Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 160. Порушення законодавства про референдум

  1.  Перешкоджання насильством, обманом, погрозою, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права брати або не брати участь у референдумі, вести агітацію до дня проведення референдуму -

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

  1.  Ті самі дії, вчинені членом комісії з проведення референдуму або іншою службовою особою, або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

  1.  Підроблення документів референдуму, приписування, завідомо неправиль­ний підрахунок голосів, порушення таємниці голосування, вчинені членом комі­сії з проведення референдуму або іншою службовою особою, -

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від одного до п’яти років.

  1.  Суспільна небезпечність даного злочину полягає в тому, що він порушує кон­ституційне право громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, а також встановлений порядок організації та проведення всеукраїнського та місцево­го референдумів.

Предмет злочину - це документи референдуму, тобто списки громадян, що мають право брати участь у референдумі, бюлетені для голосування, підписні листи для збирання підписів громадян під вимогою проведення референдуму, протоколи за ре­зультатами підрахунку голосів тощо.

  1.  Об’єктивна сторона даного злочину виражається в двох альтернативних ді­яннях: а) у перешкоджанні вільному здійсненню громадянином права брати або не брати участь у референдумі; б) у підробленні документів референдуму, приписці, завідомо неправильному підрахунку голосів, порушенні таємниці голосування тощо.

Зміст ознак перешкоджання участі в референдумі і порушення таємниці голосу­вання аналогічний таким же ознакам злочинів, передбачених у статтях 157, 159 КК, з тією основною відмінністю, що у випадку, передбаченому в ст. 160 КК, мова йде не про участь у виборах до органів державної влади чи органів місцевого самоврядуван­ня, а про участь у референдумі.

Перешкоджання вести агітацію полягає у прямій забороні вести агітацію за рішен­ням, що виноситься на референдум, або у штучному створенні умов, які унеможлив­люють проведення агітації. Ознакою даного злочину є час його вчинення. Так, пере­шкоджання вести агітацію має місце, якщо воно вчинене до дня проведення референ­думу. Днем проведення референдуму визнається день, у який проводиться голосуван­ня з питань, які винесені на референдум.

Поняття насильства, обману, погроз і підкупу як способів злочину, перелічених у ч. 1 ст. 160 КК, див. у коментарі до ст. 157 КК. Поняття «підроблення» за своїм змістом збігається з поняттям «підробка» у коментарі до ст. 158 КК.

Завідомо неправильний підрахунок голосів полягає у свідомому недотриманні порядку підрахунку голосів, встановленому у виборчому законодавстві України і не­вірному оголошенні результатів референдуму. Це, наприклад, неправильне встанов­лення загальної кількості осіб, що берут участь у референдумі, умисне заниження або збільшення голосів «за» чи «проти» того чи іншого питання тощо.

Про поняття порушення таємниці голосування див. відповідний коментар до ст. 159 КК.

  1.  Злочин вважається закінченим з моменту порушення законодавства про рефе­рендум у тій чи іншій формі.
  2.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
  3.  Суб’єкт даного злочину: за ч. 1 ст. 160 КК - як загальний, так і спеціальний, за

ч.  2 і ч. 3 - тільки спеціальний суб’єкт. Ним є член комісії з проведення референдуму або інша службова особа. До членів комісії з проведення референдуму належать чле­ни Центральної комісії з всеукраїнського референдуму, комісії АРК з всеукраїнського референдуму, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських комісій з референдуму, дільничних комісій з референдуму. Якщо в діях службової особи, крім порушення законодавства про референдум, містяться ознаки інших служ­бових злочинів, то не виключається кваліфікація цих діянь за сукупністю ст. 160 КК та статей 364, 365 або 367 КК.