Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі

  1. Після доповіді у справі суд заслуховує пояснення позива  ча та третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на пред  мет спору і бере участь на стороні позивача, пояснення відпо  відача та третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на  предмет спору і бере участь на стороні відповідача, а також по  яснення третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на пред  мет спору.
  2. Якщо поряд зі стороною, третьою особою у справі беруть  участь їхні представники, суд після пояснень сторони, третьої  особи заслуховує пояснення їхніх представників, а за їхнім  клопотанням пояснення може давати тільки представник.
  3. Якщо в справі заявлено кілька позовних вимог, суд може  зобов'язати сторони та інших осіб, які беруть участь у справі,  дати окремо пояснення щодо кожної з них.
  4. Якщо сторони та інші особи, які беруть участь у справі,  висловлюються нечітко або з їхніх слів не можна дійти виснов  ку про те, чи визнають вони обставини чи заперечують проти  них, суд може зажадати від цих осіб конкретної відповіді -  "так" чи "ні".
  5. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, задають  питання один одному у порядку, встановленому головуючим.
  6. Якщо у справі є письмові пояснення сторін та інших осіб,  які беруть участь у справі, головуючий оголошує зміст цих по  яснень.

298

 
  1. Коментована стаття містить правила, що стосуються до  слідження інформації з пояснень осіб, які беруть участь у спра  ві. Пояснення осіб, які беруть участь у справі - це виступи осіб,  що містять відомості про відомі їм обставини справи.
  2. Послідовність пояснень осіб, які беруть участь у справі  встановлена частинами 1 та 2 коментованої статті. Першими  надають пояснення позивач, його представник та третя особа,  яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору і бере участь  на стороні позивача, її представник, за ними надають пояснен  ня відповідач, його представник та третя особа, яка не заявляє  самостійні вимоги на предмет спору і бере участь на стороні від  повідача, її представник, а після них - треті особи, які заявля  ють самостійні вимоги на предмет спору, їхні представники. За  клопотанням особи, яка бере участь у справі, пояснення може  давати тільки її представник. При наданні пояснень сторони та  інші особи, які беруть участь у справі, задають питання один  одному у порядку, встановленому головуючим. Якщо у справі є  письмові пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь у  справі, головуючий оголошує зміст цих пояснень.
  3. Суд може зобов'язати сторони та інших осіб, які беруть  участь у справі, якщо в справі заявлено кілька позовних вимог,  дати окремо пояснення щодо кожної з них. Якщо при наданні  пояснень особа висловлюється нечітко або з її слів не можна ді  йти висновку про те, чи визнає вона обставини чи заперечує  проти них, суд може зажадати від цієї особи конкретної відпо  віді - "так" чи "ні".

                                                                                                                              '