Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів

Сторінки матеріалу:

 • Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів
 • Сторінка 2

референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців

 1.  Незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо неза­конно виготовлених виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень, бюле­тенів для голосування на референдумі -

караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмежен­ням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

 1.  Підробка виборчих документів, документів референдуму, а так само ви­користання завідомо підроблених виборчих документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, його уповно­важеним представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), чле­ном ініціативної групи референдуму, -

караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

 1.  Підробка виборчих документів, документів референдуму, а так само ви­користання завідомо підроблених виборчих документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, його уповно­важеним представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), чле­ном ініціативної групи референдуму, що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у від­повідних виборах (референдумі) -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлен­ням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

 1.  Незаконна передача іншій особі виборчого бюлетеня виборцем -

карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавлен­ням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

 1.  Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосу­вання на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями -

караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.

 1.  Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосуван­ня на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлете­нями, що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлен­ня виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах (референдумі), -

караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займа­тися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

 1.  Підписання виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму до остаточного підрахунку голосів чи встановлення результатів голосування або включення неврахованих виборчих бюлетенів чи бюлетенів для голосування на референдумі до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, або підміна дійсних виборчих бюлетенів з позначками виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, або незаконне внесення до протоколу змін після його заповнення, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями, або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями, що призвело до неможливості визначити во­левиявлення виборців чи встановити результати референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму -

караються штрафом від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбав­ленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

 1.  Умисне надання членом виборчої комісії чи комісії з референдуму грома­дянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз у ході голосування або надання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особі, яка не включена до списку виборців (громадян, які мають право брати участь у референдумі) на відповідній виборчій дільниці (дільниці з референдуму), або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлен­ням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

 1.  Умисне надання неправдивих відомостей до органу Державного реєстру виборців -

карається штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 1.  Дія, передбачена частиною дев’ятою цієї статті, вчинена службовою осо­бою з використанням службового становища, а також розпорядження щодо вне­сення завідомо неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру ви­борців, видане службовою особою органу Державного реєстру виборців, -

караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

 1.  Умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного реє­стру виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців, вчинене службовою особою, яка має право досту­пу до цієї інформації, або іншою особою шляхом несанкціонованого доступу до бази даних Державного реєстру виборців, -

караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або по­збавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчине­не несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

 1.  Дії, передбачені частинами дев’ятою - одинадцятою цієї статті, що впли­нули на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах ви­борчого округу, або призвели до неможливості визначити волевиявлення вибор­ців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах, а також вчинені за поперед­ньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлен­ням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

(Стаття 158 у редакції законів України № 744-ІУ від 15 травня 2003 р., № 3504-ІУ від 23 лютого 2006р., № 698-У від 22 лютого 2007р.)

 1.  Суспільна небезпечність даного злочину полягає в тому, що він посягає на ви­борчі права громадян, а також на встановлений Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 16 жовтня 2012 № 5463-УІ (ВВРУ. - 2012. - № 10-11. - Ст. 73) порядок голосування та порядок підрахунку голосів і оголошення результатів виборів.
 2.  Предметом даного злочину є передбачені законодавством про вибори виборчі документи, тобто документи, що дають виборцю право брати участь у голосуванні. До таких документів, зокрема, належать: виборчі бюлетені, бланки відкріпних посвідчень, бюлетені для голосування на референдумі та інші виборчі документи: списки виборців, протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколи комісії з референдуму, протоколи результатів голосування, посвід­чення кандидатів у народні депутати України або їх довірених осіб тощо.
 1. За частиною 1 ст. 158 КК об’єктивна сторона злочину може виражатися в таких формах: у незаконному: а) виготовленні; б) зберіганні; в) використанні завідомо не­

 

 

законно виготовлених виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень та бюле­тенів для голосування на референдумі.

Виборчий бюлетень - це виборчий документ установленої форми для таємного голосування. У законодавстві про вибори зазначається, що форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією (далі - ЦВК), а самі бю­летені є формою суворої звітності. Виготовлення виборчих бюлетенів забезпечується ЦВК у централізованому порядку державними поліграфічними підприємствами на підставі угод. Зміни до виборчих бюлетенів можуть вноситись тільки членами діль­ничних виборчих комісій із використанням відповідного штампу, і про ці зміни обов’язково має повідомлятися кожний виборець під час видачі бюлетеня.

 1.  Виготовлення виборчого бюлетеня або іншого виборчого документа є незакон­ним, якщо виборчі документи виготовляються недержавними підприємствами і за своїм змістом чи зовнішнім виглядом не відповідають установленим у законі формі або тексту.
 2.  Під використанням завідомо незаконно виготовленого виборчого документа слід розуміти будь-які форми його надання або пред’явлення для набуття певних прав у виборчому процесі, наприклад, здійснення голосування незаконно виготовленим бюлетенем.
 3.  Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої з дій, передбачених

ч.  1 ст. 158 КК.