Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні

  1. Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена  протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня  відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено  цим Кодексом.
  2. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в  судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі,  після закінчення підготовчого провадження.
  3. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопо  тання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке клопо  тання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий  розгляд справи здійснюється в порядку письмового прова  дження.
  4. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному  приміщенні - залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в  разі необхідності можуть вчинятися за межами приміщення  суду.

1. Коментована стаття вводить юридичні категорії: судовий розгляд і судове засідання. Виходячи з нормативного визначення, судовий розгляд відбувається у формі судового засідання, тобто судове засідання є зовнішньою формою судового розгляду адміністративної справи.

Судовий розгляд розуміється як інститут права адміністративного судочинства, тобто система норм права, що регулюють суспільні відносини між судом та іншими учасниками адміністративного судочинства при розгляді і розв'язанні по суті адміністративної справи.

282

 

Також судовий розгляд є процесуальною стадією, що посідає провідне місце серед інших стадій адміністративного судочинства. На цій стадії адміністративна справа розглядається і вирішується по суті - досліджуються докази, встановлюються фактичні обставини справи, з'ясовуються права і обов'язки сторін. Розв'язуючи спір, суд виносить законне і обґрунтоване рішення, яке захищає права і законні інтереси громадян, а також інших учасників суспільних відносин у публічно-правовій сфері.

  1. Судовий розгляд адміністративної справи повинен відбу  ватися протягом розумного строку, але не більше двох місяців з  дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановле  но КАС України (ст.ст. 171-176, 180-183).
  2. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється з  обов'язковим викликом осіб, які беруть участь у справі, після  закінчення підготовчого провадження.  Але особа, яка бере  участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд  справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі осо  би, які беруть участь у справі, судовий розгляд справи здійсню  ється в порядку письмового провадження.
  3. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному  приміщенні - залі судових засідань. За межами приміщення  суду можуть вчинятися в разі необхідності лише окремі проце  суальні дії.