дається визначення технологічного тероризму і міжнародного тероризму.

Технологічний тероризм - це злочини, що вчиняються з терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) та інше, зброї масо­вого ураження або її компонентів, інших шкідливих для здоров’я людей речовин, засобів електромагнітної дії, комп’ ютерних систем та комунікаційних мереж, вклю­чаючи захоплення, виведення з ладу і руйнування потенційно небезпечних об’єктів, які прямо чи опосередковано створили або загрожують виникненням загрози над­звичайної ситуації внаслідок цих дій та становлять небезпеку для персоналу, населен­ня та довкілля; створюють умови для аварій і катастроф техногенного характеру (абз. 4 ст. 1 вказаного Закону).

Міжнародний тероризм - це здійснювані у світовому чи регіональному масштабі терористичними організаціями, угрупованнями, у тому числі за підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечні на­сильницькі діяння, пов’язані з викраденням, захопленням, вбивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і здоров’ю, зруйнуванням чи загрозою зруйну­вання важливих народногосподарських об’єктів систем життєзабезпечення, комуні­кацій, застосуванням чи загрозою застосування ядерної, хімічної, біологічної та іншої зброї масового ураження (абз. 12 ст. 1 вказаного Закону).

  1.  У цьому ж Законі визначається і терористична діяльність. Вона охоплює: пла­нування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаці­ями, знищення матеріальних об’ єктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поши­рення ідеології тероризму; фінансування завідомо терористичних груп (організацій) або інше сприяння їм (абзаци 5-11 ст. 1 вказаного Закону).
  2.  Закон «Про боротьбу з тероризмом» передбачає, що у разі, коли терористична діяльність супроводжується вчиненням злочинів, передбачених статтями 112, 147, 258-260, 443, 444, а також іншими статтями КК, відповідальність за їх вчинення на­стає відповідно до КК України (абз. 3 ст. 1 вказаного Закону).
  3.  Відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму термін «теро­ристичний злочин» означає будь-який із злочинів, викладених і визначених в одному з договорів, перелік яких наведено в Додатку до Конвенції Ради Європи про запобі­гання тероризму (ч. 1 ст. 1).

У цей Додаток входять: